יטנג בושיחב תויוחתפתהו םימושיי
The Scientist 16 no.23, November 25, 2002
לע םיבשוח ונא ובש ןפואה תא תונשל םויכ הסנמ םירקוח לש תימוחת-ןיב הצובק
דועב ,ןרוצ תרמוח לע ידעלב ןפואב םיכמתסמ ונא ,םהירבדל .םיבשחמ
,ןדייל תטיסרבינואמ גרבנזור רוג`זג הנכמש המב תונומט תובר הכ תויורשפאש
הכ ןוזח הז ןיא .םימיזנאו ןיערג תוצמוח ;, " bioware " –דנלוה
עצבמ אוה ,רמולכ ;– בשחמש רישכמ רשאמ רתוי וניא בשחמ :תכל קיחרמ
תרזעב .הבושת קיפהל ידכ טלק ינותנ ךרעמ לע תויצרפוא לש תרדגומ הרדס
איה תירלוקלומה היגולויבה לש תיזכרמה המגודהש ןיימדל לכונ ,וז הרדגה
םוגרתו קותעש ;– תויצרפוא תרדס ךרד הנתשמ ייא-ןא-יד טלק ובש בושיח
.ינובלח טלפל ;–

דחא דעצ דוע םישוע יטנג בושיח לש תיסחי שדחה םוחתב םיברועמה םירקוחה
םימתירוגלא רשאמ רתוי םניא םייסיסב םייגולויב םיכילהת ,םהירבדל .המידק
דבעל םוקמב ךא .םינותנ לע תויצרפואל תוארוה לש תורדס וא ,םייבושיח
עברא סיסב לש הקיטמתמב שמתשמ ייא-ןא-ידה בשחמ , 1 ו 0 םיירניב םירפסמ
רגאמ ,רמולכ ;– ץרומ םתירוגלא-ויבהש העשב . T ו – A, C, G
תויוגש תובושת ;– םייטמיזנא םילופיט לש הרדס רבוע תוירשפאה תובושתה
.אורקל םילגוסמ םירקוחהש תונורתפ לש ךרעמ ריתומש המ ,תוטלפנ
הזב ירשפא ןורתפ לכ םינחוב םיבשחמה בורש דועבש אוה וז השיג לש ןורתיה
.יביסמ ןפואבו ,ליבקמב םילעופ ייא-ןא-ידה יבושיח ,הז רחא

ופלחוי םיינחלושה םיבשחמהש חינהל השק ךא ,םיירשפא םימושיי עפש םנשי
קרמב תואלמ תונחבמב ;– םעפ-יא םא ;– בורקה דיתעב
,"`תונולח` תא ליעפת אל וז תלוכיש וניבי םישנאש דאמ בושח" .ירלוקלומ-ויב
יטנג בושיח םיבלשמ םינעדמ המכ .קויד תטיסרבינואמ ףייר ןו`ג ריהזמ
םירחא .םויכ ןרתפל השקש תויעב םע דדומתהל ידכ םיינויצולובא םימתירוגלאב
ןה ייא-ןא-ידה לש תימצעה הבכרהה תונוכת תא לצנל היהי ןתינ דציכ םינחוב
.םיריעז םילדגב תונוכמ וא םינבמ בוציעב ןהו בושיחב

עסונה ןכוסה תייעב
שי ,ןהיניב תורבחמה תוסיטהו םירע לש הצובק ןתניהב :האבה היעבב הלחה לכה
תחא םעפ תורתונה םירעה ךרד רבועש םויסו הלחתה תדוקנ ןיב ביתנ אוצמל
לככ ךא ,טעומ םירע רפסמב רבודמשכ וזה היעבה תא רותפל תיסחי לק .דבלב
.הרתפל םיחילצמ םניא םימייקה םיבשחמה םג ,םירע דועו דוע תופסונש

ידכ ייא-ןא-יד תולוקלומב שמתשה USC מ ןמלדייא דראנל ,ינשדח יוסינב
זתניס ןמלדייא .עסונה ןכוסה תייעב לש (םירע עבש) הנטק אסרג םע דדומתהל
רחאל .םירע יתש ןיב הסיטה לולסמו רוע לכ גוצייל םידיטואלקונ-וגילוא
רחב ןמלדייא ,תוירשפא תובושת לש ךרעמ ללכל יארקאב בלתשהל םהל ריתהש
ילעב ויהו ,תויוצרה םירעב ומייתסהו ולחה ,םירעה לכ תא וליכהש םילולסמ
.החלצהב הלע יוסינה ךא ,םימי העבש ךשמנ הז .םיאתמ ךרוא

הידממ תא ףקשי יוסינהש ידכ .תוירשפאה תויעבה לע עיבצהל ורהימ םירקבמה
רודכ לש הסאמהמ הלודגה ייא-ןא-יד תומכל קקדזנ ,לשמל ,היעבה לש םייתימאה
חכונל תונרקס ואלמנ םיגולויב ןהו םיבשחמ ישנא ןה ,תאז םע דחי .ץראה
בר לאיצנטופ ןומטש רורב .יגולויב יליבקמ דוביעב תומולגה תויורשפאה
םיבשחמ לש םתמצוע לע ורבגי אל םלועמ םה ךא ,ייא-ןא-יד יבשחמב
תיסאלקה היעבה לש 13,509 תב אסרג ורתפ רבכ רשא ;– םיילנויצנבנוק
.םישדח תונויער אלב ;–

וגל-ונאנ
לש תימצעה הבכרהה תלוכיב שומישב דקמתמ יטנגה בושיחה םוחת לש רחא ףנע
תטיסרבינואמ ןמיס דנ .ירעזמ לדוג ינב םימצע לש הבכרהה ןוגראל ייא-ןא-ידה
תויסיסב ןיינב-ינבא ןיעמ םיווהמש ייא-ןא-יד לש םיטנמלא הנוב קרוי-וינ
וגל ומכ ;– תיסחי םימכחותמ םינבמ ןתרזעב תונבל םילוכי םירקוחהש
םירישכמו םינבמ ןווגמ הרצי הדבעמה ,וללה םיביכרה תרזעב .ירלוקלומ
.םיריעז

Caltech מ ירפניו קירא ?יטנג בושיח ןיבל הלא םירישכמו םינבמ ןיב רשקה המ
"גנאו תופצרמ" הנוכמה יטרואת גשומ תוריכזמ ןמיז לש תולוקלומהש הליג
םאתהב ספיספכ םינגראתמש םינוש םיעבצב תווצק םע םיעובר םיקולב ;–
םיכרעמ .עבצה ותוא ילעב תווצקב ףקומ תויהל בייח הצק לכ :יפיצפס ללכל
ןמיס .בשחמ לש הלועפה ןפוא תא תוקחל םילוכי גנאו תופצרמ לש םייפיצפס
,היצקאיר תרפופשב ובלוששכ ,רשא ייא-ןא-יד תולוקלומ וסדנה ףייר ופתושו
בושיח ;– תרבטצמ XOR תייצרפוא עצבל ידכ לזאפ תוסיפ ומכ ובכרתה
.םינוש םיטלקה ינש ,םא קרו ,םא טלפ בינמו טלק יכרע ינש חקולש יראניב
תווצק לש ידוחיי ךרעמ ייא-ןא-יד תפצרמ לכל היה ,םיעבצ םוקמב ,הז הרקמב
.(תורחאה תופצרמה ורבחתה םהילאש) םיקיבד

.הקיטובורב ןהו הקינורטקלאב ןה םייתועמשמ םימושיי ונכתיי הז רזומ ליגרתל
תקינכט תא ףילחהל לכוי םיריעז םידממב ייא-ןא-ידה תרזעב רוצייש רובס ףייר
לש גוס לכ טעמכ" .דחוימב םיריעז םיבשחמ יבבש רוצייב תמייקה היפרגוטילה
תריציל תימצע הבכרה לע ךמתסהל ךרטצי םיריעז םידממל רבועש היגולונכט
.ירפניו ריבסמ ,"םינבמ

המשגהל ןוזח ןיב
תויורשפא תניחבב ןיידע םה םימייקה םימושייה בור :בלכה רובק הפ
תא תצק ריכזמ יטנג בושיח" .דיתעה ונל ןפוצ המ אבנל דאמ השקו ,תויטרואית
ךופהל לכוי םא עדי ימ ךא ,סטש סוטמ היה רבכ . 1905 תנש תוביבסב הפועתה
.ןמיס לאוש ,"?עוצעצ רדגב ראשייש וא ,יתועמשמ הרובחת יעצמאל

םימיכסמ םבור ךא ,וזה תעדונ יתלבה עקרקב תוריהזב םיעסופ םוחתב םירקוחה
בשחמה יעדמ ;– הרואכל םידרפנה םימוחתה ינש ןיב הלועפה ףותישש
רובס ינא" .םימוחתה ינשב תובושחו תושדח תונבות ביני ;– היגולויבהו
הממ יונישה תילכת הנוש היהיש םיבשחמ עדמ ונל היהי ילוא הנש םירשע ךותבש
והשמ גישנ אל םא וליפא" .גרבנזור רמוא ,"בושיחה לע םויכ ונל עודיש
קימעת בושיחה לש ועבט תנבה ,]םיישעמ םימושיי לש םיחנומב[ דחוימב יפיצפס
."בחרתתו
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ