הדובעה םוקמל ןוכיתהמ :הימדקא ףקוע שיבכ
Virginia Miller
USA Today 130 no2674, July 2001
 
םישולש ךלהמב .יבטימה יכוניחה לולסמה ביבס חוכיווב םויכ הנותנ הקירמא
תונועגש לש המלש הרושל ןוכיתהו ידוסיה ידימלת ופשחנ ,תונורחאה הנשה
יגשיה תא הוושתש ,אלפ תפורתכ הגצוה השדח הירואת לכ .םיפלוח םייכוניח
.תורחא תומדקתמ תוצרא לש הלאל םיימואלניב םיגשיה ינחבמב םידימלתה

תומא תעיבקל תוינידמה יעבוק םויכ םיצחול ,ךוניחה תוכיא רופישל םתריתחב
םשל םיתרוכש ,םיקיסעמה ןוויכמ םג עיגמ ץחלה .רתוי תוהובג תויכוניח הדימ
איה ב"הראב תיכוניחה המרופרב תיוושכעה הרטנמה .ךוניח ישנא םע תותירב ךכ
.חוויד תוירחא םע תוהובג תויכוניח הדימ תומא

בר שגד המש רשא ,תויכוניח הדימ תומא לש השדח הרדגה החסונ ,תאז תובקעב
וא הדובעה םוקמ לש רשקהב שחרתהל הרומא הדימלה לכ .הדובעה םלוע לע רתוי
וז תויטנוולרש התיה החנהה .םייעוצקמ םירשכ לע שגד םע תיתואיצמ הביבס לש
רצ ךוניח התיה האצותה ,תאז םע .רתוי םיהובג םיגשיהל הפיאש םידימלתב חפטת
.רתוי הבחר תינויע השיג ןובשח לע תוישעמ תויונמוימב דקמתמה רתוי

ירגובל יתוכיא ךוניח קפסמ וניא תיחכונה ותנוכתמב יעוצקמה ךוניחהש הדבועה
הנניא הדובעה םלועל םתוא רישכמ שממ וניאו תוללכמל םיכישממ םניאש ןוכית
תינוכיתהו תידוסיה ךוניחה תכרעמ לכ לע הדובעה םלועל הנכה תופכל הביס
לקתש תססותו תירטנולוו תיעוצקמ תכרעמ םקשל היהי רתוי בוט ןורתפ .ב"הראב
הדימה תומא לע .הדובעה קושב םיטנדוטס םניאש רעונ ינב לש םתובלתשה לע
.םיינויע םינכתב דקמתהל ךוניחה תכרעמב

,םיעשתה תונשב הנתינ ךוניחב הדימה תומאב המרופרל תירקיעה ץרמה תקירז
תויונמוימ תשיכר אשונל תידרשמה הדעווה תא הסניכ ןיטרמ ןיל הדובעה תרששכ
:ולא תויונמוימ ונמנ וב ךמסמ הדעווה המסרפ ,1992 ב .SCANS תוינויח
תויונמוימ ;תויסיסב ןובשחו הביתכ ,האירק תויונמוימ :דוסי תויונמוימ *
תימצע הכרעה ,תישיא תוירחא ומכ תוישיא תונוכתו ;תויעב ןורתפו הבישח
.רשויו
תוישיא-ןיב תויונמוימ ;םיבאשמו ףסכ ,ןמז תוצקהל תעדל :הדובע תויונמוימ *
;ותרבעהו ותכרעה ,עדימב שומיש ;מ"ומ לוהינו םירחא דומיל ,תווצ תדובע ומכ
.היגולונכטב ליעי שומישו ;תויגולונכטו תוינוגרא ,תויתרבח תוכרעמ תנבה
דעו הבוח ןגמ םייסיסבה דומילה יאשונב וללה םירשכה תא בלשל ץלמוה ח"ודב
.רבעמו ב"י התכל

ןתינ הז קוחב ."הדובעל ס"היבמ תויונמדזהה קוח" תא סרגנוקה ריבעה ,1994 ב
קושל תויטנוולר - STW הדובעל ס"היבמ לש השיגה תודוסימ המכל יוטיב
םוקמב םישרדנ םירשכו ,יעוצקמהו ינויעה ךוניחה לש היצרגטניא ,הדובעה
.הדובעה

הינייפאמו ,ב"הראב תונידמה םישימח לכב STW תשיג המשוי ,תרחא וא וז הדימב
תמרב םויכ תועצבתמה ךוניחב המרופרל תופיקמה תוינכותב ובלוש םייזכרמה
תויונמוימ הבליש STW תשיגש ךכל ב"הרא יבחרב תויודע שי ,םויכ .הנידמה
םיינויע םיאשונ ,תותיכב , SCANS ח"וד לע תוססובמ ןהמ תוברש ,הדובע
הדובעה חוכ חותיפב תודקמתהה ,תורחא םילמב .תונידמ לש הדימ תומאו םייזכרמ
.ינויחה ינויעה סיסבה םוקמב אובל הליחתמ


תוששחו תויעב

תויללכה הדובעה תויונמוימש ןוויכ ,םיבר תוששח ררוע SCANS תוצלמה ץומיא
םלועמ 1995 ב ךכ םשל לחהש יצרא רקחמ .תואיצמב ףוקית ולביק אל םלועמ ובש
לע ןהלש תויכוניחה הדימה תומא תא תומשיימ תונידמ ,תאז תורמל .םלשוה אל
.הדובעה םלועב םיגשיה ןיבל ןניב רשק לכ ןיאש רשפאש ,ולא תוצלמה ךמס

לכמ םיזוחא 40 ל" ,1998 ב תיאקירמאה םיניישעתה תודחאתה המסרפש ח"וד י"פע
םכותמ םיזוחא 60 מ רתויו - תושרדנה תויטמתמה תויונמוימה תא ןיא 17 ה ינב
תרוכשמ םע רוציי תרשמב דובעל ידכ - תושרדנה האירקה תויונמוימ תא םירסח
םילהנמה תודחאתה ."תוינוכמל ינרדומ לעפמב רלוד ףלא 33 לש תיתנש
יד ויה אל 1999 ב ונחבנש הדובעה ישקבממ םיזוחא 38.3 יכ החוויד תיאקירמאה
.ושקיבש הדובעה תומוקמל םירשכ

.תושרדנ תויונמוימ תורוהל ךוניחה תכרעמ ןולשכ לש הדלות וניא הז םוגע בצמ
םיטונ םיבר .םייסיסב תוניירוא ירשכו ינויע עדי תורוהל ןנולשכמ עבונ אוה
תוינויע תויונמוימל תוהז ןהל תוולנה הדימה תומאו הדובע תויונמוימש חינהל
.רבדה ךכ אל .תויסיסב

דחא ףא . STW לש תויביטקפאל רשאב םייניצר תוקפס ולעה םירקחמ רפסמ
הב תמלוגמש הדימל תיירואת לכ וא STW ש אצמ אל הכ דע וכרענש םירקחמהמ
םירמייתמש םירקחמהמ םיבר .ןקת ינחבמב םידימלת לש םהינויצ תא ורפיש
רדס שארב םה םיידומיל םיגשיהש םירובס םניא השיגה תחלצה תא שיחמהל
םתכרעה תא ,םידימלתה לש ןוצרה תועיבש תא םיקדוב הלא םירקחמ .תויופידעה
ףא וא םיידומיל םיגשיהל ךרע תוושכ תורחא תוימדקא-אל תואצותו תימצעה
.תחלצומ השיגל תבשחנ STW זא ,יהשלכ תיבויח האצות תלבקתמ םא .םהמ תובושח

תונידמ לש םיצמאמש הלגתה ,הכ דע השיגה תא ןחבש רתויב לודגה רקחמב תאז םע
םאתהב . STW ב יולת וניאש ןפואב םיעצבתמ תוידומילה הדימה תומא תא תולעהל
םודיקל תורורב תוינכות תוהזל ונישקתה ,הכרעהה ירתאב ונירוקיבב" ,ח"ודל
תויופתוש י"ע ונגרואש הדובע תומוקמב תויוליעפב [תוימדקא] תויונמוימ
יכ ,1996 ב ךוניחה דרשמ ךרעש רקחמ לש הנקסמ םיששאמ רקחמה יאצממ ." STW
תויונמוימ יביטקפא ןפואב תודמלמ ןה יכ" STW תוינכות בור לע חוודמש דועב
רופיש חוודמ תוקוחר םיתעל קרש ירה ...ןוצר תעיבשמ המרב תויתקוסעת
."תוינויע תויונמוימב

תויונמוימה רדעה לע תעה לכ םיעיבצמ ההובג הלכשהל תודסומהו םיקסעה תליהק
ונחנא" .םהלש הדובעה תויונמוימב רסח לע אלו ,םידמעומה לש תוינויעה
תינכות חתפל וא הנוכמ ליעפהל ידכ תעדל םהילעש המ תא םתוא דמלל םילוכי
ימואלה ךוניחה לש הגספה תדיעווב רנטסרג סיאול IBM ל"כנמ רמא ,"קוויש
,אורקל םתוא דמלל םיכירצ ונחנאש הז ונתוא גרוהש המ" .1996 ב המייקתהש
."בושחלו רשקתל ,בשחמב שמתשהל

תינכותב הדובע תויונמוימ בולישל הקזח הכ העונת תלעופ אופא עודמ
הסיפת רותב .STW לש תטלשה תיכוניחה היפוסוליפב הנומט הבושתה ?םידומילה
ינויעה עדיה ךרעל לעמ הדובעה ךרע תא הדימעמ איה ,ךוניחה לש תינתלעות
וז השיג .ידיתעה וקיסעמב ןהו דימלתב ןה עגופש המ ,תוימדקאה תויונמוימהו
ןוויכ ןקת ינחבמב םידדמנ םהש יפכ םיידומילה םיגשיהה תא רפשל החילצמ הניא
ךכב ודמלי םידימלתש הנומאה .תומוגפ תתתשומ איה ןהילעש הדימלה תורותש
רוריבב םירדגומ םניאש םידעי תגשהל שרדנש עדימ ושפחיו הרטמ אלב וטטושיש
יכילהתב םיברועמ טושפ םהש ךכב . STW תשיגו ,תירשקהה הדימלה תרות בלב איה
ךכל תודע לכ ןיא ,תאז םע .תיתרוקיב הבישח חתפל םירומא םידימלתה ,הדובע
םיטושפה םיביכרמב תואיקבל דימלתה עיגה םרטב םיבכרומ םיכילה שוכרל ןתינש
.הלא םיכילה לש רתוי

דרפנ יתלב קלח םיווהמ תויתואיצמ תויצאוטיסו הדובע ירשכ ,ב"הרא יבחר לכב
המכ ןלהל .עבטו הקיטמתמ ,ןושלב תולטמ לש רשקהב תיסיסבה דומילה תינכותמ
:תואמגוד
רתויב חוטבהו םלתשמה ,יביטקפאה ןשדה והמ עובקל םישקבתמ הימיכ ידימלת *
םע םכסמ ח"וד בותכל םהילע .רוזאב רפסה יתב תואשדמל תיתביבס הניחבמ
זוחמ לש הקוזחתהו יוניבה תקלחמל הצלמה שיגהלו תונקסמו םיטרופמ םיכילה
.ךוניחה
תריכמל תוימוקמ תויונכוסב םירקבמ םייניב תביטחמ הקיטמתמ ידימלת *
.םימוד םינייפאמ תולעב תוינוכמ לש עצוממה ריחמה תא עובקל ידכ תוינוכמ
תא קידצהלו התכה ינפב ורחבש תמלתשמה תינוכמה תא גיצהל םהילע ,ןכמ רחאל
.םתריחב
הדובע תביבס תווחל תונמדזהה תבוטל םידומילהמ שפוח םילבקמ ב"י ידימלת *
.םילסה תעילק תודוסי תא םידמול םהש ךות תיתיישעת


הפידע השיג

םא וגומיי הללכמל וא הדובעל ןוכיתהמ רבעמב םידימלת םיווחש םיישקה
תוטישב שומיש ךות ,םייסיסבה דומילה יאשונ קוזיחב ודקומי ךוניחב תומרופרה
םיכנחמ תכמסהו ,םירוהו םידימלתל תוהובג תויפיצ תבצה ,תוחכומ הארוה
ויה םייכוניחהו םיידוסיה רפסה יתב םא .תותיכב תעמשמה רופישל םייעוצקמ
, STW תויגטרטסא םושיי לע םוקמב וללה םייזכרמה םימוחתה רופיש לע םידקוש
ויה םג ,ךכל םאתהבו רתוי םיהובג םיידומיל םיגשיהל םיעיגמ ויה םידימלתה
.ההובגה הלכשהל וא הדובעל רתוי בוט םינכומ

םיצמאמש ךכל גואדל ילרדפה לשממה לע ,םיידומילה םיגשיהה תא קזחל ידכ
םיקקוחמה לע ,ךכמ בושח .תוינויע הדימ תומאב ודקמתי הדימ תומא םודיקל
תא לטבל תחאכ תימוקמהו תיתנידמה המרב ךוניחה ידיקפו הנידמה תמרב
תופחו תודידמ ,תויפיצפס ,תוינויע הדימ תומא םשיילו חתפל ; STW תויוליעפ
תובכש לכב הימדקאו הדובע תויונמוימ לש היצרגטניאל דגנתהל ;היגולואדיאמ
תכרעמ תא םקשלו ;םיקסע לש םתעפשהמ תותיכה לכ ידימלת לע ןגהל ;ליגה
.יעוצקמה ךוניחה

םוקמל הרשכהבו תויפיצפס הדובע תויונמוימב דקוממה ךוניחש םיארמ םירקחמ
ילב עוצקמ ףילחהל םילגוסמ םניאו םישימג תוחפ םהש םירגוב בינמ הדובעה
ינמוה-ינויע ךוניח ירגוב ,ךכל דוגינב .שדחמ הרשכה לש תיתועמשמ הדימ
.תושדח תורשמל לגתסהלו תושדח תויונמוימ דומלל הלקנ לע םילוכי יתטיש
םתוריח לע ןגהל ב"הרא ידלי תא ךנחל איה רפסה יתב לש רתויב הבושחה הרטמה
תויונמדזההמ תלעותה ברמ תא יאמצע ןפואב קיפהל םילגוסמ תויהלו תונרעב
.תישפוח הרבחב תונתינה תוילכלכהו תויתרבחה
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ