תוכנוחה ןוזח תמשגה :21 ה האמל הדימל לדומ
תינורטקלאה
Kathryn A. Marold
Journal of Information Technology Education 1
no2, 2002
 
אובמ

ןתינ םויכ .הדימלהו הארוהה ץורעכ בשחמב שמתשמ 21 ה האמה לש הדימלה לדומ
electronic תינורטקלא תוכנוח לש בצמכ הארוהל עדימה תוכרעמ תא רידגהל
,םישדח םיגשומ שוכרל ידכ םיבשחמב שומישה ,תורחא םילמב וא , tutelage
ונעגה רבכ ,ונלש האמב .דמולל ישונא הארומ ןיב היצקארטניאה םוקמב תאזו
.1973 ב לוה דראודא י"ע הזחנש extension transference תויתחולשה בלשל
טעמכ תיגולויב החולשכ - "הזטורפ"כ שמשמ בשחמהש תסרוג תויתחולשה תיירואת
תארוהב שדחה הדימלה לדומ יכ ןעטנ הז רמאמב .תיזיפה ונתייווה לש
המשגתה ,21 ה האמב .תינורטקלא תוכנוח אוה 21 ה האמב עדימה תייגולונכט
."רסמה אוה םוידמה" - תורוד ינשכ ינפלמ ןהול`קמ לשרמ לש ותיזחת אופא

הנתשמה הארוהה לדומ
םוקמב הבו ,סופדה תייגולונכט לע הבר הדימב ךמתסמ יתרוסמה הארוהה לדומ
תארוה תא קמועל הנשמה ,שדח לדומ שבגתמו ךלוה םויכ .קיתעה ילארואה לדומה
הכ ילכל וכפהנ םיבשחמהש ןויערב ךמות הז רמאמ .ונימיב עדימה תייגולונכט
םירומ ונא ובש ןפואה םצע תא וניש יכ דע ,ימוימויה ונמויקב ילרגטניא
.עדימ תוכרעמ םידמולו

תינורטקלא תוכנוח לש תוריז
,תותיכב םיבשחמ :תואבה תוריזה שולשב רקיעב תעצבתמ תינורטקלאה תוכנוחה
.םיתשורמ םיסרוקו ,םיגוסה לכמ עדימ תוכרעמב תישעמ תוסנתה


תינורטקלאה תוכנוחה לדומ

תורדגהו עקר
תא דמולה ינפב הליחתב גיצהל שי ,ואל םא ןיבו ילאמרופ אוה םא ןיב ,ךוניחב
,ול רז היה רבעבש המ-רבד דומלל לכויש ךכ םיגשומ ול ריבעהל - רכומ יתלבה
תוחתפתהה רקח תונש תואמב .ןויערה לע ביחרהל לגוסמ תויהלו ,הנבה חתפל
ץוחמ והשמ ,הדימלה ךילהתב ליחתהל תנמ לעש וניליג ,הדימלהו תיביטינגוקה
,םיינושארה םייביטינגוקה םיכילהתה תא ררועל ידכ ברעתהל ךירצ טרפל
םאתהב .םייניערג תונויער לש םתבחרה ורשפאיש םיאנת םייקתהל םיבייחו
. tutor ךנוחה וללה םיינוציחה תוחוכה תא הנכנ ,תרוסמל
הזמ :תיחרכה הניא דמולל ךנוחה ןיב תיזיפ הברק יכ ,רבכמ הז ,ונל עודי דוע
ףא ךנוחהש ונל עודי .קחרממ ךוניח לש תונוש תורוצ ונל תועודי תובר םינש
רתיה ןיב ןה ךכל תויודעה .םדא וליפא וא ,ןמוימ הרומ תויהל בייח וניא
- תינורטקלאה תוכנוחה ןוזח .םייפרגה הינפדפד לע תשרהו בשחמ תרזעב הדימל
תילסרבינוא הפולחכ שמשל יושע - םיבשחוממ םיכנוחב ישונאה ךנוחה תרמה
.הדימלו הארוה לש רתוי םינשיה םילדומל

תונורסחו תונורתי
םיינורטקלא םינכת לש גוצייה תכרעמ .תונורתי רפסמ 21 ה האמה לש לדומל
ךרעממ קלח קר הווהמ טסקטה ,רמולכ .הידמיטלומ לש ןוויכב תוריהמב תחתפתמ
םינכתה תא רשקל ןתינ ;יראניל ונניא םעפ אל עדימה תרבעה ןוגרא .םילמסה
לדומ תא ןייפאש יכרריהה וא יתרדסה ןפואב אקווד ואלו ,יביטאיצוסא ןפואב
ATAP JIT Any Time ה תדימל דוסיבש הירואתה וז .תמדוקה האמה לש הארוהה
.םויכ תירלופופ הכ איהש Any Place, Just in Time
םהב תיאטיסרבינוא תשר יננוכב םיימניד תשר ידומע לש עציהב םולגה ןורתיה
איה תושיגנה .ומצע דעב רבדמ תודובע שיגהלו םירמוח אוצמל םיטנדוטס םילוכי
תומדקתהב ,הנכותב וא הרמוחב ,עדימה תוכרעמב תויוחתפתה .תילסרבינוא
תא תונשל רתוי הברה לק .ידיימ ןפואב ףקתשהל םילוכי ,האלה ןכו םיטקיורפ
.דומילה ינכת תאו ז"ולה
.םינכתה תרבעה לש הקיטתסאב םולג תינורטקלאה תוכנוחה לדומ לש ףסונ ןורתי
הווהמ לכ יניעל האנ הרוצב טסקטו תונומת גיצהל ןתינ הבש ,"המכח התכ"
.הרבעש האמה לש הארוהה לדומל האוושהב םוצע רופיש
.הדימלה ךילהתב דמולה לש הליעפה ותוברועמ אוה לדומה לש ףסונ בושח ןורתי
םע אלא תחלצומ הניא הדימלה ;תיפותיש לכל לעמ איה תינורטקלאה תוכנוחה
ריבעמ רבדה .הדימל ןיא ,תויביטקארטניא ןיא םא .ךילהתב קמועל ברועמ דמולה
תא תוחנהל םנמא יאשר ןושארה .ךוניחה יפתכ לא ךנוחה יפתכמ הדימלה לוע תא
.חילצתש תנמ לע ליעפ ןפואב הב ףתתשהל בייח דמולה ךא ,הדימלה
בצקבו תינטרפ איה הדימלה םא .תונורסח םג שי תינורטקלאה תוכנוחה לדומל ךא
ךכב .דבוא תילאדיאה תיתתיכה היצאוטיסה תא ןייפאמש יתצובקה יוליגה ,תישיא
דמולהש ןוויכ ,ןכ לע רתי .הצובקב הדימלה לש בושחה יפותישה טבהה דבוא
שפוחה .שטשטיהל לולע ןכות לע החנמה לש שגדה ,ובצקו דומילה רדס תא רחוב
,ןכותה תא ריכמ וניא דמולהש ןוויכ .םינכת שוכרל תוירחאה תא ובוחב ךרוכ
םייתוזח םיזמר ןתניהב םג ,רתויב םיבושחה םיטבהב תופידעה תא דקמל ול השק
אל ,םיינורטקלא םירמוחב רבודמשכש אוה ףסונ ןורסח .תשר דומעב םוקימה ומכ
םיאשינ םניא םינכתה ,ףוסבל .שדחמ םנגראל וא ירוקמה םבצמ תא תונשל לק
םיישקה לע רבגתהל םידיתע ונא .םיאשינ םיבשחמ לש םמויק ףא לע ,דחוימב
תוכנוחה לדומ תא בלשל ונתלוכיב םימגופ םה ,םייתניב ,תאז םע דחי .וללה
.ונלש "תימוימוי"ה הדימלב תינורטקלאהתינורטקלאה תוכנוחה םושיי ינפוא

תותיכב םיבשחמ
לכש הריזה אוה תיתתיכה היווחה לש שדחמ בוציעו רובגתל םיבשחמב שומישה
הייוסינ .עדימ תייגולונכט קר אלו ,תלעות הנממ קיפהל םילוכי ןכותה ימוחת
השדח "המכח התכ"ב Visual Basic ב תונכתל תותיכ תארוהב תרבחמה לש
,הארוהה לש הקיטתסאה תא ורפיש קר אל רוונד תללכמב םיקסע להנמל םיטנדוטסל
ודמלש םתשוחת תאו סרוקהמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש תא וריבגה םג אלא
:התכה ינייפאממ המכ הנה .בטיה
הללכמה תרשב סובליסה לש רשוקמו ליעפ תשר דומע *
תורבחמב םוקמב םילילמת ידבעמב שומיש *
דחאכ םיטנדוטסהו םיצרמה לש תוגצמל PowerPoint תויפוקשב שומיש *
המצע התכב ,החנמ חוקיפב ,ישיא בצקב הדובעל הדבעמ ישגפמ *
םינחבמל הנכהל ל"אודב םיחלשנה םינחוב *
בשחמ תודמעב תונחביה *
תייגולונכט) ןכותה ןיב תמאתמ תומכח תותיכב תרשפאתמה תויביטקארטניאה
הדבעמב תישעמ הדובע םא םג .םידמולל רתויב חונה הדימלה ןונגס םע (עדימ
רבכ תינורטקלאה תוכנוחה ,תימדקאה הביבסהמ קלח ויה אל טנרטניאב םיסרוקו
תאזו ,21 ה האמה לש יכוניחה לדומה תרגסמב תואיצמל ךופהל התיה הלוכי
.תומכח תותיכ ןתוא תוכזב

תישעמ תוסנתה :עדימ תויגולונכט תודבעמב םיבשחמ
תייגולונכט לש דומילה תוינכותמ קלח וויה תופתושמ תונכות םע הדבעמ ירועיש
תוכרעמב סרוק לכמ טעמכ קלח םיווהמ םה םויכ .םינומשה תונש עצמא זאמ עדימה
ירגוב לכל הבושח היווח איה "היישע ךרד הדימל" לש וז הטיש .םלועב עדימ
לדומ םע דחא הנקב הלוע הארוהל "הלעמל הטמלמ" לש וז השיג .עדימה תוכרעמ
שוכרל לוכי דמולה ,הדובעה ילכב תוסנתהה תוכזב .תינורטקלאה תוכנוחה
ןיבל תואצרה ןיב בוליש י"ע .ול עודי היה אל ןכל םדוקש גשומה תא הגרדהב
הלעמלמ" הארוהל ןהו "הטמל הלעמלמ" הארוהל ןה ףשחנ דמולה ,הדבעמ ירועיש
.הנבהל תופסונ תויונמדזה וינפב חתופש רבד ,"הטמל

תשר יסרוק
והשמל ךפהנ שדחה רמוחהשכ תיבטימ הרוצב םידמול ונאש העדב םינקיטרואתה בור
הדימלה תביבס ךכ ,ךרוצה שומימל ךנוחה ברקתמש לככו ,תעדל םיכירצ ונאש
תפסותב ;הדימל תביבס איה תשרה .הפוקה לכב תשרה הכוז ןאכ .רתוי הבוט
.המוצע החטבה הב המולג ,ךנוחה י"ע תואיכ םירבעומו םיבצועמה םינכת
תורמל ."םיבלושמ" םיסרוק לש רשקהב רקיעב תלהנתמ תתשורמה הדימלה
,לעופב .הדימלהמ קלחל תשמשמ תשרה ,םימעפ רפסמ תיזיפ םישגפנ םידימלתהש
םא ,בלושמ סרוק הכלהל אוה םויכ םייקתמש עדימ תויגולונכטב סרוק לכ טעמכ
השילגב הכורכ התכב הדובעהמ שילש תוחפל םהב םיסרוקל רומש הז יוניכ יכ
.טנרטניאב
םיסרוקהמ רתוי ףא ריהמ בצקב םיחמוצ תשרב םלוכ םילהנתמש םיסרוקה
תישונאה תוכנוחה תא הפילחמ תינורטקלאה תוכנוחה ובש רשקהה והז .םיבלושמה
םיסרוקב רשאמ רתוי םיהובג ןיידע םהב הרישנה ירועישש דועב .ירמגל
םהו ,הדימל דסומ לכ טעמכ לש ורשבמ רשבל וכפה הלא םיסרוקש ירה ,םייתרוסמ
.דחאכ םילהנמו םיצרמ ,םיטנדוטס י"ע הכרבב םילבקתמ
לע םיססובמ םהמ המכ .םינושה םיתשורמה םיסרוקה ןיב םימוצע םילדבה םנשי
הדימ תומא ושבוג אל ןיידע .אל םירחא ;תססובמ היגוגדפו ינדפק הארוה ןונכת
.המישמל םמצע ושידקה רבכ םינוגרא רפסמש תורמל ,תשר יסרוקל תורורב
השדחה היגולונכטה .תיתרוסמה התכב הארוהל המוד הניא טושפ תשרה ךרד הארוהה
היגולונכטב שמתשהל ןויסנב ונזבזב ןתוא םינשה .תושדח תוטיש חותיפ הביתכמ
ומיכחה ,תשרב היווחל התכב היווחה תא תוושהל ןויסנב ,הנשיה ךרדב השדחה
היגולונכטב שמתשהל םויכ םיליחתמ ונא ,רושע לש ןויסנ ונשכרשמ .ונתוא
.םהב שמתשהל ונייה םירומאש יפכ - טנרטניאה - שדחה הרבעהה יעצמאבו ,השדחה
תוחפ ונאש וזו ,רתויב השדחה איה תינורטקלא תוכנוחל וז הנורחא הריז
תינורטקלאה תוכנוחה תחלצה לש תוכרעה ,ללככ ,תאז םע דחי .הב םינמוימ
לש ופוסב .לבקתמו ךלוה טלחהב שדחה הדימלה לדומש תוארמ טנרטניאה תריזב
.םידימלתהו םיכנוחה ייחב בשחמה ומצעל ספת רבכש םוקמה תא תשרה סופתת ,רבד
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ