םדאה תורישב םיטובור לש שדחה ןדיעה
הריב תשגה דעו שא יוביכמ
http://knowledge.wharton.upenn.edu
 
םיטובור םויכ םיחתופמ ,טווינהו בושחמה תייגולונכטב תויומדקתהל תודוה
םויכ םידקמתמ םירקוחהו תורבחה .םדא ינבל םירישי םיתוריש תתל ולכויש
.םישישקב לופיטב עייסל לכויש טובור :רידא קוש לאיצנטופ לעב שדח רצומב
דוע ופלחיש חינהל ריבס ,תויתיישעת תוביבסב רבכמ הז ושמיש םיטובורהש דועב
,התע רבכ .םישישקב לופיטל םייביטקפאו םיחוטב םיטובור וחתופי םרטב םינש
ךא .המוקמב הניא וללה "םידיאורדנא"המ תובהלתההש םירקבמ המכ םינעוט
תורישב םיטובורה ןדיע לש וחתפב םייוצמ ונאש קפס לכ ןיא היישעתב םימרוגל
.םדאה

ןייטצהל םילוכי םיטובורש םירקוחה וליג ,הקיטובורה לש הירוטסהה ךרואל
תישפוח העונתל םיטובורה תרשכה ךא .דאמ תנגרואמ הביבסב תורדגומ תולטמב
םינשמ םימצעו םישנא הבש ,םילוח יתבו תוריד לש תיסחי תינבומ-יתלבה הביבסב
.טושפ אל רגתא התוויה ,תעה לכ םמוקימ תא

סנה .םישדח םיאיש ןמזה לכ תרבוש בשחוממה דוביעה תמצוע ,אסיג ךדיאמ
,1990 בש ןייצמ ,ןולמ יגנרק תטיסרבינוא לש הקיטובורה ןוכמב רקוח ,קברומ
(היינשב תוארוה ינוילימ) 1 MIPS לש תוריהמב תדבעמה הרמוח שוכרל היה ןתינ
.םוכסה ותואב MIPS ףלאל עיגהל היה ןתינ , 2000 תנשב .רלוד ףלא תרומת
. MIPS ןוילימל עיגהל היהי ןתינ , 2,015 תנש ינפל דועש חינהל ריבס

ךא .תוחפ וא 100 MIPS ב ללכ ךרדב םויכ םישמתשמ םייתיישעתה םיטובורה
ילעב םיטובור חותיפל חתפמה איה םיבשחמה לש תרבוגה םתמצוע ,קברומ תנעטל
טווינו הייארל תכרעמ רוציל הנורחאב חילצה קברומ .רתוי תונווגמ תולוכי
."הליגר הביבסב םיטובור לש ןמיהמ טווינ" תרשפאמ רשא םיידממ-תלת

Evolution תרבח ךא ,דבלב תודבעמה תלחנ ןיידע ןה וללה תויגולונכטה
טובור אוה . ER1םינכרצה קושל שדחה יטובורה ןוזחה לש אסרג האיבה Robotics
עורז ול םימיאתמש עגרמ ."תוארל" ידכ טנרטניא תמלצמב שמתשמה לגלגתמ
,תאז םע .לשמל ,וילעב רובעב תוריב איבהל טובורה תא דמלל ןתינ ,הזיחא
.ישונא תויהלמ קוחר והארמו ,תיבה יבחרב טוונל ןיידע השקתמ טובורה

.הדנוהו ינוס תוחתפמש םיילגר-ודה םיטובורה םה רתויב םימישרמה םירצומה
מ"ס 58 הבוגב ךלוה טובור ;SDR-4X – תא ינוס הפשח , 2002 סראמב
.ץצונו ףוסכ שאר ךותב תונקתומה ואירטס תומלצמבו םיקרפמ 38 ב דיוצמה
הדנוה לש , ASIMOותמועל .רישל לגוסמו םינפ ההזמ ,םילושכמ ףקוע טובורה
ךות תוניפ ףוקעלו רוחאל תכלל ,תוגרדמב תולעל לגוסמו מ"ס 120 הבוגל רמתימ
הדנוה ךא ,רודיב תורטמל םגד הלש טובורב האור ינוס .לקשמ יוויש לע הרימש
ASIMO ש םיפוצ ונא ,דיתעב" .הלש ךלוהה טובורל רתוי םיישעמ םישומיש הזוח
םדא ינבל תונכוסמה תולטמבו תיבה תודובעב עויס ומכ םימוחתב תולוכי חתפי
.הרבחה לש טנרטניאה רתאב בתכנ ,"שא יוביכ ומכ ;–

,ןוטרוו תטיסרבינואב עדימו תויצרפוא לוהינל רוספורפ ,ךירלוא לרק ,תאז םע
תוסנמ תורבחש תמיא לכ .תיבה לא לעפמהמ רובעל םיטובורה תלוכיב קפס ליטמ
אוה ,"ךיא אלו המ"ה ןורקעב בשחתהל ןהילע ,שדח קושל היגולונכט ריבעהל
אלו ,`וזה היגולונכטה תתרשמש ךרוצה המ` ,הלאשה תא לואשל ןהילע" .ריהזמ
חיכוהל םיטובורה תורבח לע ,תאז האור ךירלואש יפכ ."ןורתפב ליחתהל
לע רקיעב וענוי םינושארה םינכרצה" .בחרה רוביצל םישרדנ םיישיא םיטובורש
."ןטק קושב רבודמ ךא" ,רמוא אוה ,"רצומבש תונשדחה ידי

,תוטושפ תולטמב םיליחתמ הז גוסמ םינושארה םיטובורהש עיתפמ הז ןיא ילוא
תרכומ ,לשמל , iRobot תרבח .םילוח יתבב םיטירפ עונישו קבא תביאש ומכ
לע תדקוש הטישוסטאמ תרבח ,םייתניב .רלוד םייתאמב יטובור קבא באוש םויכ
הרבחה .םילוח יתבב ןגטנר ימוליצו םייאופר םימישרת תאישנל טובור חותיפ
םינותנה לע ןגי תעב הבו רקי הדובע ןמז ךוסחי הלש טובורהש תרמוא תינאפיה
תיב לש תבשחוממ הפמ תועצמאב טוונמ סופיטבאה .הלוענ אספוקב םיינויחה
וא םישנאב שגנתהל ונממ םיענומ טווינ תויגולונכטו םינשייח .םילוחה
.2003 ביבאב קושל תאצל רומא טובורה .תוריקב

תוחוראו תופורת ,םד תומיגד ענשמ רבכ HelpMate הנוכמה המוד טובור
Pyxis תרבח ידי לע רכמנה ,טובורה .םילוח יתב האממ רתוי לש תונורדסמב
טובור תא הנבש ,רגרבלגנא ו`ג ידיב םינש רשעכ ינפל חתופ ,יאופר דויצל
.סרוטומ לרנ`ג רובעב ןושארה Unimate

ןינועמ אוה , 77 ליגבו ,"הקיטובורה יבא"ל םיבר יניעב בשחנ רגרבלגנא
יעורז-וד טובור חותיפל ןומימ שפחמ אוה םויכ .ףסונ ינאכמ דלי םלועל איבהל
םרובעב תוקנלו לשבל ,םהילגר לע דמעיהל םישישקל עייסל לכויש לגלגתמ
םתרבעהב ךרוצה תא ענמיש המ ;– תוטושפ תוחיש םמע להנל וליפאו
ומכ תולטמ םע דדומתהל לגוסמ היהי אל טובורהש ןוויכ .םיידועיס תודסומל
.םויב תועש המכ ךשמל תישונא הרזע םג שרדית ,השבלה וא הציחר

לופיטל טובורל םיננחתמ טושפ םייפרגומדה םינותנה ,רגרבלגנא ירבדל
םייחה תלחות ,תויחאב רוסחממ ב"הרא תלבוס הבש הפוקתב אקווד .םישישקב
Robocare ה ,ותנעטל .תובהזומה ויתונשל ברקתמ "םוב-יבייב"ה רודו תכראתמ
ךות ;– תוריהמב וחתפל היהי ןתינו ,קתע ןוה קשמל ךוסחל לכוי ולש
.םויכ תמייקה היגולונכטה תרזעב ;– םינש שולשכ

גנאו .גנאו ןולוי אוה םישישקב לופיטה קושב דקמתמה ףסונ הקיטובור םזי
ןהכמ אוהו , 1989 ב Computer Motion תיגרוריכה הקיטובורה תרבח תא םיקה
,הינרופילק ,הרברב הטנסמ פא-טרטס ;InTouch Health – ל"כנמכ םויכ
תלוטנ הנוכמה .םיידועיס תודסומו ןגומ רוידל קוחר טלשב טובור הנובה
יקנע קבא באוש ומכ תיארנ ;" –היוולה ןב" ;– גנאו לש תועורזה
"היוולה ןב" .תילטיגיד המלצמ תנקתומ ,עקרמל לעמ .שאר םוקמב בשחמ עקרמ םע
בשויה םדא :ואדיו תודיעוול דיינ רישכמ אוהש םשכ ימונוטוא טובור וניא
לש וינפ םיגצומ ,םייתניב .ותמלצמבו טובורב טולשל לוכי קחורמ בשחמב
.טובורה "שאר" לע קוחרמ ליעפמה

ולכוי םיידועיס תודסומו ןגומ רוידל תורבח רובעב םידבועה םייאופר םיחמומ
םירוזאב םידבוע םע תויביטקפאו תורידת רתיב רשקתל ידכ טובורב שמתשהל
עייסל לכוי םיידועיס תודסומ תשר לש תוילכש תויעבל החמומ ,אמגודל .םינוש
הרומא , 2003 תנשב .יתימא ןמזב םירבשמ םע דדומתהל ןותנ רתאב םידבועל
התולעבבש , Silverado Senior Living תרבחב טובורה תא ןוחבל InTouch
ב בהזה ליג לש תוליהק התולעבבש ,Marriott תשרו ,ןגומ רויד תוליהק רסירת
היה אוה ,רגרבלגנאל המודב .ךכב קפתסמ וניא גנאו ךא .ב"הראב תונידמ 29
םישישקל עייסל לכוי ולש טובורה ובש בצמל רבד לש ופוסב עיגהל ןינועמ
.םהיתבב

.רוביצל הנכס םיווהמ םה יכ דע ,םימשוגמ הכ םה ונימי לש םיטובורה םלוא
לגוסמה טובור תונבל היהי ןתינ םרטב םינש רשע תוחפל ופלחי ,קברומ תעדל
.החורא לשבלו תיבב תולקב טוונל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ