?טמואדיווה לש וצק : DivX
Scott Spanbauer
PC World, Nov. 2001, p. 55, www.pcworld.com
 
, Scour Exchangeו Gnutella ומכ םיצבקב ףותישל םילכ ,םייאשח םירתא
יצורעבו Usenet newsgroops טנזויב תושדח תוצובקב םייטריפ םיטרסו
םישמתשמ רבכ םיבר םישנא :תחא הנעט םיחיכומ הלא לכ - Internet Relay Chat
.םהיתבל םיטרס ןימזהל ידכ טנרטניאה תשרב

ירחוש רובעב ידמל הנהמ היווח תויהל הלוכי תשרהמ טרס תדרוהש דועב ךא
.תלברוסמו קוחל תדגונמ םג איהש ירה ,הובג ספ בחורב םידיוצמה היגולונכט
- ןווקמ-יתלב ןפואב ונלש םיטרסה תא לבקל ךישמנ ונבורש איה רבדה תועמשמ
םידרומה םיטרסהו רתוי הצופנ הייהת בחר ספ תרושקתל תושיגנהש דע תוחפל
.הגשהה תולקו תוכיא תניחבמ תיבל בורקה טמואדיווהמ םיטרסל וותשי תשרהמ

תשיגב וטקנ םירקאה המכ .הזה יונישה תצאהב עייסל יושע שדח הסיחד טמרופ
, MPEG4 טפוסורקימ לש ואדיווה תסיחד תמכס תא קתעשל ידכ ךפוהמב הסדנהה
הנכותל תואסרג רפסמ תומייק . MP3 לש תינופואדיו הליבקמל התוא וכפהו
תמכס םש לע היורקה הסרג , DivX איה הלודגל הדעונש וז ךא ,וז תיתרתחמ
.הילא הרושק הניא ךא ,Circuit City תרבח לש תלשוכה DVD ה תרכשה

תורחתמ תומכס לש וזמ רתוי ההובג הלש הדרוהה תלוביקש ףא ,תאז םע דחי
,(םירחא םיטמרופ םיספותש ןוסחאה בחרממ םיזוחא 10-20 םיספות DivX יצבק)
.החרטה תא קידצמ וניא ןיידע DivX תאז לכבש הארנכ

ץבוק תדרוהל שרדנה ןמזה תא שידקהל םיקקותשמ ונניא ןיידע ונבור ,לכ תישאר
ורימהל שי ,היזיוולטב DivX ץבוקב תופצל תנמ לע ,ןכ ומכ .טייב אגמ 600 לש
דעומ ךילהת - קסיד טקפמוק לע ותוא בורצל ךכ רחאו , MPEG טמרופל לכ םדוק
תורמל :הריפחמ טושפ DivX לש תוכיאה םויכ ,וזמ הרתי .םיפודיגלו תואיגשל
,ידמ םיכושח םה םירחא םיברש ירה ,תושירדה לע םינוע טלחהב DivX יטרס המכש
תאו העונתה תא תותוועמ רשא ,הסיחדה לש תויוצר יתלב יאוול תועפותב םיאלמו
.רובידה

תויעבה לכ תא רותפל םכילע לטומ ,םייטריפ םה DivX ה יטרס לכש ןוויכ
הרמה ,חונעפ ,הדרוה - ןולסבש היזיוולטה לא בשחמהמ םעונישב תוכורכה
הייהת בחרה ספה תייגולונכטש לככ .שאונ רמול ךירצ אל םג לבא .הרימשו
ייומד תונורתפ ץמאל ולכוי םינפלוא ,ורפתשי הסיחדה ילכש לככו רתוי הצופנ
תא םכילא ריבעהל ידכ ,םיטוטרשה ןחלוש לע םויכ םיאצמנ םהמ םיברש , DivX
תווהל לכוי וז הליבחב שומישה ,םימיה ןמ םויב .החונו הנטק הליבחב םהינכת
.ךומסה טמואדיווה רישכמ לא הפוטחה החיגל תיאדכ הפולח
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ