תימושיי היצולובא
J.J. Bull
H.A. Wichman
.Annual Review of Ecology and Systematics, Vol
32(2001), pp. 183-217
 
שיש תורמל .םינורחאה םירושעב דאמ התנתשהו הבחרתה תינויצולובאה היגולויבה
םירופישמ ועבנ תינויצולובאה היגולויבב םילודגה םייונישה ,ךכ לע םיקלוחה
םע השרוה ;םזיניוורדה םע דחא הנקב ירמגל םילועש םינונגנמ לש םתנבהב
.םוחתה לש םייגשומה תודוסיה ןיידע ןה תיעבט הרירבו םייוניש

לש םייתרוסמה םיימדקאה תולובגל ץוחמ ללוחתה היצולובאב הכפהמהמ קלח
ינפל םיינויצולובא םיגולויבכ םכרד תא ולחהש הלא .תינויצולובאה היגולויבה
לעב םוחתל היצולובאה לש התכיפהב םויכ םיזוח הנש םישולש וא םירשע
לש םרשבמ רשבל עתפל וכפהנ םיינויצולובא תונורקע .תיתרבח תויטנוולר
תופורת רצייל םייתיישעת םיאמיכויב ועייסש ,םירלוד ינוילימ יוושב םיטנטפ
הזמ םלעתהש - יאופרה דסממה ,תרחא תיזחב .תורחא תוירחסמ תולוקלומו תושדח
תופורת יניסח םיקדייח לש תופקתמ חכונל םויכ בצינ - היצולובאהמ םינש
תילבולגה הקימנידה תא ןיבהל ידכ םיינויצולובא תונורקעב רזעהל םויכ בייחו
.תולחמ יללוחמ לש

היגולויבה לש תיתרבחה תויטנוולרל תואמגוד המכ גיצנ ,הז רמאמב
היגולויבב שומיש השענ רבכ םהבש םירכומ םיאשונב ונרחב .תינויצולובאה
.תוינידמ לע עיפשהל ידכ וא תישעמ האצותל ליבוהל ידכ תינויצולובא


םייחה ץעב שומישה :הקיטנגוליפ

לש ךוותה ידומעמ דחא התיה ףתושמ רוקמ ץראה רודכב םייחה לכלש דוסיה תחנה
תובא שי םיבורק םינימל ,הרדגה יפ לע .ןיוורד זאמ תינויצולובאה היגולויבה
רבעהמ םה םיקוחר םינימ לש םיפתושמה תובאהש דועב ,בורקה רבעב םיפתושמ
םמצעב םיבכרומ ונימי לש םינימה .ךשמתמ ךילהתב רבודמ ,ןכ לע רתי .קוחרה
.ףעתסהל םיכישממה ןיסחוי ינליאמ

ןורקעב רבודמש ףא .וללה תוינויצולובאה תויגולואנגה רקח איה הקיטנגוליפ
תויומדקתה תוכזב ,ןורחאה רושעב דאמ חתפתה הקיטנגוליפה םוחת ,קיתע
תורות לש ןחותיפ םג ומכ ,יא-ןא-ידה חונעפו םיבשחמה תייגולונכטב
גציימש ףעוסמ ץע בינמ יטנגוליפה חותינה .יטנגוליפ רוזחשל תויגולודותמו
.םירקחנה ןיסחויה ינליא לש תינויצולובאה הירוטסהה תא

תירלוקלומ היגולוימדיפא :תולחמ רחא בקעמ

לש הרבעהה יבלש רחא בקעמבו תולחמ יוהיזב ינויח דיקפת תאלממ הקיטנגוליפה
תולגל םיצור ונא .ןמקלדכ אוה וז תוליעפ ירוחאמש ןויערה .םימיוסמ םיפיגנ
םיירשפא תורוקמ העברא וניהיזש חיננ .X םדא קבדנ ובש ףיגנה רוקמ תא
םדא-ינב העברא תויהל םילוכי וללה תורוקמה תעברא .`דו `ג ,`ב ,`א :םינוש
רקיב םהב םלועב םינוש תומוקמ תויהל םילוכי םה ,X םע עגמב ואבש םימהוזמ
ףיגנב תעל תעמ םיקול רשאו , X לש ורפכב םייחה םיקנוי ינימ העברא וא ,X
ויהי `דו `ג ,`ב ,`אב םיפיגנהמ דחא ףאש איה רוקמה יוליגב היעבה .הז
תא ףקוע יטנגוליפה חותינה . - Xבש ףיגנה ומכ יטנג ףצר ותוא ילעב חרכהב
ועיגהש םיפיגנ לש תינויצולובאה הברקה ירשק תא חנעפמ אוהש ךכב וזה היעבה
םה `ד-`אבש םיפיגנהמ וליא הארמ קר אל חותינה .םיירשפא תורוקמ המכמ
,םיפיגנה ןיב הברקה תדימ תא םג הארמ אלא ,- Xבש ףיגנל רתויב םימודה
.`ד-`א ונניא ילוא רוקמה םא ,ךכיפלו

ןלהל .הלחמ לכ לש יגולוימדיפאה רקחמהמ קלחל םויכ ךפהנ יטנגוליפה חותינה
:םיטלובה וימושיימ המכ
.הלוכ הקירמא תשביב וילופה ףיגנ לוסיח *
. HIV ה ,סדיאה ףיגנ לש ורוקמ יוליג *
.סדיאב םירחא םיבר וקיבדהש םישנא תפישח *
.תעפש יפיגנ לש תידיתעה היצולובאה יוזיח *
.רבעב םיעודי ויה אלש תולחמ יללוחמ יוהיז *
לש ןתעפשה ,םיישונאה םינגה לש םינושה םידוקפתה תנבה :םונגה חונעפ *
םידוקפתה תא ןקתל וא תונשל תולוכיש תופורת רוצייו הלא םינג לע תויצטומ
.וללה


תיתוכאלמ הרירב

הווהבו רבעב תיתוכאלמ הרירב

ינפל ותיוב םויכ םישמתשמ ונא םהב םיצופנה םיחמצהו םייחה ילעב לכ טעמכ
ינפל תוחפל ותיוב (זרואו הטיח ,םיבלכ ,םיזע ,םישבכ) םהמ המכו ,םינש יפלא
.תימושיי היצולובאב ןושארה יוסינה ילוא היה הזה םדקומה תויבה .הנש 9,000
טקלו דיצמ רבעמה םע תוברתה תדלוה תא רשפיא יכ דע ,הקומע הכ התיה ותעפשה
.תואלקחל

:םיביכרמ השולש שי תיתוכאלמ וא תיעבט הרירב לש ךרדב היצולובא לש לדומל
,תונתשה (א)
הססבתה ןיוורד לש הירואתה .תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה (ג)-ו השרות (ב)
הנבה אלב ךא ,תילאיצנרפידה תיתייברה החלצההו תונתשהה תנבה לע הרקיעב
ותדובע יוליג םע םירשעה האמה תישארב אלמתהל לחה הז ללח .השרותה לש היואר
.לדנמ לש

החלצהה ןורקע לש היצלופינמ התיה תיתוכאלמה הרירבה ,הירוטסהה ךרואל
ורחבנ היוצרה האצותל רתויב םימודה ויהש םירוה .תילאיצנרפידה תיתייברה
תייסולכואמ ופונ תושירדב ודמע אלש םיטרפו ,אבה רודה תא דילוהל ידכ
קהבומב םינוש ויה אל תיתוכאלמה הרירבהו השרותה ינונגנמש תורמל .הייברה
התלעה הייברל םירחבנה לש היצלופינמהש ירה ,תיעבט הרירב יאנתב השרותמ
רורבל תלוכיה תא ךכבו ,תומוד תויסולכוא ךותב הייברה תמר תא תובורק םיתעל
.תויביסצר תונוכת לש םיינוציחה םייוטיבה יפל

דוגינב .היגולונכט-ויבה תוחתפתה םע שדח םוחתל הסנכנ תיתוכאלמה הרירבה
תולוקלומ רמולכ ,םינטק םירבד לש םחותיפב החמתמ היגולונכט-ויבה ,תואלקחל
םע ףתושמב הברה שי היגולונכט-ויבב תוינויצולובאה תוטישל .םיקדייחו
החלצהו השרות ,תונתשה - םימרוגה תשולש םתוא .תיסאלקה תיתוכאלמה הרירבה
הרירבה דוע וז ןיא ךא .היצלופינמ םירבוע - תילאיצנרפיד תיתייבר
חונעפ ללוכ ,היגולונכט-ויבב תושמשמה תוטישה .םדק ימי לש תיתוכאלמה
יוטיב תומר רחא בקעמו םיירלוקלומ םינבמ יוהיז ,ולוכ םונגה לש יא-ןא-ידה
.היצולובאה חותינ לש םידקת תורסח תומר םירשפאמ ,םינגה

תיחנומ היצולובא

ןיערג תוצמוח תריציל םויכ םישמשמ היצולובא לע םיססובמה םינוש םילוקוטורפ
תוחתפתה יביתנ לש תיחנומה היצולובאה .תויפיצפס תויצקנופ ילעב םינובלח וא
תוקוחר הכ ןניאש רשפא םימלש םימונג לש תינויצולובאה הסדנההו םישדח
החלצהו השרות ,תונתשה לש םיביכרמה יוניש י"ע ורשפאתה הלא םיגשיה .ונתיאמ
,עבטב םישחרתמה םיכילהתל ןוימדה תורמל .תילאיצנרפיד תיתייבר
.תולוקלומ לש ינויצולובא חותיפל תיעבט-לא ךרד השעמל הרצי היגולונכט-ויבה
לש יפוג-ץוחה לופכשה איה תיחנומ היצולובא לש רתויב תינוציקה הרוצה
.ןיערג תוצמוח


לופכש :תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה

םע דובעל ונילע היה ,רבעב .ינויצולובאה ךילהתל ינויח אוה לופכשה
חתפל כ"חאו רוציל שממ םילגוסמ ונא םויכ ךא ,הייבר תלוכי ילעב םימזינגרוא
םימיזנא לש המיאתמה תחקרמב ןמצע תא תולפכשמה תולוקלומ ינויצולובא ןפואב
.םיניזמ םירמוחו

לש םירחא םיבר םיגוסו םינובלח לש תיחנומה היצולובאה ,םיבר םירקמב
,(קדייח בורל) םזינגרואב אטובמ םנמא ןג .םזינגרוא ןיידע הכירצמ תולוקלומ
ותואל רזחוי םרטב תויצלופינמ תרדס וב עצבלו הז םזינגרואמ וריסהל ןתינ ךא
סופתל" ןגל אופא תרשפאמ היגולונכט-ויבה .רחא םזינגרואל וא םזינגרואה
.ךרוצל םאתהב "ותוא דירוהל" ךכ רחאו ,םזינגרואמ קלחכ "פמרט

תילאיצנרפיד החלצה :תילאיצנרפיד תיתייבר החלצה

לש היצלופינמל הקזח הטיש חתפל אוה תיחנומה היצולובאה םושייב םירגתאה דחא
הרטמה .הרירב ךילהת תורבועש תולוקלומה לש תילאיצנרפידה תיתייברה החלצהה
תא ורשפאי ,םהלש תוינפוגה תויומלגתהה וא ,םיפיטונפהש םינג רוחבל איה
ךרד ןירשימב תאז תושעל ןתינ .אבה הרירבה בבסל םירוהכ רתויב ברה רופישה
םע תולוקלומשכ תשחרתמ תיתימא הרירב .ןוניס ךרד ןיפיקעב וא הרירב
.םייוצר תוחפ םיפיטונפ םע תולוקלוממ רתוי רהמ תוברתמ םייוצרה םיפיטונפה
לש פיטונפה ;תודרוש תועורגה תולוקלומה ןהו תובוטה תולוקלומה ןה ,ןוניסב
םירחבנ רתויב תויוצרה תולוקלומה לש םינגהו ינטרפ ןפואב ךרעומ הלוקלומ לכ
הרירב ןיב הנחבאה ,תילנויצקנופ הניחבמש אופא המוד .אבה רודה ירוהכ
.תיתוכאלמ הרירבו תיעבט הרירב ןיבש וזל ההז תיחנומ היצולובאב ןוניסו


תיטנגה תונתשהה תומר יוניש :השרותו תונתשה

םייעבט םיינויצולובא םיכילהתמ רתויב הברה הדימב תגרוח היגולונכט-ויבה
.תיטנג תונתשה לש היצלופינמב רבודמשכ

רפסמ .תיטנגה תונתשהה י"ע לבגומ םיבר םייוסינב היצולובאה בצק תויצטומ
איה רתויב תינוציקה הטישה .תויצטומה ירועיש תא תולעהל ידכ וחתופ תוטיש
איה תרחא הטיש .תוזתנוסמ תולוקלומב תונתשה לש תוהובג תומר תנכתל טושפ
םנמא וז הטיש .יסיפ וא ימיכ mutagen תויצטומ ללוחמל םלש םזינגרוא ףושחל
תרשפאמ איה ךא ,תויצטומה לש ימונגה םוקימה לע תקיודמ הרקב תרשפאמ הניא
ללוחל םיטונ םינוש םירמוחש ןוויכ ,םייטנגה םייונישה יגוס לע תמיוסמ הרקב
.םינוש תויצטומ יגוס

תיחנומ היצולובאב תושמשמה רתויב תוקזחה תוקינכטהמ תחא היצניבמוק-הר
.תומוד תולוקלומ לש וא הלוקלומה התוא לש םיטנאירו ןיב היצניבמוק-הר איה
ןה םוחתב) הרגשבש רבד םויכ ןה תיפוג-ץוח היצניבמוק-הר עוציבל תוטיש המכ
ץיאהל תויושע ולא תוטיש .("תולוקלומ לודיג" וא "םינג תפירט"כ תועודי
.תיחנומה היצולובאה ךילהת תא ינוציק ןפואב


תותחפומ תולבגמ םע םיטנאירו :השרותו תונתשה

הרירב לש ךרדב היצולובא לש הרוצ לכב רובעי-לב חרכה איה תיתייבר החלצה
ןיב רשק םוש ןיאש ןכתיי ,הלמה לש רצה ןבומב םלוא .תיתוכאלמ וא תיעבט
םעפ אל הליבגמ הייברה תשירד .תיתוכאלמ הרירבב יוצרה פיטונפה ןיבל הייבר
לוכאל םיפידעמ ונבור ,אמגודל .תיתוכאלמ הייברב גישהל ןתינש תומדקתהה תא
תוחלצההמ תחא .אבה רודל םישורד םיניערגה ךא ,םיניערג ילב םיחיטבא
ןתינש ךכ ,וללה תולבגמה תתחפה התיה היגולונכט-ויבה לש רתויב תולודגה
לע תוילילשה ןהיתוכלשהמ שושחל אלב םייוצרה םיפיטונפה םע תולוקלומ חתפל
.הייברה

תויעבט-לא תולוקלומ :השרותו תונתשה

לע עיפשה ,הימיכב הרגשבש רבד םויכ אוהש ,תויעבט-אל תולוקלומ לש זותניסה
,תולוקלומ לש םישדח םיגוס חתפל ןתינ :םינפוא ינשב תיתוכאלמה הרירבה
ןתינ םויכ .םישדח םידעי ןוויכב תולוקלומ לש םינשי םיגוס חתפל ןתינו
םינוכמה ,יוניש ורבעש םיסיסב םע ןיערג תוצמוח לש םישדח םיגוס לפכשל
הרירבה יכילהת תא רובעל תולוכי ןה ,ןכמ רחאל ."םייגולנא םיסיסב" םיתעל
.תויעבטה ןיערגה תוצמוח לע ףידע היהי רצותהש הווקתב ,םיליגרה

םימעפ השחרתה וז העפות .הרירב ינכוסכ םג שמשל תולוכי תושדח תולוקלומ
תופורתשכ וא םיקיזמ לוסיחל ושמיש הרבדה ירמוחשכ ,תישונאה הירוטסהב תובר
היצולובאב וביגה םיפקתומה םימזינגרואהו ,םיקדייח לוסיחל ושמיש תויטתניס
.םמצע לשמ


:תיחנומ היצולובאל תואמגוד
.הסיבכ ירמוחכ שמשל ולכויש ךכ םימיזנא רופיש *
ימושייב שומישל ,םישיבג לש םלדג תא םיליבגמה םידיטפפ חותיפ *
.היגולונכט-וננ
.סדיאה ףיגנ לש יטנגה יוטיבה תמיסח *


תינויצולובאה תודגנתהב קבאמה

םיעצמא חותיפב הבר תויתריצי וליג (םדאה ינב ללוכ) םיבר םימזינגרוא
םיקיזמה ,םדאה ינב לש הרקמב .םייוצר-יתלב םירחתמ תגירה וא תקחרהל םיימיכ
יפכ .םיקדייח וא םיבשע ,םיעלות ,תוידרק ,םיקרח ,ןטרס יאת תויהל םילוכי
וליבוה םיימיכ םיעצמאב םיקיזמ תרבדהל וניתונויסנ לכ טעמכ ,בטיה עודיש
יכ דע תיתרגש הכ איה תודגנתהה לש היצולובאה .הלא םירמוחל תודגנתה חותיפל
היצולובאה תנבה הלוכי דציכ ,איה תלאשנה הלאשה .תענמנ-יתלב תיארנ איה
.התעינמב וליפא וא תודגנתהה לש היצולובאה בוכיעב ונל עייסל

תעפוה תא התוויל איה .השדח היעב הניא תודגנתהה לש היצולובאה
םיגולויב ,תאז םע .הנש םישימח ינפל הרבדהה ירמוחו הקיטויביטנאה
היה וז תיטיא הבוגתל תוביסה תחא .וז היעבל סחייתהל ורחיא םיינויצולובא
תודגנתהה לש היצולובאה .םישדח םילקימיכ לש הרואכל לבגומ-יתלבה עציהה
תופורתה לש ןנולשכ בצקמ רתוי רהמ וחתופ תושדח תופורתשכ תובישח תרסח התיה
ןדיעב םישדח הרבדה ירמוח חתפל רתוי לק היהש רשפא ,ךכל המודב .תונשיה
תא וצימ תונשיה תויגולונכטהמ תובר ,םויכ םלוא .יתלשממה חוקיפל םדקש
רלוד דראילימ יצח לש לדוג רדס) המוצע יתלשממ רושיא תגשה לש תולעהו ,ןמצע
םילקימיכב ןובנ שומישל םיקזח םיצירמת אופא שי םויכ .(השדח הפורתל
.םויכ םיחילצמה םירמוחה לש םייחה תלחות תכראהלו

םיאתמה ןונימה

.ןונימה אוה תודגנתה לש היצולובאה לע עיפשמה רתויב בושחה םרוגהש קפס ןיא
םהל המשרנש הקיטויביטנאה תליטנב ךרוצל םיעדומ ,תוחפה לכל ,םיבר םיאקירמא
,ןיוורד זאמ .רתוי הקזח הרוצב בושי םוהיזה ובש בצממ ענמיהל ידכ ,םות דע
בינהל רבד לש ופוסב היושע השלח הרירב יכ םיינויצולובא םיגולויב וניבה
תידיימ הרירבש דועב ,תיחכונה היסולכואב םימייקש הלאמ דאמ םינוש םיפיטונפ
תדחכהל הארנה לככ ליבותו לשכית וללה תוינוציקה תורוצה תא ףידעתש
לש םתודרשיה תא רשפאל ידכ ויד ךומנ - הפורת לש ךומנ ןונימ .היסולכואה
הדבועב ןומט ירקיעה ונורסח .השלח הרירב לש הרוצ אוה - םישיגר םיטרפ המכ
תיקלחה תודגנתההש לככ ;תיקלח תודגנתה םע םיטרפל תופידע הנקמ אוהש
ךומנ ןונימש אוה ףסונ ךוביס .האלמ תודגנתהל עיגהל רתוי לק ךכ ,תחתפתמ
םרטב םתודגנתה תא וקזחיש תויצטומ רובעל םילולעה םישיגר םידרוש ריתומ
.םיפסונ םינונימ ולטניי


הרבדה ירמוחו הקיטויביטנאב ינררב שומיש

,תונטק תויסולכואמ רתוי םיינדגונ םיפיטונג ליכהל תוטונ תולודג תויסולכוא
תוחתפתהל םייוכיסה תא הניטקמ תלפוטמה היסולכואה לש הלדוג תלבגה ןכלו
לע רומשל ןיידעו תלפוטמה היסולכואה תא ליבגהל הטושפ ךרד .תודגנתה
שי ,הקיטויביטנאב רבודמשכ .תמאב םינכוסמה םיקיזמב קר לפטל איה תויביטקפא
ססרל שי ,הרבדה ירמוחב רבודמשכ ;ומהדזה םנמאש םילוחה םתואב קר לפטל ךרוצ
טושפ הז לדומש תורמל .יתועמשמ ןפואב םיקוזינה םילוביה םתוא תא קר
לש הרקמב .ודסמל םעפ אל השק תוינכטו תויתרבח תוביסמש ירה ,ןורקעב
קדייחהש דע םילוחמ יתפורת לופיט תעינמב ךורכ היהי רבדה ,הקיטויביטנא
לכב חוטב וניא ףאו הלוחל יתודידי וניא הז גהונ .הפורתל שיגרה ןזכ ןחבוא
תדוקנמ תלעות/תולעה ןחבמ הבש העפותל תיסאלק אמגוד איה וז היעב .םירקמה
.ללכה תבוט ןובשח לע ,הקיטויביטנא לש תזרפומ הכירצ קידצמ טרפה לש ותואר
תועצה תייחדל הכ דע איבה רשבה תרצות תלדגה לש יאלקחה סרטניאה ,ךכל המודב
ךכל תורורב תויודע ףא לע ,תומהבל ןוזמב הקיטויביטנאב שומישה תא ליבגהל
יללוחמב הקיטויביטנאל תודגנתה תוחתפתהל םימרות םייטויביטנא ןוזמ יפסותש
.תוישונא תולחמ


בלושמ לופיט

םהב םירקמב םג ,הנטק היסולכוא דיחכהל יושע תופורת המכב ינמז-וב שומיש
לש םיהובג םינונימש הביסה התואמ ,וחלצי אל תחא הפורת לש םיהובג םינונימ
ועיפוי םיינדגונ םיטרפש יוכיסה :םיכומנ םינונימ לע םיפידע תחא הפורת
הדיחי היצטומ םא .רתוי הובג התומתה רועישש לככ תחופ תינושארה היסולכואב
.היעבה תא תורתופ תובר תופורתש ירה ,תחא הפורתל תודגנתה תונקהל הלוכי

תודגנתהה ךלהמ יופימ

הריחבה ,דיחי הלוחל תתל ןתינש יפכמ תופורת רתוי םיאפורה תושרל תודמועשכ
רותיא .תודגנתהה לש היצולובאה לע תססובמ תויהל הכירצ תופורתה ןיב
תוליעיל עיגי ונתנייש תופורתה בולישש חיטבהל לוכי תופורתל תמדוק תודגנתה
לש תיפיגנה היסולכואה תקדבנ םהבש םילוקוטורפ םינחבנ לשמל םויכ .תיברמ
עדימ לע ססבתי תופורתה רחבמש ךכ ,תוינדגונ תויצטומ רותיאל סדיא ילוח
איה .תודגנתהל ירלוקלומה סיסבה לש הנבה הכירצמ וז השיגש רורב .הז יטנג
ןכש ,דעיה תייסולכואב תוכומנ תודגנתה תומר תכרעהל ינכט יעצמא םג הכירצמ
.הרירב יצחלל הבוגתב תוריהמב תונתשהל תולולע ןה ךא ולאכש תומר רתאל השק


ינויצולובא בושיחל אובמ

שומישב המולגה תלעותה ףאו ,תויגולויב תוכרעמל תלבגומ הניא היצולובאה
תורמל .היגולויבה םוחתל תלבגומ התיה אל תויעב רותפל ידכ היצולובאב
תושו לגופ לש םרוביחל םדק םיבשחמ תונכתב םיינויצולובא תונורקע םושייש
התיה הז רוביח לש ותרטמ .המבה תמדק לא ןויערה תא הלעה םרפסש ירה , 1966
,היצולובאה לש םייפיצפס םיטבה לש יוקיח תועצמאבש" ;– תינתפאש
םילגוסמ ויהיש ...תיתוכאלמ הניב ילעב םיטמוטוא לש םתריציל םיעצמא ואצמיי
תוריהמב םוכחת רבצו ךלה םוחתה ."זא דע ולגתה םרטש םיכרדב תויעב רותפל
לש םילמה רצואמ רכינ קלחו םיבר תונויער .יגולויבה וליבקממ הלפנ אלש
היעבל םיירשפא תונורתפ .היגולויבה םלועמ םילואש EC ינויצולובאה בושיחה
"היצטומ" תועצמאב םתונשל ןתינו ,םימונג וא םימוזומורכ ,םיטרפ םינוכמ
רבוע ,היסולכוא הנוכמה ,םייטנאירו תונורתפ לש ףסוא ."היצניבמוק-הר"ו
םירחבנ רתויב םיבוטה תונורתפה ."תורישכ" לש והשלכ דדמ תלחה י"ע "הרירב"
רוציל ידכ תויצניבמוק-הרו תויצטומ םע "םיברתמ" םה ,אבה רודל "םירוה"כ
.האלה ןכו ,הרירב תרבועש השדח היסולכוא

ןפואב תולדבנה תורוצ רפסמב תמייקתמ ,תיתוכאלמה הניבה לש םוחת-תת ,EC
,יטנג תונכתב .שומיש השענ םהב היצולובאה ינונגנמבו תחתופמה היעבה גוציי
םימתירוגלאבש דועב ,ינויצולובא ךילהתב תוחתופמ ןמצע תונכותה ,לשמל
.ינויצולובא ךילהתב םיחתופמ היעבל ירשפא ןורתפ םיראתמה םירטמרפה ,םייטנג

רזענ EC ה םוחתב רקחמה ,תויגולויב תוכרעמ לש היצולובאה לע םירקחמל המודב
תא תוללוכ ולא .רותפל שיש תויעב םה םילדומה ,הז הרקמב .םילדומ תוכרעמב
ביתנה תא עובקל םיסנמ ונא הבו הרתפנ םרטש היעב ,"עסונה ןכוסה תייעב"
לדומ תייעב .םירע לש בר רפסמ ןיב עסונה תוריכמ ןכוס לש רתויב רצקה
יתמ טילחהל ונילע הבש ,"תינשנו תרזוחה ריסאה תמליד" איה תפסונ תניינעמ
.םיתומיע לש הרדסב קורעל ףידע יתמו הלועפ ףותיש איה רתויב הבוטה ךרדה

תונכותמ רתוי תודימע תויהל תוטונ ינויצולובא ןפואב וחתופש תונכות
הליבקמה הנוכת ,ירמגל לופיל אלב רתוי בר קזנב דומעל תולוכי ןה .תובותכ
המכב תוחפל ךא ,דימת רורב וניא תודימעל סיסבה .יגולויב סיזטסואמוהל
.תוליפכ וא תופדוע רשאמ רתויב רבודמ ,םירקמ


לש תויטנוולרהו תובישחה לש הבחר תירוביצ הנבהל תעה העיגה ,םוכיסל
.םוימויה ייחב תינויצולובאה היגולויבה
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ