קחרממ הדימלה יאלפ
Lynne Schrum
.Learning & Leading with Technology 30 no.3, pp
6-9,20-21, November 2002
בצמ תנומת
קחרממ ךוניחה םאה" :איה קחרממ ךוניח לע תלאשנ ינאש רתויב הצופנה הלאשה
יתימא ךוניח וניווח ונלוכש איה הליגרה יתבושת ."?יתימא ךוניח ומכ בוט
םיארמ םירקחמה בור !הנוכנה הלאשה וז ןיא ילוא זא ,דחוימב חלצומ וניאש
.עדי תרבעהל וללה תורוצה יתש ןיב יתועמשמ לדבה ןיאש

לע תוססובמה קחרממ ךוניח תוינכות לע םירקחמ ורקס 1999 ריילבורו יברק
םימושייה יגוס לכב םירקחמה תואצותל םימוד םיאצממהו ,ואדיווב שומיש
ילהנמ םדא חוכ ,תוביצי תויגולונכט לע ססבתת תינכותהש ץלמומ :םייגולונכטה
תוינכותו םיכנחמל יואר רכש ,הארוהה לגס לש ךשמתמ חותיפ ,קפסמ יגולונכטו
תוטישב םייונישש היה רתויב יתועמשמה אצממה .תויעב וררועתיש הרקמל הרגמ
איה תכשמתמה היעבה יכו ,טמרופב יונישמ תיטמוטוא םיעבונ םניא הארוהה
.םידמולה לכל תחטבומ הניא תניוצמ הדימלל תינויווש תושיגנש

םיכנחמה תוכיא רופישל תוצלמה ולכש םירקחמ ורקס 2000 ריילבורו יזנקמ
םידימלת ,לזמה עורלו ,תיביטקפא הארוה איה רתויב הבושחה הדוקנה .קחרממ
םירקוחה .תוחבושמ הארוה תוקיטקרפמ םימשרתמ םה יכ םיחוודמ םניא םיבר
םילכשו תויוצר תויוגהנתהב דקמתת םירומה תרשכהש אדוול אופא םיצילממ
.םיכנחמה תושרל ודמעוי תימצע הכרעהל

קחרממ ךוניח לש םיטקיורפ
לכב ףסונ יוניש לח ,הרבעהה יעצמא תא ונישש תויגולונכט תויוחתפתהל ליבקמב
תייגולונכטש תורמל .קחרממ הדימלב שמתשהל םא הטלחהב הטילשב רומאה
תושעל הטלחהה ,םידימלתהמ המכל םירועיש ריבעהל רפסה יתבל הרשפא םינייוולה
םע יונישה תילכת הנתשה הז לכ .תיסנניפו תילהנמ הטלחה ללכ ךרדב התיה תאז
שמתשהל םא טילחהל םידדוב םירומ םילוכי םויכש ךכ ,תיגולונכטה תומדקתהה
וא םהידימלת לכל ןתינה ךוניחה תא רישעהל ידכ קחרממ ךוניח תויגולונכטב
.ךרוצל םאתהב ,םהמ המכל

,לוק תויצקנופ תוקפסמ NetMeeting ו CuseeMe ומכ תוכרעמ .ואדיו תודיעו
וללה תוכרעמה .דאמ םיכומנ םיריחמבו ,דיחי זראמב םיט`צו הרומל חול ,ואדיו
ספה בחורו ץמאמ תשרוד ןיידע הנקתההש ללגב רקיעב בחרנ שומישב ןניא ןיידע
תבחרהל תויורשפא עפש שי ,תנקתומ תכרעמהש עגרמ ,תאז םע .רכינ אוה שרדנה
.םיילבולג םיפ"תשלו תויטנתוא תויוליעפל ,התכב תויצקארטניאה

םיכנחמהו ,שומישל םילק וכפה טנרטניאב הדימלה ילכ .טנרטניאה תרזעב הדימל
תושדח תוצובק ,ל"אוד תומישר דומילה תינכותב בלשל םויכ םילגוסמ
הדימל תויוליעפב ךומתל ידכ טנרטניא תודיעוו תועדומ תוחול , newsgroups
.תוילבולג

ךוניחמ ורבע םייכוניחה םימושייהש לככ .ירמגל תונווקמ הדימל תויווח
םילוכי םויכ .רתוי דוע תויורשפאה ובחרתה ,תנווקמ הדימלל קחרממ "יתרוסמ"
םיראת ףא וא דומיל תודיחי ,םיסרוק לע היצטידרקא לבקל םיכנחמו םידימלת
תא הדיפקב ןוחבל בושחש ריהזהל יואר ,תאז םע דחי .םדרשממ וא םתיבמ םימלש
!תומשריהה ינפל םישדחה "תודסומ"ה ללש לש ךרעהו תוכיאה

תנווקמ הדימל םע םדקתהל ךיא
.התכב םכלש תיתרוסמה הדובעה תרשעהל םידעצ רפסמ ולקשתש יואר ,לכ תישאר
תרחא התכל תורבחתה ,טנרטניאה לע םיססובמה דומיל ירמוח לולכל םייושע הלא
שפחל ולכותו ,תויורשפאל ץק ןיא .ינורטקלא לויטל םכידימלת םע האיצי וא
לש טנרטניא ירתאב וא ךוניחה דרשמב ,הז תע-בתכ יפד לעמ םימלוה םיבאשמ
ליעפ קלח לוטילו רתוי דוע זעהל ולכות ךא .תוירוזא היגולונכט תודבעמ
.יפיצפס אשונ ביבס וא םיחמומ םע ,םימיוסמ םירוזאב תותכ םע ואדיו תדיעווב
תא וקידצי טלחהב תואצותהו ,עייסל ןכומ היהיש והשימ אוצמל ושקתת אל
.ץמאמה

תא ולאשתש יאדכ ,התכב תנווקמ הדימלב שומיש לע תוניצרב םיבשוח םתא םא
.םיחלצומ םינווקמ םידמול לש םיינויחה םינייפאמה וא םיאנתה םהמ םכמצע
םג ומכ ,תויטנוולר תויעוצקמ תויומלתשה לע עדימ ה/קפיס 2001 רדוי
ןפואב ,םהיקפסו םינושה םיסרוקה לש המאתהה תדימ יבגל תונויערו תויחנה
,יתבתכש Schrum 2000 רקחמ רמאמב .וז הכובס היגוסל לעמ לפרעה תא רזיפש
הרטמה .תחלצומ תנווקמ הדימלל םיינויח םה ימעטלש דמול ידממ העבש יתאצמ
ךומתל אלא וז הדימל תייווחב תוסנתהל קקותשמש ימ לש וידי תא תופרל הניא
.חילצהל םהל רוזעל לכויש עדימה תא םהל תתלו םידמולב

םכרפס תיבש רשפאו ,הלא םימיב דאמ םיירלופופ םה ףא םיילאוטריו םינוכית
המכש ןייצל יואר .םייק ןוכיתל ףרטצהל וא הזכש ןוכית םיקהל לקוש
םניא םידימלת המכ יכו םיהובג הרישנ ירועישמ םילבוס םינווקמה םינוכיתהמ
םיסרוק עיצהש ס"יב לע רקחמב .תינבומ יתלב הביבסב דקפתל םיחילצמ
הדימלש ןויערל דוגינב ,יכ הנקסמל 2002 רדנלבוא עיגה ,םיילאוטריו
סחי םישרוד דאמ םייביטקארטניא םיסרוק" ,םיכנחמב ךרוצה תא תיחפת תנווקמ
` 46מע) "ףסונ םדא חוכב ךרוצ רצויש רבד ,םידימלתל םירומ ןיב רתוי ךומנ
. (

יבלח-לאו הזמח .םכמצע לשמ םינווקמ םיסרוק ןנכתל םילקוש םתאש רשפא ,ףוסבל
םג םה .קחרממ בוט ךוניח תריציל ינויח אוה הארוה ןונכתש ונעט 1999
םיחמומ תנמזה ,תויצקארטניאל תונטק תונווקמ תוצובקב שומישה תא ודדוע
ןבומכ .קחרממ הדימלה תויווח תא רישעהל ידכ הרקמ ירקחמב שומישו ,םיחרוא
ונילע ךא ,סרוק לש גוס לכב ןהב שמתשהל םילוכי ונאש הארוה תויגטרטסא ולאש
לקושש ימ לכל תארוק ינא .תיתרוסמ הניאש הארוה תביבסל ןמיאתהל דציכ בושחל
תודדומתהה לע ןווקמ ןוידל ףרטצהל זאו ןטק ןווקמ סרוק הליחתב רובעל תאז
םיסרוק תריציב םיקסועה םירתאה בורו . WebEDוז תנרקסמ הקתפרה םע
תוסנתהל אמגודל םיסרוק םיעיצמ ( -WebCTו , Blackboardלשמל ומכ) םינווקמ
.םניחב

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ