הרישנה תייעבל ירשפא ןורתפ :בלושמה סרוקה לדומ
םינווקמ םיסרוקמ
Thomas E. Oblender
Learning & Leading with Technology 29 no6, March
2002
 
זוחא :םיהובג הרישנ ירועישב תנייפאתמ תנווקמה הדימלה ,רעצה הברמל
ןוכיתב .50 לע דמוע ב"הראב םינווקמ תוללכמ יסרוקמ עצוממה םירשונה
סרפב הכזש ףא לע תאזו - MTVHSםייהנמ תימוקמה הצעומה לש ילאוטריווה
הובג םנמא הז רועיש .דבלב םיזוחא 75 לע םימייסמה רועיש דמע - אישנה
לדומ היה ונירומ ואצמש ןורתפה .ונממ םיגאדומ ויה ונידימלת ךא ,עצוממהמ
לש םימייסמ רועיש בינהש לדומ , תיתרוסמ הארוהל ןווקמ סרוק ןיב בוליש לש
.םיזוחא 99

בלושמה סרוקה לדומ

,תנווקמ הארוהל םימיאתמה רועישה יכרעמ תא םירחוב םירומה ,ונחתיפש לדומב
םינכתהמ םיזוחא 65 ש איה לדומה לש תיסיסבה השירדה .תבלושמ וא תיתרוסמ
הז ךא ,םהל הצקוהש הרומה םע תותיכב םידבוע םידימלתה .ןווקמ ןפואב ורבעוי
.םהלש ישיאה בצקב םידמולה םידימלתל עייסמו ,החנמכ דקפתמ

,הירוטסה ללוכ ,םימוחת ללשב םיבלושמ םיסרוק העשת םידימלתל םיעצומ םויכ
רבעשל םינווקמ םיסרוקב רבודמ .תוחרזאו תורפס ,הימונורטסא ,תונמא ,תואירב
.בלושמה לדומל ומאתוהש


היעבה

עודמ ןיבהל היה לדומה תא חתפל ונאובב ונדדומתה ומעש יפיצפסה ישוקה
תא םילשהל ידכ תימצע תעמשמ קיפסמ ןיא היצביטומ יאלמו םירשכומ םידימלתל
ולקתנ וב רתויב יתועמשמה ישוקהש רבתסה .ןמזה תולבגמב םינווקמה םיסרוקה
ירועיש תמלשהל שרדנה ןמזה תא שידקהל ןוצר רדעה טושפ היה וללה םידימלתה
םידימלתהמ םיבר ,ךכל עובק יעובש וא ימוי ןמז קרפ שידקהל םוקמב .תיבה
םידימלתה םתוא .תופיצרב תועובש ךשמב תונווקמה םהיתולטמל וסחייתה אל וללה
דומלל ידכ העשה התואבו רדחה ותואל ועיגה םהבש ,םייתרוסמה םיסרוקב וחילצה
ודמל אל םה .הזה יתרוסמה הנבמל םיליגר ויה םה .םוי לכב הרומה התוא םע
אל םייגולונכטה םהימושייו םיסרוקה ינכת .םייאמצע םינווקמ םידמול תויהל
.םהיישקל הביסה תא וויה אלו ,םתניחבמ יתועמשמ רגתא וויה

ןורתפה

רדעה :םינווקמ םיסרוק לש תיזכרמה השלוחה םע םידדומתמ םיבלושמה םיסרוקה
םיסרוקב בקעמו הכרדה ,הרישי הארוה ןתונ החנמה .תיב ירועישל הנבומ ןמז
סרוק לכש ןוויכ .םהיתולאשל בישמו הלטמב דקמתהל םידימלתל עייסמ ,םינווקמה
דדועמו דימלת לכ לש ותומדקתה רחא בקוע הרומה ,ישיא בצקב הבר הדימב להנתמ
ןיידע םילוכיו ימויה הנבמה תא םיבהוא םידימלתה .רגפל ליחתמש ימ תא
.ישיא בצקב םדקתהל

:בלושמה לדומה ינייפאממ המכ ןלהל
;םירומו םידימלת ןיב םינפ-לומ-םינפ היצקארטניא *
;םיישיא םיכרצב ךומתתש ךכ םידומילה תינכות ןונכתב תושימג *
;םינווקמ םיסרוקל םירבועה םידימלתל החלצהל תורורב הדימ תומאו ימוי הנבמ *
לוכיו רתיל ןיתמהל בייח וניא זירזה דימלתה - ןמזה לש רפושמ לוצינ *
;השדח הלטמ ליחתהל
םידימלתה ,ס"היבב הדובעל ףסונב :ישיא בצקב תומדקתהל תויונמדזה ןתמ *
;תיבהמ םהירועיש תא םילשהל םג םילוכי
הדימל ינפוא םע ףסונ עויסו םיימוי התיכ ישגפמ לש יתרוסמ הנבמ ןתמ *
;םייתעימשו םייתוזח
;דומיל ירפסב ךרוצה תתחפה *
.יטנוולרו ןכדועמ דומיל רמוח *


םירומ תרשכה

ותחימצ תא ליבגהל םילולע ,םיבשחמה תונימז םג ומכ ,םינמוימה םירומה רפסמ
,המוצע הלא םיסרוק לש תוירלופופה ,MTVHS ב .םיבלושמ םיסרוק לדומ לש
.2002-3 ל"הנשב 420 ל לפכומ תויהל דיתע רטסמס לכב םיפתתשמה רפסמו

רובעל ןינועמה ס"היבב הרומ לכל התואנ הרשכה תתל ונל בושח ,ךכש ןוויכמ
:םיאבה םיביכרמה תא תללוכ וז הרשכה .םיבלושמ וא םינווקמ םיסרוק תארוהל
; MTVHS לש היפוסוליפהו תוחילשה תנבה *
;םיסרוקה ילכו תשרה תונכות דומיל *
.תשר תביבסב םידימלתה םע היצקארטניא ינפוא דומיל *
.רתוי הסונמ הרומ חוקיפב םידימלת לש םצמוצמ רפסמל הארוה *
.בלושמה וא ןווקמה דומילה תייווחל םהידימלת תא רישכהל תלוכיה תשיכר *

ונלש טנרטניאה רתאב רקבל םינמזומ םכנה ,םיפסונ םיטרפ תלבקל
. www.Virditional.net
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ