Big6 לש הדימה תומאו הצירטמה
Janet Murray
Book Report 21 no.2, 22-4
Sep.-Oct. 2002
 
םיאתמ עדימ אוצמל םידימלתל עייסל איה ייתומישממ תחא ,תינרפס-הרומ רותב
המישמ לש דחא טביה .רקחמ תולטמ תרגסמב םהירומ תויפיצ לע הנעיש יטנוולרו
םהידימלת תא תוחנהל תותיכב םירומל עייסל ידכ יעוצקמ חותיפ קפסל איה וז
שולש ךשמב .םינווקמ עדימ יבאשמ תרזעב רתוי תויביטקפא שופיח תויגטרטסאב
רשקה תא ןיבהל םירומל עייסל ידכ תנווקמ הצירטמב יתשמתשה ,תונורחאה םינשה
תוניירואל תויצראה הדימה תומא ןיבל Big6 Skills www.big6.com ןיב
לש ISTE NETS ו "ס"יתב ינרפס לש תיאקירמאה תודחאתהה" ידי לע ועבקנש עדימ
הצירטמה תא קולחל דובכה יל היה) ."תיתרושקתו תיכוניח היגולונכטל הדוגאה"
. 2001 טסוגואב Big6 סנכ יפתתשמ םע וזה
תוניירוא לש הדימה תומא תא םימשונו םייח םיבר םינרפס-םירומש תורמל
תומא" .ISTE NETS לע ססבתהל רתוי םיטונ םילהנמהו תותיכב םירומה ,עדימה
1998 ב ןרוקמב ומסרפתהש ;" –היגולונכטל ןוכמה" לש "םידימלתל הדימה
תויהל םהילע המו היגולונכט לע תעדל םידימלתה םיכירצ המ תוראתמ ;–
NETS יגולונכט ךוניחל תויצראה הדימה תומא .הז עדי םע תושעל םילגוסמ
לע שגד תומש ןהמ עבראש ,תוירוגטק ששב תוצבוקמ cnets.iste.org/sfors.htm
תלבקו תויעב ןורתפו רקחמה ,תרושקתה ,ןוירפה םודיקל ילככ היגולונכטה
הפצמ ISTE NETS תמכס ,עדימה תוניירוא לש הדימה תומאל המודב .תוטלחה
.ותרבעהל םג ומכ ,עדימ לש הכרעהו רותיאל היגולונכטב שמתשהל םידימלתהמ
:` "Big6 Matrixר .הצירטמב וללה הדימה תומא תא הנורחאב יתבליש ,ךכיפל
"Use the Internet with Big6 Skills to Achieve Standards
ששמ תחא לכ הליבקמ הצירטמה . www.surfline.ne.jp/janetm/big6info.htm
םיליגרת תקפסמו תומכסה יתשב תויפיצפס הדימ תומאל Big6 לש תויונמוימה
.םינווקמ עדימ תורוקמב שומישה רופישל םייטנוולר

המישמה תרדגה :1 בלש ,Big6
תויעב ןורתפל םייגולונכט םיבאשמב שמתשהל" םידימלתהמ הפצמ ISTE NETS
תרדגה אוה עדימ תייעב ןורתפב ןושארה בלשה ."תולכשומ תוטלחה תלבקלו
(םירגובמ המכ וליפאו) םידימלת ענכשל םישרדנ ונא םעפ אל .המישמה
לכ ךרואל ושרדיי הל תונמוימ ןה תויעב ןורתפו עדימ דוביע תויגטרטסאש
ידכ הטיסרבינוא תריחב וא תינוכמ תיינק ומכ תואמגודב תשמתשמ ינא .םהייח
.ולא תויונמוימ לש השיכרה תובישח תא ריהבהל
לש רקחמה תולטמ תא ללכ ךרדב םירידגמש םה תותיכב םירומה ,רפס יתבב
אשונ לע "עדימ אוצמל" ידכ הירפסל םידימלתה תא םיחלוש םהשכ .םידימלתה
,בשוחמ ךילהת תויהל ךירצש המ לש דחא בלשל קר םיסחייתמ םירומ המכ ,םיוסמ
הזב ,םיחונ םיבלשל רקחמה תא תוקלחמ Big6 תויונמוימ .רתוי החנומו חתופמ
לע בושחל קר אלו םירבוע םהש ךילהתב רהרהל םידימלתה תא םידדועמה ,הז רחא
םישיגדמ םייחה ךרואל םייאמצע םידמול חפטל םישקבמה רפס יתב .יפוסה רצותה
.ופוסיא קר אלו ,עדימה דוביע תובישח תא
תומא רואל םהלש תויתרוסמה רקחמה תולטמ תא שדחמ םיבצעמש תותיכב םירומ
ןויסנ םהידימלתל םינקמ עדימ תוניירואו יגולונכט ךוניח לש תויצראה הדימה
תא תורגתאמ תותואנ תויוליעפ .עדימ תויעב ןורתפ לש תויגטרטסאב בושח
תא ליחהל ,תוצובקב תיפותיש הרוצב דובעל ,תיתרוקיב הבישח ליעפהל םידימלתה
םהיתואצות תא גיצהלו ,תואיצמה םלועמ תויעב לע םהלש עדימה שופיח תואצות
.םיטמרופ ןווגמב

עדימ שופיח תויגטרטסא :2 בלש ,Big6
ךמס לע ...םישדח עדימ יבאשמ רוחבלו ךירעהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
רשאמ רתוי תשרודה תונמוימ אוה עדימ שופיח ."תויפיצפס תולטמל םתמאתה
ןתינש חינהל םיטונ םידימלתה ."?...לע רפס הירפסב שי םאה" ,תרכומה הלאשה
רסוח חכונל לוכסתל עלקיהל םילולע ךא ,טנרטניאב תובושתה לכ תא אוצמל
ב םייתש וא הלמ תדלקה ידי לע יטנוולר עדימ ידיימ ןפואב רתאל םתלוכי
.Yahoo
,תילגנאלו תיאקירמא הירוטסהל םירומ םע הלועפ ףותישב ןנכותש טקיורפב
"םידקמ יוסינ"ב םהלש עדימה שופיח תויונמוימ תא םיגדהל םהידימלתמ יתשקיב
םקלח ,םהלש ירקיעה עדימה רוקמ אוה טנרטניאהש ונייצ םידימלתה בור .הירפסב
עונמב ושמתשה לודגה םבור .םינותיעו תע יבתכ ונייצ םידחאו ,םירפס ונייצ
.שופיח יחנומכ םייתש וא תחא הלמ קר ודילקהו ,טנרטניא ירתא רותיאל שופיח
תורמל ,באשמכ רפס ומשר דאמ םיטעמ קרו ,םיאשונ יכירדמב ושמתשה םהמ המכ
םידימלתהשכ . prompts תויחנהכ םיבאשמה תשולש לכ תא עיצה בשחמהש הדבועה
לש תילמינימ הנבה ופקיש םהיתובושת ,ואצמש תשרה ידומעמ דחא וכירעה
.וזכש הכרעהב ןובשחב איבהל שיש םימרוגה
שפחל בטומש עדימה יגוס לע בושחל םידימלתה תא יתדדוע ,םיאבה םירועישב
תא ונלגרת .תיב ירועישל דחוימב םימיאתמה תשרה ידומע יגוס לעו טנרטניאב
יפל ,יכרריה ןפואב םינמיהמו םייטנוולר םירתא םינגראמה םיכירדמב שומישה
ןיבל ,Yahoo ומכ ,םיירלופופ םיאשונ יכירדמ ןיב םילדבהה תא ונחב .םיאשונ
Librarians` Index to the ומכ ,רתוי תימדקא היצטניירוא ילעב םיכירדמ
. /Internet Public Library www.ipl.org/ref וא Internet lii.org

תושיגנו םוקימ :3 בלש , Big6
לש ףוסיאו הכרעה ,רותיאל היגולונכטב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
םניב םילדבההו ,שופיח יעונמ לש םתלועפ ןפוא תנבה ."תורוקמ ןווגממ עדימ
.תויביטקפאו תוליעי רתיב עדימ רתאל םידימלתל תעייסמ ,םיאשונ יכירדמ ןיבל
,םירושק םיאשונו םיפדרנ תומש תרזעב שפחל ילש םידימלתה תא תדדועמ ינא
הקיגולב שמתשהלו ,םינוש שופיח יעונמב שופיחה ותוא תואצות ןיב תוושהל
אוה . Northern Light www.northernlight.comםהישופיח תייחנהל תינאילוב
םיצבק תיירפסב שופיחה תואצות תא ץבקמ אוהש ןוויכ ישומיש שופיח עונמ
לש םינוש םיטביה ןיבש םירשקה תא םמצעל ריהבהל םידימלתל עייסל היושעה
.קרפה לעש אשונה
לוכי תשרל רבחתמש ימ לכ טעמכש םיניבמ םיישיא תשר ידומע םירצויש םידימלת
םהילע ,שופיח תולטמב םינווקמ עדימ תורוקמב םישמתשמ םידימלתשכ .הב םסרפל
םינייממ םינרפסש םשכ שממ םיאצומ םהש םירתאה לש תונמיהמה תדימ תא אדוול
יוניכ תטיש תנבה .רתאה רבחמ לש וירושיכ תא ןוחבל םהילע ,לכ תישאר .םירפס
םישידקמ םג ונא .םירתא לש תונמיהמ ךירעהל םהל עייסל הלוכי תשרב םימוחתה
תויוושכע תויגוס םירקוחש םידימלת .םירתא לש תונכדעהו קוידה תכרעהל ןמז
קויד תא םג ןוחבל םהילע ךא ,תשרה לש ידיימה הייפואמ תלעות םיקיפמ
תויטנוולר .םירתא ןווגמב םיאצמנש עדימ יטרפ ןיב האוושה ידי לע םהיתורוקמ
תורוקמל םורגל םיסנמ םידימלתה ,ידמ תובורק םיתעל .ףסונ בושח םרוג איה
שופיחב דימתהל םוקמב ,םהלש רקחמה טקיורפל "םיאתהל" םיאצומ םהש םינושארה
.רוקמב ושקיבש עדימה רחא

עדימב שומישה :4 בלש ,Big6
עדימב ,היגולונכט תוכרעמב יארחא שומיש לגרתל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
ויהש יפכ שממ םינווקמה םהיתורוקמ תא טטצל דומלל םידימלתה לע ."תונכותבו
רוזגל ונילע הלקמ היגולונכטהש תורמלש ןיבהלו ,סופדב םימוסרפ םיטטצמ
תניחבב אוה רוקמה תא ןייצל אלב טנרטניא רתאמ עדימב שומישהש ירה ,קיבדהלו
.תיתורפס הבינג
יוהיז ידי לע תורוקמה תויביטקייבוא תא חתנל ילש םידימלתה תא תדדועמ ינא
רתאמ ףלשנש הז ןיבל דחא רתאמ ףלשנש עדימה ןיב האוושהו םהלש ןמממה ןוגראה
תוריכמ תא םדקל םייושע םיירחסמ םירתאש ןיבהל םידימלתל תיסחי לק .רחא
תואר תדוקנ םדקמה רתא לכ לש תויביטקייבואב דושחל םג םהילע ךא ,םהירצומ
םיגציימה םיכמסומ םירתאל הנפמ Big6 תצירטמ .תמיוסמ תיתוברת וא תיטילופ
לע הז קולחל םייושע םידבוכמ תורוקמ םגש שיחמהל ידכ תודגונמ תואר תודוקנ
המכ אוצמל ולכות www.ithaca.edu/library/Training/hott.html רתאב .הז
"ICYouSee: T is for תרתוכה תחת ,וללה תונורקעה קוזיחל םיליעומ םיליגרת
." Thinking

ותגצהו עדימה זוכיר :5 בלש ,Big6
שמתשהל"ו "הלועפ ףתשל ידכ ןוירפ ילכב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
יובירל תויביטקפאב תונויערו עדימ ריבעהל ידכ םיטמרופו תרושקת ילכ ןווגמב
הבישח חפטלו הלועפ ףותיש םדקל תותיכב םירומה תא תדדועמ ינא ."םילהק
תוגצמ .יתרוסמה רקחמה רמאמל תופולח תניחב י"ע םידימלתה ברקב תיתרוקיב
שומיש ךות ופסאש עדימה תא זכרל םידימלתהמ םישרוד תשר ידומעו PowerPoint
WebQuests םיטסווק םג .תיברמ עדימ תומכ תרבעה םשל ירעזמ םילמ רפסמב
םיעצבמ םידימלתהשכ הלועפ ףותישלו עדימה זוכירל ליעומ ילככ שמשל םילוכי
עיגהל ילב תואר תודוקנ יוביר תושרודש תורגתאמו תויטנתוא רקחמ תולטמ
."תונוכנ" תובושתל
""Working the Web for Education ורמאמב
,תויוליעפ ןיב `ץראמ םוט הוושמ ,www.ozline.com/learning/theory.html
אוה .םינווקמו םייתרוסמ םיטקיורפ ,םילכ ,םירועיש ,םיבאשמ ,עדימ תורוקמ
בצעל ולכויש תונווקמ תויוליעפ לש םיטמרופ ןווגמב תותיכב םירומה תא החנמ
"Designing ןוסנו`ג גאד לש ורמאמ .םייפיצפס דומיל ידעי תגשה םשל
"Research Projects Students and Teachers Love
באשמ אוה ףא הווהמ www.infotoday.com/MMSchools/nov99/johnson.htm
.יתרוסמה רקחמה טקיורפל רבעמ חומצל םיצורש םירומל ךרע-בר
הכרעה :6 בלש ,Big6
,הדימלה תרשעהל םייגולונכט םילכב שמתשהל" םידימלתמ הפצמ ISTE NETS
לע ,Big6 לש רקחמ טקיורפ לכ ףוסב ."תויתריציה חופיטלו ,ןוירפה תרבגהל
שומישה רישעה םאה .ךילהתה תא ןהו רצותה תא ןה ךירעהל םהירומו םידימלתה
רוציל ידכ היגולונכטב ושמתשה םה םאה ?םהלש הדימלה תייווח תא היגולונכטב
קורש יתק לש תוקירבורה ףסואב ןייעל םירומל הצילממ ינא ?םהלש רצותה תא
תוגצמו רקחמ ירמאמ ,תשר ידומע ללוכ ,םידימלת לש םיטקיורפ תכרעהל
;– תויתצובק תוגצמו הידמ-יטלומ
. discoveryschool.com/schrockguide/assess.html
תוניירואל תויצרא הדימ תומאל Big6 Skills ה תא המיאתמה הצירטמב שומישה
הדימה תומאל עיגהל םירומלו םידימלתל עייסמ תיכוניח היגולונכטלו עדימ
.רקחמ תורטמל טנרטניאב שומיש ךות וללה

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ