הקיטובורה םלועמ םישודיח
םדא ינבל תורוחש תואספוק :אבה רבדה
Evan Ramstad
http://www.ent-today.com/12-6/cybernation.htm
ונל םירשפאמ ,"תורוחש תואספוק" וא ,םיסוטמב םינותנ םושירל םינקתמ
םילעופש םייאופר םינקתמ םיחתפמ םויכ .תונוסאל וליבוהש תולקת רחא תוקחתהל
רוקחתל םישמשמ םניאש הדבועה דבלמ ,ישונאה ףוגה ךותב הרוחש אספוק ומכ
.תונוסא
ירישכמל קוש םויכ הווהתמו ךלוה ,םדקומ בלשב ןיידע אצמנ חותיפהש תורמל
וירבא רחא םיבקועה םיריעז םינקתמ , implantable monitors םיליתש רוטינ
.םדאה לש םיימינפה
ןושארה ליתשה ר;טּנה תא .Medtronic Inc תרבח הקישה ,םינש שמח ינפל
תורמל .תורבסומ יתלב תויופלעתהמ םילבוסה םישנאל עייסל דעונש ,התרצותמ
רופרפ תעינמל םינקתמו בל יבצק לש הלודגה תינרציה תניחבמ השינ רצומ והזש
לע םינותנ רתוי הברה םיאפורל הנתנש ,ךרד תצירפ וז התיה , defibrillators
.םיפלעתמ םהשכ םישנא לש םבלב שחרתמה
םכרואש ,םירטנהמ ףלא -25מ רתוי Medtronic הרכמ ,רצומ תורוד ינש ףולחב
לש הזחה רירשב םימקוממ םה .דבלב םירופס םימרג םלקשמו מ"ס 5 לע הלוע וניא
לש האלולב בלה תוליעפ רחא םיבקועו ,דבלב םירופס םימי ךשמל םיתעל ,הלוחה
.תוקד 42
ונממ עונמל ידכ רטנל לעמ ןטק רישכמ קיזחמ אוה ,תופלעתהמ ששואתמ םדאשכ
וא אפור םילוכי םש ,האפרמל שגינ אוה ,ןכמ רחאל .עוריאה ינותנ לע טילקהל
.שדחמ האלולה תא ליחתהלו דחוימ וידר טלקמ תרזעב םינותנה תא ףולשל חא
תעל תעמ םיפלעתמה םישנא לש םינוחבאה תוכיא ,קושל עיגה רישכמהש רחאל דיימ
היעב שי םא םינותנהמ דומלל םילוכי םיאפורה ,םעפ אל .המיהדמ הרוצב התלע
הליפנ תלחמ םלצא הנחבואש םישנאש ררבתה ,םימיוסמ םירקמב .בלב רתוי הרומח
.בל תויעבמ םצעב םילבוס
ויה אל ,םילכסותמ ויהש םישנא ,םילוחהמ עיגה רישכמל שוקיבהמ לודג קלח"
ךלהמ תא ושביש תויופלעתההש ללגב תוצע ידבוא ויהשו ,גוהנל םילגוסמ
הנכמ Medtronic ש ,רישכמה יאיצממ ינשמ דחא ,יל ןאירב רמא ,"םהייח
.Reveal
היגולונכטה תומדקתה םע .ףוגב םירטנ לש הלחתהה תדוקנ קר אוה הז ןקתמ
,םירחא םיליתש םירישכמ ינרציל רשפאש ינכט הנבמ חמצ ,טנרטניאהו תיטוחלאה
. Medtronicרוטינ תולוכי ףיסוהל ,רופרפ תעינמל םינקתמו בל יבצק ומכ
.דקתשא הלאכ םירצומ רוכמל ולחה .Biotronic Inc הרחתמה הרבחהו
הטילבהש לככו רתוי תוכורא םינש םייח םישנאש לככש איה תיטרואיתה הווקתה
הנשה םירשעב הנקזה ליגל עיגת "םוב יבייב"ה רוד ינב לש תיפרגומדה
םהב לפטלו םילוחה בצמ רחא בוקעל םיאפורל ועייסי םיליתש םירטנ ,תובורקה
.םילוחה יתבב םירוקיב תוחפ ךירציש ןפואבו רתוי הכומנ תולעב
היצקנופ קר עצבמה ליתש ןקתמכ ודוחייב טלוב Medtronic לש , Revealהכ דע
.תונתשהל דיתע הז םג ךא .תינוחבא
רכוסה תמר וא םד ץחל ומכ ,םירחא םיבר םינותנ םושרל ןתינ ,תיטרואית"
עיצהו Medtronic ל הנושארל הנפש ידנקה אפורה ,ןיילק `גרו`ג רמוא ,"םדב
רטנמש ןטק רישכמ ךל שי" .םינומשה תונש ףוסב תויופלעתהה רטנ תא חתפל הל
וא יאופר זכרמל םרדשל ןתינש םייגולויסיפו םיימיכויב םינותנ ינמ לכ
."ףוגב םירחא םירישכמל
מ"ק הנומשכ תנכושה הנטק הרבח ,.Data Sciences International Inc תניחבמ
הווהמ םיליתש םירטנל קושה תובחרתה ,סילופאנימ לש רוורפב Medtronic הטממ
םירטנ הרבחה הרציי ,םינומשה תונש עצמא זאמ .תיתועמשמ החימצל תונמדזה
רשאו ,הדבעמ תויחב םירחא םינותנו בלה בצק ,םד ץחל רוטינל םישמשמה םיליתש
.םיבר םימוחתב םינעדמ לש רקחמה תלוכי תא ורפיש
התחיגל תכרענ , Data Sciencesהנשה ביבאב ימזי ןוה הל םרזוהש רחאל
רטנ רוציי לע Medtronic םע הרחתמ איה .ישונאה ינילקה קושה לא הנושארה
םוד ילוחל דעוימה ןקתמ ;– ומצע בלה ךותב םדה ץחל רחא בוקעיש ידיתע
.בל
קישהל היתונויסנב םיעשתה תונש ךלהמב םימעפ רפסמ הלשכ Data Sciences
הליהקה םא ימצע תא יתלאשש םימעפ ויה" .ישונא שומישל םיליתש םירטנ
,ייווקורב ןאירב רמא ,"ייח ימיב הזה רישכמה תא הבלל ץמאל לכות תיאופרה
.הל"כנמו הרבחה אישנ
לופיטב ןורחא אצומל ובשחנ םיליתשה םינקתמה ,םיבר םיאפור לש םדידל
קר לותשל ופידעהו ,ןוחבא יכרצל םהב שמתשהל שיש ורבס םיטעמ קר .םהילוחב
.רופרפ תעינמל םינקתמו בל יבצק ומכ ,תויעב םינקתמה םירישכמ
לופיטה לש תורימאמה תויולעה םע בולישב ,Medtronic לש Reveal תחלצה ךא
.שדחמ םתדמע תא לוקשל םיאפורה תא וצליא ,םייפרגומד םיצחלו יאופרה

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ