עדימה רבדמב תוניירוא לש הוונ :`סיזאוא` תינכות
Gina M. Castro
Computers in Libraries 22 no1, January 2002
 
דציכ ךא .םיבר יפב םויכ רוגש information literacy עדימ תוניירוא חנומה
םה יתמ ןיבהל הנש לכב סופמקל םיעיגמה םישדחה םיטנדוטסה יפלאל עייסל ןתינ
,רוציקב - םיאצומ םה רשא תא ךירעהל דציכו ,ושפחל ןכיה ,עדימל םיקוקז
SFSUוקסיסנרפ ןס תטיסרבינואב ?עדימ יניירוא תויהל םדמלל ןתינ דציכ
םאתהב .עדימה תוניירוא תארוהל השדח תינכות רצק ןמז ךות תונבל ונילע לטוה
לש ןווקמ םודיק" לש ת"ר) OASIS לש ןכותה ידומע תא ונכרעו ונבתכ ,ךכל
.םידמולה תומדקתה תכרעהל םינחב ןכו ,("םיטנדוטס לש עדימ תויונמוימ

תינכותב הירפסה תויונמוימ לש דומילה רפס תפלחהב הכורכ התיה ונלש תינכותה
תינכות תומדב יסיסב הנבמ ונל היהש דועב .תשרב ישיא בצקב הדובעל דומיל
הבר הדובע עיקשהל ונילע היהש ירה ,CPSU הינרופילק לש ןוינכטה לש דומילה
תונווגמהו תולודגהמ ,ףלא 27 הנומה SFSU ב םיטנדוטסה תייסולכואל התמאתהב
םינושארה םה ,האלמ וא תיקלח הרשמב םידבוע ונלש םיטנדוטסהמ םיבר .הנידמב
הניא הנושארה םתפשו ,עצוממהמ םירגובמ םה ,הטיסרבינואב םידמולש םתחפשממ
.תילגנא

םיטנדוטס היה דעיה להקש ירה ,םיטנדוטסה ללכל עצות דומילה תינכותש תורמל
הגיצה וב ןפואל תדחוימ בל תמושת ונשדקה ,ךכיפל .`א הנשב 19 18 ינב
םינרפס לש הגעמ רשפאה לככ ונענמנש ךות ,תונויערו םיגשומ דומילה תינכות
השוחתו הארמ רוציל התיה ונתרטמ .םיבכרומ םיחוסינ ונטשיפו ,ינכט חוניממו
הנבהל םילק םג ךא ,אסיג דחמ םיניינעמו םירגתאמ ויהיש ,םינימזמו םירורב
.אסיג ךדיאמ טווינלו

ףוסב רצק ןחוב עיפוה ,ספדומה דומילה רפסב םג ומכ ,סיזאוא דומילה תינכותב
ןב ןחוב לכ רובעל םיטנדוטסה ושרדנ ,דומילה רפסל דוגינב ךא .ןווקמ קרפ לכ
ןומט היה דחוימ רגתא ,תאז םע .אבה קרפל רובעל ולכוי םרטב תולאש רשע
היה ,הנושארה םעפב ןחובה תא רבע אל דימלת םאש ןוויכ םינווקמה םינחבב
תובר תולאש חסנל ונילע היה ,ךכיפל .שדח ןחוב יארקאב ורובעב רוציל ונילע
.ןשיה רפסהמ דומילה תא השבישש הקתעהה תייעב תא ענמ םגש רבד ,קרפ לכל

םושיי תווצ ונמקה ,ךכ םשל .סופמקב תינכותה תא קוושל ונילע היה ,אבה בלשב
ךלהמב תובורק םיתעל ושגפנ תווצה ירבח .הירפס ידבועו םינרפסמ בכרוהש
קווישה יכ הנקסמל ועיגה םה .תינכותה לש הקשהה דעומל דע םישדוחה תנומש
יבחרב תרכומ אהתש תוהזו וגול ,םש דומילה תינכותל ויהי םא רתוי לק היהי
.וגול רוחבל ונילע היה ,תוחומ רועיס לש ךילהתב םשה רחבנש רחאל .סופמקה
וגולה בוציע תא ליטהש ,יתיישעת בוציעל גוחהמ הצרמ םע רשק ונרצי ,ךכ םשל
תא רחב םושייה תווצו ,םיבוציע 25 מ רתוי ושיגה הלא .ותתיכב םיטנדוטסה לע
תונורפע ,תופדפד ,תוינמיס ,רבכע תוירכ ונמזה ,ךשמהב .םהיניב הפיה
הירפסב םיטלוב תומוקמב םתוא ונבצה .סיזאוא לש וגולה םע םירחא םיטירפו
.םישדח םיטנדוטסל םתוא ונקליח ןכו ,בשחמה תודבעמבו

תנמ לע .2000 ויתס רטסמסב דומילה רפס תא הפילחהו תשרל התלע סיזאוא
םע השדח תופתוש ונרצי ,ונלקתנ ןהב תוינושארה תוינכטה תויעבה לע רבגתהל
םיישקה תא הרתפ וז תופתושש קר אל .הטיסרבינואב עדימ תייגולונכטל גוחה
תינכותל הירפסה תוסחב תינכותמ ונלש טקיורפה תא הכפהש אלא ,םיינכטה
לע תידעלבה תיארחאה ןיידע התיה הירפסה .ולוכ סופמקה לש ותכימתו ותולעבב
.עדימ תייגולונכטל גוחה י"ע התעמ הנתינ תינכטה הכימתה ךא ,דומילה ינכת
דומילה תינכות תא ומילשה םיטנדוטס 4,800 ל בורק ,תויתלחתהה תויעבה ףא לע
.הנושארה התנשב

קר אל השדחה תכרעמה .סיזאוא לש היינשה אסרגה תא SFSU הקישה ,2001 ויתסב
תומדקתה לש םייטסיטטס םיליפורפ איצוהל תלגוסמ םג אלא ,רתוי הנימא
ןוכנ .היינשה אסרגה םע תויתועמשמ תויעבב ונלקתנ אל ,הכ דע .םיטנדוטסה
."`ב סיזאוא" תא ומילשה רבכ םיטנדוטס ףלאמ רתוי תצק ,2001 רבוטקואל
. oasis.sfsu.edu ב הנממ םשרתהל ולכות

תוניירוא לע התעפשהו סיזאוא תינכות לש תילמרופ הכרעה םיננכתמ ונא ,דיתעב
םילבקמ ונאש בושמהמ םיצורמ ונא ,םייתניב .SFSU ב םיטנדוטסה לש עדימה
ונא .טקיורפה תחלצה לע םיעיבצמ הלא לכ - םינרפסמו םיצרמהמ ,םיטנדוטסהמ
יבחרב םיצרמה םע הדובעל ונלש סיסבה והז .וניצמאמ תליחת תא סיזאואב םיאור
דומילה תוינכותב רתוי האלמ הרוצב עדימה תוניירוא תא בלשל התרטמש ,סופמקה
.תוימדקאה
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ