טנרטניאל ךירדמה
Jim Burke
,Educational Leadership 60 no.3, pp. 38-42
November 2002
םניאש תא תושעל םידימלתל םורגל דימתמ ץמאמ םילהנמ ונא ,םיכנחמ רותב
תא בלשל תוליעומ םיכרד דועו דוע םיאצומ ונאש לככ םלוא .תושעל םיניינועמ
םיניינועמ םידימלתהש המ תא םימיאתמ ונמצע םיאצומ ונא ,התכב טנרטניאה
,לואשל :ושעיש םיצור ונאש המל ;– טנרטניאב שולגל ;– תושעל
.תונבלו רוקחל ,ךירעהל

הרטמ רידגהל םהמ םיפצמ ונאש םילגמ םהשכ םעפ אל םיחומ םידימלתהש ןבומכ
.טוונל אלו ,שולגל םיצור םה .טנרטניאב שופיחה תליחת ינפל וליפא תיפיצפס
טטושל תלוכיה ןיב םילבלבמ דחאכ םירגובמו םידימלת ,ידמ תובורק םיתעל
.הב האירקלו תשרב טווינל תושרדנה תויונמוימה ןיבל טנרטניאב

תושרדנה ולאל תוהז טנרטניאב האירקל תושרדנה תויתרוקיבה תויונמוימש ןבומכ
לש םוצע ןווגמ" ליכמ טנרטניאהש אוה לדבהה .םייתרוסמ םיטסקט תאירקל
ילכ בורל דוגינב ....ךרעו תונמיהמ ,קויד לש תונתשמ תומר ילעב ,םירמוח
"ומוסרפ םרטב ןכותה תא רשאל בייח וניא דחא ףא ...םייתרוסמה תרושקתה
.ררחסמ בצקב םינתשמ םה ףא טנרטניאה תורוקמ ,ןכ לע רתי . Harris 1997
לכ תנתונ הניאש הריהמ תוליעפל םייביסלופמיא םידימלת בורל התפמ השילגה
תא חתפל םידימלתל עייסל אופא ונילע . Burke 2001 ינש רוהרהל תונמדזה
ירמוח לש תוארה תדוקנו תויטנתואה ,קוידה תעיבקל תושרדנה תונמוימה
.טנרטניא


ןרקחה ארוקה
ןמזב תלאשנה ,הנוכנה הלאשה רשאמ רתוי טנרטניאב ארוקל עייסי אל ילכ ףא
דוע תולאש חוסינב םיליחתמ טנרטניאב םינמוימ םיארוק .הנוכנה הרוצבו ןוכנה
ילגרה חותיפ .םשופיח ךלהמב תולאש לואשל םיכישממ םהו ,םתורבחתה םרטב
.םהייחב םירחא םימוחתב םג םידימלתל ליעוי הלאכש הבישח

עובקל םהל ועייסיש תולאש םמצע תא לואשל םידימלתה לע ,ןפדפדה תלעפה ינפל
דחוימב םהל שרדנ עדימ לש גוס הזיא ,תולגל םיצור םה המ םמצעל חסנלו ,הרטמ
וא םיחנומ וליא תוזחל םהילע ,ןכמ רחאל .הז עדימב שמתשהל םתעדב דציכו
םינוירטירק םמצעל עובקל תוסנל םג םהילע .חלצומ שופיח וביני חתפמ תולימ
,לשמל ,חוכיוול םיננוכתמה םידימלת .עדימב שומיש ינפואל וא םיכמסמ תריחבל
.םהינועיט תא ששאל ולכויש םינמיהמו םיינתעד תורוקמ וצרי

הרטמה תכרעהב םהיתולאש תא דקמל םהילע ,שממ שופיחב ולחה םידימלתהש עגרמ
.םהבש עדימה תונמיהמו טנרטניא ירתא לש
?םהיתוכמסה לע םידיעמ דסומה וא רבחמה םאה ?רתאה ןכותל יארחא ימ .רתאה
?םהשלכ םיבושח םיסרפב הכז רתאה םאה ?הנורחאל ןכדועו רתאבש עדימה בתכנ יתמ
הרקמב ?םתויחמומ לע טרפבו ,םירבחמה לע רתאה קפסמ עדימ הזיא .רתאה ירבחמ
.םירבחמה לע ףסונ עדימ לבקל ידכ םירושיקב ץעוויהל םידימלתה לע ,ךרוצה
ךרד וא רתאה תא םיגיצמה תואובממ ךכמ םשרתהל ןתינ .רתאה לש דעיה להק
.ךכ לע דיעהל םייושע רתאה ירושיק םג .ןנשי םא ,ובש תומוסרפה
רתוי םישקתמ םה ךא ,עדימה תונבוממ םשרתהל םידימלתל לק .רתאבש עדימה
לע ,תקולחמב יונש אשונ לש הרקמב .תועדב וא תודבועב רבודמ םא עובקל
םירושיק עיצמ וא אשונה לש דחא דצמ רתוי הסכמ רתאה םא קודבל םידימלתה
.םיטוטיצה תונמיהמ תא ןוחבל םג םהילע .תידגנ הדמע םיגיצמה םירתאל

תילאוטסקט הניב חופיט
,םיטסקט יגוס לש ןווגמ רוצילו אורקל דציכ םידימלת דמלל ינוצרבש ןוויכ
תא וא ייתוריחב תא ליבגהל לוכי יניא ,טנרטניאה תא םינייפאמש הלא ללוכ
תא רישעהל תנמ לע .ריינ לע םיעיפומה תונומתלו םיטסקטל יידימלת תוריחב
רתאב "םיילטיגיד דומיל ירפס" ינש יתרצי ,םידימלתה לש םיטסקטה רחבמ
לכ תא גיצהל יל םירשפאמ הלא . www.englishcompanion.com ילש טנרטניאה
תורטמל םהילא ביגהלו םארקל םידימלתה תא דדועלו םירנא`זהו םיטסקטה יגוס
.תונוש

ךמסמ ,הנומת ;" –טסקט" רוחבל ידכ רתאב רקבמ דימלת לכ ,עובשב םעפ
ןכמ רחאלו ;– ואדיווב רמאמ וא ריש ,סקימוק ,רויצ ,ןווקמ ידועית
ינפב הנושארל הלטמה תא גיצמ ינאשכ .ויתודוא דחא דומע ןב רמאמ בותכל
םיכילהל עדוותהל ולכוי םלוכש ךכ םיבשחמה תדבעמל םיכלוה ונא ,םידימלתה
רקבל םילוכי םה ,תיבב םהירמאמ לע םידבוע םהשכ .טסקט תריחבלו רתאב שופיחל
אמגודל םירמאמב ןייעל ידכ ;– םהלש ילטיגידה טסקטב ;– רתאב
לכ תליחתב התכל םהירמאמ תא םיאיבמ םהשכ .רבעשל םידימלת ידיב ובתכנש
.דימלת לכ רחב ובש טסקטה גוסל םאתהב הביתכ תוצובקל םיקלחנ ונא ,עובש
ורחב םהבש םיטסקטה תא םיארוק םה ובש ןפואב םידימלתה םינד ,ןכמ רחאל
.עובשה ותואב

םינויד ליחתהל ךיא
םירועישבש ןוויכמ ,הנוש ילש "םידומילב החלצה"ה ירועישל ילטיגידה טסקטה
תלוכי םג ומכ ,םהלש םייסיסבה דומילה ירשכ חותיפ לע םידבוע םידימלתה הלא
,תולקב תחסומ םתעדו התכב שחרתמהמ םיקתונמ בורל הלא םידימלת .האירקה
םינוידב םתוא ברעל ידכ ACCESS ילטיגידה דומילה רפס תא יתרצי ךכיפלו
.םתוא םיניינעמו םירגתאמש תונויער לע םייניצר

םיעצבמו `ו םוי לכב הירפסל םישגינ ונא ,תיבויח המינב עובשה תא םייסל ידכ
ןוויכ םיבשחמה תדבעמ ינפ לע הירפסה תא ףידעמ ינא .ונלש טנרטניאה תלטמ תא
,ןושארה בלשב .ונלש םימכסמה םינוידה ךרוצל םילודגה תונחלושל םיקוקז ונאש
:הלטמה ףדב םיעיפומה םיבלש תרדס עוציבל תוקד םישולש םישידקמ םידימלתה
;התרתוכ תביתכו ןהמ תחאב הריחב ;תונושה תויורשפאב ןויע ;רתאל תורבחתה
רמאמה תריקס ;("?הז אשונב בישהל הסנמ ה/תא הלאש וזיאל") הרטמ תעיבק
םוכיס תביתכ ;ולוכ רמאמה תאירק ;הנממ ודמלנש עדימ יטירפ השולש תמישרו
תויגוסב תוקד םירשע ןב ןויד םימייקמ ונא ,ינשה בלשב .ןוידל תולאש חותיפו
.רמאמה ךותמ ולעש

לש "םייט" תעה בתכ לש תנווקמה המישרה אוה םירמאמל ונלש ירקיעה רוקמה
ןוסלנ ומכ ,םיבר םיבושח םיגוהש תולגל ןיינעמ .-20ה האמב םייזכרמה םישיאה
.ןיבהל םילגוסמ ןוכית ידימלתש המרב םיבתוכ ,לשמל הלדנמ

הדיפקב תשרה תא תווטל :םוכיס
יהמ" תעה לכ ונמצע תא לואשל ונילע ,טנרטניאה עיצמש תויורשפאה ללש תורמל
תמיא לכ ספדומה דומעבו םירפסב רוחבלו ,"?הנורתפ אוה טנרטניאהש היעבה
םירשפאמ ,לשמל ,הירפסב ןעיה ירפס בור .רתויב בוטה ןורתפה תא םיווהמ הלאש
האירקב רבודמשכו .טנרטניאה ךרד רשאמ רתוי רהמ עדימ אוצמל םידימלתל
םיכרדב םלוצמה ףדה לע םושרל ידכ טעב שמתשהל םילוכי םידימלתה ,תיתרוקיב
.ןרשפאמ וניא עקרמהש

ונאשכ .תושדח םיכרדב םיטסקט תריקחל תויונמדזה הנקמ תשרה ,אסיג ךדיאמ
תווטל ליחתהל םילוכי ונא ,הדיפקב תשרב אורקל דציכ םידימלתה תא םידמלמ
.ונלש םידימלתה יכרצ תורישב טנרטניאב ןובנ שומיש ךות ,ונלשמ תותשר

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ