ב`הראב יעוצקמה ךוניחה לש הנתשמה יומידה
Kristen Loschert
NEA Today, 20 no7, April 2002
םחור יניעב םיאור אל םה ,ינכט וא יעוצקמ רפס תיב לע םיבשוח םישנאה בורשכ
הז יומיד ךא .םייאופר-ויב םירקחמ םיעצבמה םינבל הדבעמ יקולחב םידימלת
ךומסב ,הטוסנימ ,רטנס ןילקורבב ןוכיתב םידמולה לש םדידל תואיצמ אוה
.סילופאנימל

םידבוע רטנס ןילקורב ןוכיתב ההובג הצבקהמ הימיכ ידימלת לש תרחבנ הצובק
םירישכמ תרציימו תחתפמה תיאופר היגולונכטל הרבח ,קינורטדמב םירקוח דצל
םיפתתשמה םידימלתה . defibrillators רופרפ יענומו בל יבצוק ומכ םייאופר
םנמזמ םישידקמו תויפיצפס תויעדמ תויעב םהיכנוחמ םילבקמ "רקחמה תוכנוח"ב
תא םיגיצמ םה ,הנשה ףוסב .תונורתפ תאיצמל קינורטדמ תדבעמבו ס"היבב
.הרבחה ינפב םהיאצממ

היעב םידימלתל שי הזה הרקמב ךא ,םינש המכ תולעופ רבכ תוכנוח תוינכות"
יעוצקמה ךוניחב הרומ ,רלימ לופ רמוא ,"הנורתפב עייסל םיכירצ םהש תיסדנה
תיתימא תיעדמ היעב רותפל - רגתא םהל םינתונ" .תינכותה לע חקפמה ינכטהו
."הדובעה םלועב

ןיב םיבלשמ םיפתתשמה .הנש לכ תינכותל םילבקתמ ב"י ידימלת העשת דע העברא
ןובשחו הקיזיפ דומלל םג םיבייחו ,תמדקתמ הימיכב יאמצע רקחמ ןיבל תוכנוחה
םלוכו ,הסדנהב וא םיעדמב הריירקב ןיינע ועיבה רבכ םבור .ילרגטניא
.רלימ רמוא ,םהלש םינותנשב םיליבומ םידימלת

יעוצקמה ךוניחב השדח המגמ תפקשמ רלימ לש םידימלתה לש ההובגה המרה
.םיינכט םינוויכב ןיינע םילגמ "םיננוחמ" םידימלת רתויו רתוי .ינכטהו
הקיטמתמב תורגב ומייסו תויעוצקמ תודיחי שולש תוחפל ורבצש םידימלתה רועיש
עבוק ךכ ,םיזוחא 16 ב 1998 דע 1982 םינשב הלע "תודיחי שמח" לש המרב
םיפתתשמה םידימלתה רפסמ ."תיכוניח הקיטסיטטסל יצראה [יאקירמאה] זכרמה"
19 קר ,1990 ב .אוה ףא הלוע `גלוקל הנכה יסרוקב ןהו םיינכט םיסרוקב ןה
הנכה לש דומיל תינכות ומילשה תוינכטו תויעוצקמ תורגמב םידימלתהמ םיזוחא
תונש שולשו תילגנאב העבהו תורפס תונש עברא תוחפלכ תרדגומה ,`גלוקל
ל הלע הז רועיש ,1998 ב .יאקירמאה ךוניחה דרשמ רסומ ךכ ,םיעדמו הקיטמתמ
.םיזוחא 45

םיזוחא 5 לע םעפ אל םינמנ םיכייש םיינכטהו םייעוצקמה םינוכיתב םידימלתה
ךוניח לע עדימל ימואלה זכרמה" עבוק ךכ ,םליג תבכשב םיליבומה םידימלתה
םיסרפה תורחתב םיכוזה לש ינויצחה םינויצה עצוממ ,אמגודל ."ינכטו יעוצקמ
ירגובמ םישילש ינש טעמכו .4.00 ךותמ 3.35 אוה םייעוצקמ םידימלתל תיצראה
הלכשהל והשלכ דסומב םהידומיל תא םיכישממ םיינכטהו םייעוצקמה רפסה יתב
."ינכטו יעוצקמ ךוניחל תודחאתהה" יפל ךכ ,ההובג

ידכ תוינכטו תויעוצקמ תורגסמב דומילה תוינכותב המרופר העציב היפלדליפ
תמועל ,יזר`ג-וינב ;םינייטצמ םג אלא ,"םיעצוממ" םידימלת קר אל ךושמל
ושקיב םהלש ךוניחה תוזוחמש םינייטצמ םידימלת לש םמשב תועיבת ושגוה ,תאז
.םיינכט רפס יתבב דומלל םהמ עונמל

אוה" .רלימ רמוא ,"21 ה האמב ינכטהו יעוצקמה ךוניחה ינפ םה הלא"
."םתוברועמ תא דדועלו םידימלתה לכל עיגהל דעוימו ידרשמ-ןיב ,ימוחת-ןיב
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ