תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ
Symeon Retalis
Paris Avgeriou
Journal of Information Technology Education 1
no1, 2002
 
אובמ

רשפאלו ,םיוסמ ןכות םוחתב הארוהה ךילהתב ךומתל תורתוח הארוה תוכרעמ
יכרצל הנעמ תתל תודעוימ ןה ,הנוש תואר תדוקנמ .ולש תיקלח היצזיטמוטוא
רקחמב תויומדקתהה תוכזב רקיעב ולעש ,ןותנ ןכות םוחתב םימיוסמ הארוה
.םיקוושה לש היצזילבולגהו עדימה תרבח לש התווהתה ,היגולונכטבו

הכורכ וז המגמ .תשר תויגולונכטב בחרנ שומיש תושוע הארוה תוכרעמ ,םויכ
םיביכרמ ןווגמ ןכותב תובלשמה ,תובכרומ הארוה תוכרעמ לש ןתיינבב
תיינב לש יטרדנטס ךילהת ןיא .םייגולונכטו םייתארוה ,םיילהנמ ,םיינוגרא
ןונכתל לדומ ץומיא איה רתויב החיטבמה השיגהש המוד ךא ,הארוה תוכרעמ
ךילהת תוכיא תא חיטבי ;ביצקתב הדימע רשפאיו םינוכיס םצמצי רשא חותיפו
גורדשו תושדח תוכרעמ תיינב לע לקי ;יפוסה רצותה תוכיא תאו חותיפה
.תומייקה

.הרקמ רקחמב ושומימ תא ראתנו תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ ראתנ הז רמאמב


לדומה חותינ

ינכט-אל ןורתפ
םיכרעמ השימח בוריע י"ע הארוה תייעבל "ינכט-אל"ה ןורתפה תא רידגהל ןתינ
,םייטקדידה םיעוראה ,דומילה תואצות/ידעי :הדימל יביכרמ לש םיבלושמ
,תויולע ,תומדקומ תושירד ןוגכ תורחא תויגוסו הכרעהה ךילהת ,סובליסה
לש יסיסבה הוותמה תא רוציל ןנכתמה לוכי ,הז סיסב לע .`וכו תוינכט תולבגמ
.ןורתפה שומימ תא הווהיש תכרעמה

ינכט ןורתפ
ןורתפל "ינכט-אל"ה ןורתפה תא ךפוה תיתשר הארוה תכרעמ לש ןונכתה ךילהת
,תוכרעמ-תת עברא לש םירואית ללוכ הארוהה תכרעמ לש ינבמה הוותמה .ינכט
:ןמקלדכ
ברועמה ישונא ןכוס לש גוס לכ לש וידיקפת טוריפ :תישונאה תכרעמ-תתה *
.הארוהה ךילהתב
,םינולאש ,דומיל יכירדמ ,תויפוקש ,םירועיש ימוכיס :םייתשר הדימל יבאשמ *
.`וכו ,תרושקת תורטמל םישמשמה דומיל ירמוח ,תרושקת ינויכרא
,ואדיו/וידוא תוטלק ,םירמאמ ,דומיל ירפס :םייתשר םניאש הדימל יבאשמ *
.`וכו יד-יס
תיתשת ןהו הליגרה תידומילה תיתשתה תא ןה תללוכ וז :תינכטה תיתשתה*
,הדימלה לוהינל תיפיצפס תכרעמ ,תמדקתמ הרמוח ,ואדיו תודיעו) תדחוימ
.(`וכו
,היצולובר לש אלו היצולובא לש ךרדב תיתשרה הארוהה תכרעמ תא חתפל שי
ןתינ ,תאז תחת .טקיורפה ףוסב דחא "לודג ץפמ"ב המשייל ליחתהל ןיאש רמולכ
.תומייקה תושירדב תודמועה ,תוילנויצקנופ הדובע תואסרג לש הרדסכ החתפל
,דמולה) חוקלה ספות וב ןפואהש אוה ינויצולובא חותיפ תוכזב יזכרמה קומינה
תואסרגש העשב ."ענ דעי" אוה רמגומה רצותה תא (יכוניחה דסומה וא הרומה
היושע תכרעמה ינייפאמל עגונב שמתשמה לש ותעד ,תוכרעומו תונחבנ הדובעה
לש ןחותיפו ןנונכתל ךכמ האצותכו תושירדה יונישל ליבויש רבד ,תונתשהל
.תוידיתע תואסרג


הרקמ רקחמ

WbIS תיתשר הארוה תכרעמ חותיפ לש חותינו רואית איבנ ,רמאמה לש הז קלחב
התיה הז סרוקב הארוהה תייעב ."תשר תסדנה" אשונב הדימלה ךילהתב הכימתל
תונכתב תוינכט תויונמוימ שוכרל םיטנדוטסל ורשפאיש תויביטקפא םיכרד אוצמל
.טנרטניא ימושייל תויפיצפס חותיפ תוטיש לע שגד םישל םג ומכ טנרטניא

דומיל תואצות
רמולכ ,םיטנדוטסה לש תוינכטה תויונמוימהו עדיה תא קימעהל איה סרוקה תרטמ
לע יטרואת עקר םהל תתל םג ומכ ,םהלש טנרטניאב תונכתה תויונמוימ תא רפשל
םיטנדוטסה עונכש לע היה שגדה רקיע ,השעמל .טנרטניא ימושיי חותיפו ןונכת
םאתהב ,טנרטניא םושיי רוציל םאובב םהלש הדובעה תטיש תא תונשל
:םירומא םיטנדוטסה ,סרוקה םותב .תומיאתמ תויסדנה תויגולודותמל
טנרטניא ימושיי חותיפל תויתטיש תויגולודותמ םשייל *
שמתשמל םייתודידיו םייטתסא ,םייביטקארטניא טנרטניא ימושיי תונבל *
ימושייל תואמגוד איבהלו טנרטניאב רואל האצוהב תוישעמ תויעב רתאל *
םיבוט טנרטניא

םייטקדיד םיעורא
Gagne et al . 1984 היינאג לש םייטקדידה םיעוראהמ הנומשש ונרבס
:יחכונה סרוקל םימיאתמ
םידמולה בל תמושתב תוכזל *
הארוהה תוכזב עצבל םילגוסמ ויהי המ םידמולה תא עדייל *
םדוק יטנוולר דומיל רמוח לש הריכז דדועל *
ןכותה ,ירק ,יוריגה תא גיצהל *
םהידומילב םידמולה תא תוחנהל *
בושמ תתל *
םידמולה יעוציב תא ךירעהל *
.םירחא םירשקהל ותרבעהבו רמוחה תריכזב עייסל *


סובליס
תונוש תופשב תונכת תוקינכטלו תשרב רואל האצוהל אובמ *
הידמרפיהב חותיפו ןונכת תויגולודותמ *
טנרטניא ימושיי לש םייפיצפס םיגוס לש חותיפה תויגולודותמ *
טנרטניא ימושיי לש הימונוגרא *
הידמיטלומ תודיעוול תוינורכניסו תוינורכניס-א תוכרעמ *
תילטיגיד הירפסל ,תינוויה הסרובל ומכ ,םיישעמ טנרטניא ימושייל תואמגוד *
דועו

הכרעה
.םייתצובק םיטקיורפב םיטנדוטסה יעוציב לע תססובמ יחכונה סרוקה תכרעה
ודמלש חותיפה תויגולודותמ תא םשייל םיטנדוטסה םיבייח ,הלא םיטקיורפב
םידעומב הוולנ דועיתו תוישעמ םייניב תואסרג שיגהל םהילע .םירועישב
.שארמ םירדגומ

תורחא תויגוס
,רקחמ תובוח שי םבורל .בשחמה יעדמב םיטנרוטקוד אוה הז סרוק לש דעיה להק
תביבס רוציל ונילע היה ,ךכיפל .םהידומיל ךלהמב םידבכנ לוגרתו חותיפ
ליטה הזה סרוקה תא חריאש ההובג הלכשהל דסומה ,ןכ לע רתי .השימג הדימל
תוטישל המלשהכ קר קחרממ הדימלה תוטישב שמתשהל ונילע היה :הלבגמ ונילע
.`וכו םיליגרת ,תואצרה ןוגכ ,תויתרוסמה

ריבעהל ונטלחה ,ליעל ןיוצש יפכ הארוהה תייעבל טשפומה ןורתפה תא ונשביגשמ
םידחוימ םיאשונב תוטעמ תואצרה (א) :ונייהד ,בלושמ ןפואב הזה סרוקה תא
;האצרהה תומלואב ונתניי
רדח לש ואדיווה תודיעו ינקתמ תרזעב יח רודישב ורבעוי תואצרה רפסמ (ב)
;םירנימסה
הכרדה (ד)-ו ;ךרוצל םאתהב םינפ-לומ-םינפ תנוכתמב רזע ירועיש ונתניי (ג)
ןווקמ ט`צ ,םימורופ ,ל"אוד תועצמאב ןתנית תינורכניסו תינורכניס-א
.ואדיו תודיעוו

תישונאה תכרעמ-תתה
םינכוסה ידיקפת ;דמולב דקוממ תויהל דעונ רשעומ/בלושמה הארוהה ןפוא
לע שגד תומשה תויביטינגוק תוירואת לע םיססובמ ויה תכרעמה לש םיישונאה
ןימזה עדימב ושפחיש םידמולהמ הפוצמ .תויעב ןורתפו הינבה ,הליעפ הריקח
אל הצרמהש ךכ ,םהיתופדעהו םהיכרצל םאתהב ,םהלש ישיאה בצקב וכותמ ורחביו
.הדימלה ךילהתב ךירדמו החנמ רשאמ רתוי היהי

דומילה יבאשמ
webware םייתשר הדימל יבאשמ *
הידמרפיהב םירועיש ימוכיס תרוצב ינורטקלא רפס -
תויפוקש -
םייתצובקה םיטקיורפה לשו סרוקה לש םירואית -
ורבע םינשמ םיטקיורפ לש םירואית -
ןוידל םיאשונ -
םינווקמ תע יבתכב םירמאמ -
תימצע הכרעהל םיליגרת -
םיליגר תע יבתכמ םירמאמ :םירחא דומיל יבאשמ *

תיגולונכטה תיתשתה
WebCT הדימלה תביבס התיה תדחוימה תיגולונכטה תיתשתה תכרעמ-תתל הניפה ןבא
יטרפ תא ,םייתשרה הדימלה יבאשמ תא החריא וז הביבס . www.webct.com
תרושקת יעצמא הללכ איה ,ןכ ומכ .םיילהנמ םינותנו ,םיצרמהו םיטנדוטסה
ךרוצל Microsoft Netmeeting ב ונשמתשה .(ל"אודו םימורופ) םיינורכניס-א
.דומילה ירמוחב ףודפדל םיאתה ליגר תשר ןפדפד .תוינורכניס תודיעו


הנבנש לדומל םאתהב WbIS לש תמכסמ הכרעה

עדימ לש ושוריפו וחותינ ,ופוסיא איה summative evaluation תמכסמ הכרעה
טופיש לש עדומ ךילהתמ קלחכ ,הרשכה וא ךוניח תינכות לש טבה לכ לע
ץמאמ תויהל הילע .תינכותה לש תרחא האצות לכו תוליעיה ,תויביטקפאה
איבהלו ,תיטסילוה המרב הדימלה עוראב תעגל הילע .חותפו יתטיש ,ןנכותמ
עצבל הרטמ ךותמ ,ול םיוולנה םימרוגה לכ תאו הדימלה רשקה תא ןובשחב
ןתינ .ולש תוכרעמ-תתה תחאל וא ללככ WbIS ל תובחרהו םירופיש ,םייוניש
תויביטקפא תא דודמל התרטמש אמייק-תב הכרעה תטיש תרזעב WbIS ךירעהל
הדימלה לע תוכרעמ-תת לש ןתעפשה תא ךירעהל םג ומכ WbIS ה לש הדימלה
.םייתוכיאו םייתומכ םיחנומב

איה .דבעידב ןולאשו םידקמ ןולאש לש תמכסמ הכרעה תטיש איה תעצומה הטישה
יתומכ חותינל םינותנ םיבינמה ,ךכ ךרוצל דחוימב וחתופש םינולאש י"ע תכמתנ
אוה .WbIS המ םידמולה תויפיצ תא תוהזל דעונ םידקמה ןולאשה .דחאכ יתוכיאו
.ןושארה עובשהמ רחואי אלו סרוקה לש םינושארה םימיב םיטנדוטסל קלוחמ
לע תרוקיבו םייללכ םיטופיש םיטנדוטסהמ ץלחל דעונ דבעידב ןולאשה
.םידומילה םותב דיימ קלוחי הז ןולאשש בטומ .WbIS ה לש הדימלה תויביטקפא

םלוסב) תורוגס תולאש 29 םהינשבו ,םיירקיע םיקלח ינשל קלחנ םידקמה ןולאשה
שומיש ,םיישיא םיטרפ ללוכ ,םידמולה לש ליפורפל עגונ ןושארה קלחה .(טרקיל
,ידבעידבה ןולאשב .`וכו הטיסרבינואל העיסנה ךשמ ,עדימ תויגולונכטב םדוק
לועפתל םהל שרדנ ןמז המכ ,רמוחה דומילל ושידקה ןמז המכ םיטנדוטסה םילאשנ
ה לש תויטנוולרה לע עדימ תונתונ ולא תולאשל תובושתה .`וכו תינכטה תיתשתה
ןולאשב הנוש חוסינב תועיפומ םידקמה ןולאשהמ תולאשה םג .םידמולל WbIS
תושמשמה תורוגס תולאש לש המלש הרוש םג ללוכ הז ןולאש ,תאז םע .דבעידב
תכימתל ,ןווקמה דומילה רמוח תוכיאל תורושקה תויפיצפס תויגוס תכרעהל
םינותנל המלשהכ תוחותפ תולאש רפסמ ללוכ אוה ,ןכ ומכ .`וכו הארוהה
,תונושה תוכרעמ-תתב םייוקיל ,WbIS ב ואנשו םיטנדוטסה ובהא המ :םייתומכה
.`וכו ,תיגולונכטה תיתשתהו דומילה יבאשמ ,הארוהה תכימת רופישל תועצה

םיטנדוטסה לש הכרעהה תואצות לש חותינ ףסונ םינולאשה חותינ תואצותל
תיתשתב םילולכה םיעצמאב שומישה ינותנ חותינ ,ףסונב .סרוקב םיפתתשמה
.הדימלה ךילהת לע תכרעמה תעפשה לש רתוי המלש הנומת ןתונ תיגולונכטה

,הליעיו שומישל הלק ,החונ WbIS הש ואצמ םיטנדוטסהש הארה םינותנה חותינ
םימיאתמה ןמזבו םוקמב ,םהלש בצקב דובעל םהל תרשפאמה השימג הביבס הווהמו
רמוחה ןוכדעלו תיתפוקת הבחרהל לאיצנטופה תוכזב יכ ונייצ םג םבור .םהל
םייכוניח םיכרצב הדימעב הרתי תושימג תרשפאמ WbIS ה ,הדימלה יבאשמב לולכה
הדימלה יבאשמש ושח םג םיטנדוטסה .הדימלה תונונגסב ןוויגו םינתשמ
תוימדה םע םתוא ורגתאו םייטתסא ויה ,ההובג תויביטקארטניאב ונייפאתה
הנתנ אלא ,אדירג עדי תרבעהמ הענמנ WbIS ה ,ללככ .םירחא םיטסקטל תוינפהו
.הליעפ תוברועמלו ישעמ לוגרתל תויונמדזה
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ