ךרדל םיאצוי :1 קלח .ליחתמה ןווקמה החנמל ךירדמ
Scott Fredrickson
Barbara Clark
Patricia Hoehner
Learning & Leading with Technology 29 no6, March
2002
תיתרוסמ התכל ףסונה ןווקמ ביכרמ תללוכה הארוה וא ,תנווקמ התכב הארוהה
תועש 24 התכל תושיגנהמ םינהנ םידימלתה ןהו םיחנמה ןה .תקתרמ תוליעפ איה
לע יטמרד ןפואב העיפשמ איהש עודי ,לכה ךסב .עובשב םימי העבש ,הממיב
.הדימלה

לש הבר העקשה שורדל םג הלולע איה ,תנווקמ הדימלב םימולגה תונורתיה ףא לע
המכ קולחל איה וזה םירמאמה תרדס תרטמ .הירופ יתלבו תלכסתמ תויהלו ןמז
לש םלוהינו םחותיפב וללה םיישקה תא םצמצל םילוכיה תונויערו תונבות
תוקינכטב ,הנכהב דקמתנ ,יחכונה רמאמב .תונווקמ תומלשהו םינווקמ םיסרוק
.ןווקמ סרוקב הארוהל תושרדנה תויגטרטסאבו


תישארב

תואצרה ימוכיס ,םייתרוסמ דומיל ירמוח תחקל ושוריפ ןיא תנווקמ התכ חותיפ
תנווקמ התכ .תשר דומע לע םהש תומכ םדימעהל טושפו PowerPoint תוגצמ וא
המצעה תא לצנל תנמ לע הארוהו תרושקת תויגטרטסא ןווגמב תשמתשמ תיביטקפא
תא תוללוכ טנרטניא יסרוק לוהינל תוכרעמה בור .טנרטניאה ילכ לש ןוויגהו
,דימלתל עדימ ,םיט`צ רדח ,םינויד חול ,הנש חול ,תועדוה :םיאבה םיביכרמה
.ל"אודו םיינוציח םירושיק ,םיסרוק יכמסמ ,לגסל עדימ

ביכרמ תפסוה י"ע לוהינה תכרעמ םע תורכיה לע דאמ םיצילממ ונא ,ןושאר בלשב
םצמצל הטונ רבדה :ירמגל תנווקמ התכל רבעמה ינפל ,תיתרוסמ התכל ןווקמ
.שאר תציפקב וליחתת םע םהב ולקתיתש םילוכסתהמ םיבר


לולכל יאדכש עדימ

ךרואל לוהינה תכרעמ לש תועדוהה ךרעמב םישמתשמ םייביטקפא םיחנמ .תועדוה
הנושארה .תויפיצפס תועדוה יתש רוציל םכילע ,הנכהה תעב ,תאז םע ;סרוקה לכ
הנווכה םידימלתל תתל םכילע ,היינשה העדוהב .התכל המימח םינפ תלבק איה
עדימ םיליכמה םימיוסמ םיכמסמ אוצמל ולכוי ןכיה םידימלתל ועידוה .תוארוהו
םהלש ל"אודה תובותכ תא רוסמל םהמ שורדל םכילע .סרוקה תליחת םשל יחרכה
.ןתוניקת תא אדוול ידכ

לא .הירפסה ומכ םיבושח םיבאשמל םירושיק לולכי סובליסהש בושח .סובליס
.תשרל ותוא ולעתו םכלש ספדומה סובליסה תא וחקת

ןופלטה תוחישו ל"אודה תומכ תא יתועמשמ ןפואב םצמצמש דחא דומע .FAQ
ללכיהל ךירצ הז דומעב . FAQ וא ,"לואשל םיברמש תולאש" אוה םכילא ועיגיש
רובעל דציכ ,םכממ תופצל םיאשר םהש המ ,םכידימלתמ םכיתויפיצ לע עדימ
דציכ ,תוינורטקלא תולטמ שיגהל דציכ ,(שומיש םהב השענ םא) םינווקמ םינחבמ
,ןוידה חולב םיפצמ םתא ןהל תובוגתה תורידת ,ןויד תוחולב םיטירפ גיצהל
עדימב ןדה תוארוה ףד ופיסוה .םתיא רשק ורצת דציכו םכתא רשק רוציל דציכ
תוצע ופיסוה ,ןכ ומכ .סרוקה יקלח רתי לע םיבושח םיטרפ ושיגדהו סובליסהמ
וכישמתש םג בושח .ןווקמ סרוקב הנושארה םעפה םהל וזש םידימלתל תוישעמ
.רטסמסה ךלהמב תולאשנה תולאשל םאתהב דומעה תא ןכדעל

ומכ .םכלש תנווקמה התכב םהלש רבסהה ךמסמ תא לולכל םינרפסהמ ושקב .הירפסה
.םינווקמ םיסרוק לוהינל תוכרעמה בורב םייקה "םיבאשמ"ה רוזאב ורזעה ,ןכ

,ךכיפל .םכריכהל םיצור םידימלתה ,תרושקתל ינויח עדימ דבלמ .יפרגויב עדימ
עדימו םתדמיל םהב רפס יתב ,םכלש הארוהה ירושיכ ובו דומע רוציל םכילע
רבד לכו םכלש דמחמה תויח לע ,םכלש םיביבחתה לע םג םהל ורפס .המוד יעוצקמ
לש תיב דומע תללוכ םכלש סרוקה לוהינ תכרעמ םא .רתוי ישיא ןפ ףיסויש רחא
ץלמומ .םהלש תיבה ידומעב ישיא עדימ לולכל םידימלתה לע םג וליטה ,םידימלת
.תונומת לולכל םג
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ