הקיטובורה םלועמ םישודיח
!ךליבשב ;– ישיא טובור
Matthew Fordahi
http://www.ent-today.com/12-6/cybernation.htm
וא קבאה תא באשי ,ןותיעה תא ףוסאי ,הפק ןיכי אל ER1 םגדמ ישיאה טובורה
דחוימב בוט ,$599 לש יתלחתה ריחמב ,טובורה .לויטל בלכה תא איצוי וליפא
.םיקנרא ןקורלב
טובורל שי ;– סיכב םג תועגופה ;– הרוגחל תחתמש תוכמל רבעמ ךא
ןתינ ,םיעבשה תונש לש םיישיאה םיבשחמה תוכרעל המודב .עיצהל המ ןומה
.תוישומישל ךרדב ;– הברה חיוורהל דיתעב םג ילואו ;– הברה דומלל
טובור םע הנוכשב םינושארה ויהת םא הב וכזש תיתרבחה הרקויה תא וחכשת לאו
ידי לע רכמנש ,-ER1ה. ינוס לש יטובורה בלכה ;-AIBO –מ רתוי םכח
תא אל ףאו בלכ ריכזמ וניא ,הינרופילק ,הנידספמ .Evolution Robotics Inc
.ינוידבה עדמה יטרס לש םייטובורה םיבכוכה
המרופטלפ איה ;– ג"ק העשתכ הלקשמו מ"ס םיששכ ההבוגש ;– הנוכמה
תמלצמ אשונה טומ הב ןקתומו ,חומה אוה אלה ,אשינ בשחמ הקיזחמה תילגלג-תלת
הצירמב רבודמש םיבשוחו םילבלבתמה שי .םייניעה איה אלה ,טנרטניא
.תיתיישעת
ץירמה אשינ בשחמ ;– םהבש רקיה דבלמ יסיסבה זראמב םיללכנ םיקלחה לכ
ןיא םא תוחפל $1,000 דוע איצוהל וננכת ."תונולח" הלעפהה תכרעמ תא
.הזכ בשחמ םכתושרב
אלב ןיידע) $699 ב בכרומ טובור תרכומ , Evolutionהבכרהב םישקתמה ןעמל
תבכרומה אסרגה רובעב םירלוד האמ דוע קורזל ףידעמש ימ לכ ךא .(בשחמה
.ףיכה לכ תא ץימחמ
,14 ליגל תחתמ םידליל ץלמומ וניא אוה .עוצעצ רשאמ ביבחת רתוי אוה ER1 ה
ידכ טובורב שמתשהל םיניינועמ ויהי רפס יתבש רשפא .םירגובמ חוקיפב אלא
.תונכתהו הקיטובורה תודוסי תא תורוהל
וזראנש םיקלח תורשעב עיגהש ,ילש -ER1 ה תא ביכרהל םייתעש ךרעב יל חקל
.אשינה בשחמה ךות לא םירבחתמ USB ילבכ ינש .םיגרבמ האמ םע דחיב אספוקב
האורש המ לש יח רודישב םוליצ הארמ הנכותה ,אשינה בשחמב הנקתוהש עגרמ
.טובורה לש הללוסה תומרו תונוש תויתוגהנתה תויצפוא ,טובורה תמלצמ
איה .קט-ייה רצומב רבודמשכ רידנ רבד ,דחוימב בטיה היושע תוארוהה תרבוח
לידבהל יל הרזעו הכאלמה עוציבל םישרדנה םיבלשה 32 לכ תא רוריבב התוותה
.םיקדהמהו םיגרבה ,םיקרפמה ירוביח ,תוכמותה תורוקה לכ ןיב
ונלש הנושארה הקידבל םינכומ ונייה ,הללוסה לש הניעט תועש רפסמ רחאל
.הרבעל ענו ולש אספוקה תא ER1 ההזמ הבש הניטור ;–
רוחאל עסנ אוה ,הרבעל גוהנל םוקמב ךא ,אספוקה תא תוהזל רהימ ילש ER1 ה
הקידבה .ןוכנ-אלה ןוויכב התנפ המלצמהש ררבתה) .לעפמב תוללעתה רבע וליאכ
.(התוא יתנוויכש רחאל החילצה
םיקירטה בור ללוכ ;– הלאכ םידמחנ םיקירטב שמתשהל ןתינ טלחהב
ידכ וא םינכשה לע םשור תושעל ידכ ;– רפסמב םישימחכ ,ךירדמב םיעצומה
ןגנל לוכי ER1 ה ,ולש אספוקה רחא בקעמ דבלמ .תוביסמב םיחרוא רדבל
יכ ריהזהל וליפאו תושדח םילמ יכות דמלל ,םר לוק עמוש אוהשכ רישל ,הקיסומ
.הריב תיחפ ההזמ אוה
תועבטמ ןיב לדבהב ןיחבהל לגוסמ טובורה .ידמל המירמ םימצעה יוהיז תמכס
יפוגל התיהש הצלוחה תא יתשבל דוע לכ יתוא ההיז וליפא אוה .םינוש םיכרעב
.הצלוח יתפלחהש עגרמ ירמגל יל רכנתה אוה .הליחתב המלוצ יתנומתשכ
ןפואב ,תונוש תונכות ןיב בלשל ותלוכיב ןומט ER1 לש יתימאה וחוכ ךא
םיטירסתה תפש תא םיריכמה םישמתשמ .רתוי תובכרומ תויוגהנתהל ליבומש
.רתוי ףא תובכרומ תולטמ רוציל םילוכי Python
תוכרע רוכמל םג תננכתמ . Evolutionהרמוחהו ןוימדה ןה תודיחיה תולבגמה
םודא-הרפניא ינשייחו ,וזה הריבה תסיפתל $199 הזיחא די ומכ ,הבחרה
.(עבקנ םרט םריחמש)
יעונמ תא הליעפמה (טלוו 12 לש חתמב) תנעטנה הללוסהש תרמוא Evolution
ןמז הנקורתה ילש אשינה בשחמה תללוס .תועש שולש דע קיזחהל הלוכי טובורה
.ןכל םדוק בר
יתיבה יטוחלאה רוביחה תרזעב תיבה יבחרב ילש ER1 ה תא עיסהל יתינהנ דאמ
הדיחיב טולשל יתלוכי ,תיטוחלא תלוכי שי ילש אשינה בשחמלש ןוויכ .ילש
.הז בשחמ ךרד תוארל היה לוכי טובורהש המ לכ תוארלו ילש ינחלושה בשחמהמ

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ