תיגולונכטה העמטהה תוריפ תא ףוטקל
Drew Tiene & Pamela Luft
,(Learning and Leading with Technology 30 (1
Sept. 2002, pp. 18-21,56-57
 
,היגולונכט תריתע הביבסב ךשוממ ןמז קרפל דובעל תונמדזה םירומל םינתונשכ
היגולונכטב םישמתשמ םה הבש הדימה תא יתועמשמ ןפואב וז תוסנתה הריבגמ םאה
?םהיתותיכל םבוש םע ימוימוי סיסב לע

םירומה וראית , ( 4 תרבוח , 29 ךרכ) הז תע-בתכב רבכמ אל םסרפתהש רמאמב
םהידימלת תא ודמיל ובש רטסמסב וזכש "תיגולונכט העמטה" לש היתונורתי תא
:ןמקלדכ ,טנק `נוא לש "תינורטקלאה הטיסרבינוא"ב התכב
םידימלתהו םירומה לש תויגולונכטה תויונמוימה רופיש *
םידימלתה לש תואמצעו היצזילאודיבידניא *
רתוי תיפותיש הדימל *
םירמוח לש רתוי תימניד הגצה *
רתוי תויביטקפא הדימלו הארוה *
םירומה דצמ רתוי בר קופיס *

ועדונ וז תוסנתהל םא רורב היה אל ןיידע ,םידדועמ ויה הלא םיאצממש ףא
.םידומילה תרגשל הרזחה םע םהידימלתו וללה םירומה לע חווט תוכורא תועפשה
םינשה שולש ךרואל וזה היגוסה תא ןחבש ןולאש יאצממ לע חוודנ הז רמאמב
יתב ינשמ םירומ הרשע ופתתשה רקחמב .תיגולונכט העמטהב תוסנתהה זאמ ופלחש
.יאקירמאה עצוממה תא הבר הדימב םיגציימה םייתכלממ רפס

היגולונכטה תונימז
תויורשפאה לוצינל םייגולונכט םיעצמא יד םהיתותיכב שיש ורבס םירומה בור
,הז טקיורפב םיפתתשמהמ םיבר ,השעמל .טנק `נואב םתוסנתהב ודמל ןהילעש
ותמרב ברקתהש ,שדח דויצב םהיתותיכ תא דייצל וחילצה , Ameritech
תורחא תותיכמ הליאשו םיקנעמ תועצמאב תאזו ,טקיורפב ווחש וזל תיגולונכטה
.ךרוצל םאתהב

תינכט הכימת
.םיינכט םירזוע תרזעב םיינכט םישק המכ לע רבגתהל וחילצה יכ ונייצ םירומה
םירזענו ,םמצע תוחוכב תוינכט תויעב רותפל םילגוסמ רבכ םבור ,תאז דבלמ
,לשמל ,דחא רפס תיב .תאז תושעל םיחילצמ םניאשכ קר םיירפס-תיבה םירזועב
תידיימ הרזע תתל לגוסמה םיבשחמב םינמוימ םידימלת לש הכימת תווצ םיקה
םירומ םע םיתווצמ םיסונמ םירומ ,ןיפוליחל .םיינכט םיישקב םילקתנה םירומל
.תוחפ םינמוימ

תיגולונכט היצרגטניא
" Ameritechירגוב" לש שומישה תדימ התיה רקחמב ונחבש רתויב תיטירקה הלאשה
לע םויכ םיליטמ וללה םירומה לכ טעמכש ררבתה .תותיכל םתרזח םע היגולונכטב
םישמתשמ ונחנא" .רתוי תובורק םיתעל היגולונכט םע דובעל םהידימלת
םירומל רשאב םג ךכ .םירומה דחא רמא ,"עובשב םימעפ עברא תוחפל היגולונכטב
הביס ךא ,רתוי בוט םויכ תודיוצמ תותיכהש איה ךכל תוביסה תחאש רורב .םמצע
םירומה לש ימצעה םנוחטב תא הריבגה טקיורפב תוסנתההש איה תרחא הבושח
.הארוה תויגולונכט םע הדובעב
תא עיצהל םילגוסמ םה יכ םישח םירומה בור , Ameritech תתכל האוושהב וליפא
תויגולונכטה ןתוא תא החלצהב בלשל םדיב הלע ,ןכ ומכ .תויוליעפ יגוס םתוא
אלא ,התלע תוליגרה תותיכה לש תיגולונכטה המרהש קר אל ,ללככ .םתארוהב
. Ameritech תותיכב תמייקה וזל הוותשמ ףא איה םיתעלש
ושמתשה אלש טעמכ הלא םירומש תולגל ונעתפוה ,םייפיצפס הנכות ימושייל רשאב
תשרש ללגב תונכות שוכרל םעט דוע ןיא יכ רבס דחא הרומ .תוירחסמ תונכותב
ושמתשה הלא םירומ ,ךכיפל .םניחב םיבר הכ הארוה ירמוח העיצמ טנרטניאה
.ותשיכר םע בשחמב ללכ ךרדב תונקתומה תויסיסבה תונכותב רקיעב
ונייצ םירומה ,היגולונכטב שומישה לש םיירקיעה תונורתיה יבגל ונלאששכ
סרג ףא םירומה דחא .םהיגשיהב היילעו םידימלתה לש תרבגומ היצביטומ
."דלי לכל תישיא החימצ" תרשפאמ היגולונכטהש

הארוה תוקינכט
חותיפל רתוי הבר תובישח םויכ םיסחיימ םירומהש המוד ,עיתפמב אלש
םישח םירומהמ המכש ןייצל ןיינעמ .םהידימלת לש תויגולונכטה תויונמוימה
רשאמ הדובעה תואנדס ךלהמב םהירבחמ היגולונכט לע רתוי םידמול םהידימלתש
.םהידימלתמ תובר תויונמוימ םידמול םה יכ ודוה םירומה בור ,השעמל .הרומהמ
לכ טעמכ .רועיש ילהנמכ רשאמ םיחנמכ רתוי םויכ םישמשמ םירומה ,ךכיפל
תולטמל ילאודיבידניא יפוא תונקהל רתוי בר ץמאמ םויכ םישוע םירומה
,םמצעב עדימה תא םיגישמ םה" :דחא הרומ תאז חסינש יפכו ,םידימלתל תונתינה
."הדימלל בוט רתוי הברה הזש רורבו ,הרומהמ ותוא םילבקמ אלו
הדימללו תוצובקב הדובעל רתוי תובר תויונמדזה הרצי םג היגולונכטה
רפסמשכ ,ןבומכ ,תישעמ השיג איה תונטק תוצובקל התכה תקולח .תיפותיש
ךיא דומלל םידימלתה תא דדועמ םג רבדה ךא .םיבשחמה רפסמ לע הלוע םידימלתה
.הז םע הז תויביטקפאב דובעל

,םוכיסל
המוד ןכש , Ameritech טקיורפ לש תויביטקפאה תא תוששאמ ןולאשל תובושתה
.וב ופתתשהש םירומה בור לש תימוימויה תויוליעפב םיפטקנ םדוע ויתוריפש
דע ,םהיתותיכב היגולונכטה בולישב ךכ ידכ דע וחילצה םתיצחמכ ,ןכ לע רתי
תוסנתהש המוד .היגולונכט תוריתעכ םהיתותיכ תא ןייפאל ןתינ םויכ יכ
תוכוראו תויתועמשמ תועפשה בינהל היושע דחא רטסמס ךשמל תיגולונכט העמטהב
.הארוה תויגולונכט םע הדובעה לע חווט
ןניא םיבשחמ תנדס לא תויארקא תוחיגש וניבי םיבר םילהנמש םיווקמ ונא
היגולונכטה תא ובלשיש איה הרטמה םא ,םירומל התואנ הרשכה תניחבב
םוי ךלהמב היגולונכטב שמתשהל תויונמדזהל םיקוקז םירומה .התכב תויביטקפאב
תוסנתהה .הליגרה דומילה תינכות לע הדובע ךות ,םהידימלת םע םידומילה
עצבל םתלוכיב האבה המרל םירומה תאלעהל תחא השיג איה תיגולונכט העמטהב
תיגוגדפ תועמשמ ול תעדונש ןפואב ךשמתמ סיסב לע תיגולונכט היצרגטניא
.תיתימא
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ