ףתושמב הדימלל ללה ריש
תריציב הלועפ תופתשמ הרומו הדימלת
הארוה ירמוח
Jessica Zadjura
, (Learning and Leading with Technology 30 (2
Oct. 2002, pp. 26-27
רותב Generation www.Y ל יתלבקתהשכ
דע 2001 ל"הנשל א"י התכ תדימלת
,2002
יוניש ללוחל לכואש תולגל יתחמש
.תחא הרומ לש הייחב תוחפל
ינאש החוטב יתייה ,םידומילה תליחתב
, PowerPoint לע ןומה תעדוי
,טנרטניאהו Gradekeeper
המכ יתעד לע הלע אל םלועמ .יתיעט ךא
הנשב דומלל לכוא המכו תעדוי יניא
.תחא
 
םירומל קר אל ליעומש הנש ןב סרוק אוה ( רוציקב ותונכל גוהנש יפכ ) Gen Y
םישכור םידימלתה ונא .םמצע םידימלתל םג אלא ,םהל םיעייסמ םידימלתהש
תואצותל עיגהלו טנרטניאה תשרב שפחל דציכ ומכ ,תויסיסב בשחמ תויונמוימ
ב שמתשהל דציכו ;PowerPoint תגצמ גיצהלו שיפנהל ,רוציל דציכ ;תוריבס
. HTML דומלל שרדינש אלב טנרטניא רתא רוציל ידכ Claris Home Page
דיחיה רבדה" :בושחמה תודוסי תא הריכה ,ןוטלימ `בג ,ילש הפתושה הרומה
תא קתרל ידכ PowerPoint ב תוגצמ רוציל הז תושעל דומלל הכירצ ינאש
איה ."םירוהה םע רשק לע רומשל ידכ טנרטניא רתא רוציל םגו ,ילש םידימלתה
ןיידע ךא ,םינויצה תא רדסל הל הרשפיאש הדימב Gradekeeper ב שמתשהל העדי
,ונלש תלהנמהש ללגב ,וילע ונדבעש ןושארה רבדה היה הז .תולאש רפסמ הל ויה
תא סיפדהל הדמל ןוטלימ `בגש עגרמ .ובשחומי םינויצה לכש השקיב ,יסקמ `בג
רובעל ונלוכי ,םידימלתה לש הדובעהו תוחכונה ילגרה תא דעתלו הלש םינויצה
. PowerPoint םע הדובע ומכ ,םירחא םירבדל

הארוהו הדימל
הנווכתהש םיריש ינש לע PowerPoint תגצמ רוציל ונטלחה ינאו ןוטלימ `בג
ךכ רחאו ,םירישה תא ונחתינו ונבשי ,הלחתהב .`י התכל תורפס רועישב דמלל
בחרתה טקיורפה ,הרהמ דע .םידימלתה ינפב גיצהל הצרנש תולאש רפסהמ ונרחב
ונילע ולקהש ,םימיוסמ םיאשונל םירושק ויה םירישה .וניפיצש המל רבעמו לעמ
יילע היה ןכלו ,םיפקש 30 ל 28 ןיב קר רוציל יתלוכי ךא ,תגצמה תא בצעל
םידימלתהש ללגב ,רועישה ךשמ תא םג ליבגהל יילע היה .ןכותה תא םצמצל
םיכשמנ ונלש םירועישה .ןמז ךירצהש רבד ,תגצמה ךלהמב תולאשל בישהל ושקבתה
אל .הלטמה התוא תא עצבל ידכ הנוש ןמז קרפ ךירצ דימלת לכו ,תוקד 55 קר
.תצמתל יתשרדנ ךא ,םינכתב שממ יתעגנ
תדבעמב הילע ונדבע ךכ רחאו ,תגצמה תינבת תא ונבציע ינאו ןוטלימ `בג
ןוטלימ `בג תא יתדמיל ,תגצמה לע ונדבעש העש .יצחו םיישדוח ךשמב םיבשחמה
,השפנה ומכ , PowerPoint לש רתוי םיכבוסמה םיביכרמב שמתשהל דציכ
.םירחא םילילצו הקיסומ תפסוהו , , hyperlinkingלע-רושיק

םידימלתה תבוגת
םלשוהש דע עובשב םיימעפ וא םעפ וז דצל וז ונדבע ינאו ןוטלימ `בג
ת ונמלשהש רחאל .םישדח םירבד וז תא וז ונדמיל ךכ ידכ ךותו ,טקיורפה
תחאל הידימלת תא החקל איה ,יפוסה רצותהמ תוצורמ ונייה וניתשו תגצמה
םידימלתה .םירישה ינש לע רועישה םייקתה םש ,תורחאה םיבשחמה תודבעממ
רשאמ הז רועישב רתוי בר ןיינע וליגש היה המוד .תגצמל דאמ בוט וביגה
םידימלתהש הרובס ינא .םימיה דחאב ןוטלימ `בגל יתיכיחשכ וב יתיפצש רועישב
,הידעלב רשאמ תגצמה תרזעב רתוי בוט רועישה לש יזכרמה ןויערה תא וניבה
דע בושחל םהמ ושרדש תובר תולאש םהינפב הגיצהו םתוא התחנה תגצמהש ללגב
הללוח איהש ללגב הב ונעקשהש ץמאמה לכ תא הקידצה תגצמהש הרובס ינא .ףוסה
איהש יל הארנ םג .המצע היבגל םג ומכ ,ןוטלימ `בג לש הידימלת ברקב יוניש
הידימלתמ שקבלו םיידיתע םירועישב הב שמתשהל תננכתמ איה .תגצמהמ התנהנ
.םמצעב PowerPoint ב שמתשהל

המידק טבמ
תחא תא דמלא קר ינאש יתבשח .Gen. Y ב דמלא המכ ימצעל יתראית אל םלועמ
רטסמסה ךלהמב ןומה יתדמלש היה הרק תמאבש המ .בשחמה תודוסי לע תורומה
דובעלו בושל לכוא ,הנשהש הווקמ ינא .ינשה רטסמסב רקיעב יתדמילו ,ןושארה
.ןוטלימ `בג םע
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ