הינטירבב יעוצקמה ךוניחב םירעפ םוצמצל תינכות
Eila Rana
People Management, 8 no4, February 2002
 
םזיטילאה" לוטיבל תיתועמשמ המזויב הנורחאב ואצי הינטירב תלשממב םירש
.םיימדקא םיראתו םייעוצקמ םיראת לש תינויווש הכרעה ענומש "יתוברתה

"A המר"ו GCSE לש דומיל יאשונ המכ לע םויכ תקבדומה "יעוצקמ" תיוותה
םיבלושמ םייעוצקמ םיראת וגהנוי ,ןכ ומכ .ספתנה רעפה לע רשגל ץמאמב קחמית
.םייעוצקמה םהימושיי ןיבל םייתרוסמ םייללכ םיאשונ ןיב ובלשיש ,םישדח

הז ,בוט תוחפל בשחנ `יעוצקמ`כ ספתנש המ לכש ,וזה היעבה לע רבגתהל ונילע"
םיקוקז הינטירבב םיקיסעמה .סירומ לטסא ךוניחה תרש הרמא ,"ןוכנ אל טושפ
עדימ תויגולונכט ,הסדנה ,עדמ ומכ םימוחתב תונמוימו תודבוע םיידיל תושאונ
.יתיישעת רוצייו

תבחרה :19 דע 14 םשב קורי רפס לש הקשהה סקטב םירבדה תא הרמא סירומ
.19 דע 14 ינבל ןתינה ךוניחב ךפהמ הוותמש ,הדימה תומא תאלעה ,תויונמדזהה
.הקוסעתל וא ההובגה הלכשהל םישימג םילולסמ הלא םיריעצל תונקמ תועצהה
- םיאשונ דומלל ןמז םידימלתל תונפל ידכ םצמוצי הבוחה יאשונ חווט
.םתוא םיניינעמש - םייעוצקמ וא םייתקוסעת ,םיימדקא

תויהלו ,רכומ דמעמ ילעב תויהל םיבייח םייעוצקמה םיראתה יכ הרמא סירומ
.תודסומו םיקיסעמ לע םילבוקמ

תוינידמ לע הנוממה ,סנוויטס ןו`ג ךא ,הכרבב תועצהה תא ומדיק םיקיסעמה
הדימל י"ע הבוגמ תויהל בייח יעוצקמ לולסמ לכ יכ ריהזה ,CIPD ב תיעוצקמ
.ומצע הדובעה םוקמב תיביטקפא

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ