הדש ירקחמל ילככ דיה ףכ בשחמ
Barbara Tinker, Carolyn Staudt & Dick Walton
,(Learning and Leading with Technology 30 (1
Sept. 2002, pp. 36-38,41
 
הלאששכ ךא .בויחב התנענ איה ,לויטהמ התנהנ םא התדימלת תא הלאש הרומהשכ
הרקמ הז ןיא ."ןומה" :הל התנע וז ,דחוימב הבל תמושת תא וכשמ םירבד וליא
ךרד ונל ןיא םא וננורכזמ קומחל םיטונ םהב וניפצש םיקיודמה םיטרפה .גירח
.תמא ןמזב םיטרפ דעתלו רתוי הדח הרוצב בלה תמושת תא דקמל
.םישדח םילכ םע םעפהו ,התתכ םע לויטל תאצוי הדימלתה התואש םכמצעל וראת
םיבשחמה לכ .לקו לוז די-ףכ בשחמב דיוצמ גוז לכו ,תוגוזל םיקלחנ םידימלתה
תא חתנלו ןגראל ,תודחוימ תומישמ עצבל םיתווצל תורשפאמה תונכות םיללוכ
דעתל םידימלתל רשפאמש רויא ילכב םידיוצמ םה ,ןכ ומכ .םיפסוא םהש עדימה
תא םקמל םידימלתל תועייסמה תויריווא תופמבו ,תוידיימה םהיתויומשרתה תא
תא םירדשמ םה ,התכל םירזוח םידימלתהשכ .קיודמה יפרגואיגה רשקהב םהינותנ
.םהיאצממ תא םיזכרמ םה ובש ,ינחלוש בשחמב יזכרמ םינותנ דסמל םהינותנ
ךומס ,חטשב םתדובעמ רתוי רכינ קלח דבעל םידימלתל םירשפאמ די-ףכ יבשחמ
םילכה תא תוכפוהש תוקזח תונכות וחתופ הנורחאב .תוידיימה םהיתויפצתל רתוי
,וללה םילכה תרזעב .הדש ירקחמל םיילאידיא היוול-ינבל וללה םיאשינה
,םהירוגמ ירוזאב םייחה לע םינותנ לש רישע ךרעמ זכרל םילוכי םידימלתה
דחא התכמ םינותנ תשרוה םירשפאמ םה ,ןכ ומכ .םיימוקמ םיחמומל ךופהלו
.יתואיצמ רשקהב םהלש םיעדמה ידומיל תא םשייל םידימלתל םיעייסמו ,האבל

:הלאכ הדש ירקחמב שמשל תולוכיש תונכותהמ המכ ןלהל
שמתשהל םג רשפא ךא ,הרקי GPS תדיחיב עיקשהל ןתינ :יופימ ימושיי *
בחורו ךרוא יווק תשר לע ןויצ תודוקנ ןמסל ידכ רתוי םילוז םימושייב
.רוזאה תפמ לע תעבטומה

ךירדמ םירצוי םידימלתה םא ןיב :םינותנ ידסמ ימושייו םינייפאמ תומישר *
דקמתהל םהל עייסל תולוכי תונוש תונכות ,ירפכ וא ינוריע רוזאב ימוקמ הדש
הנוכשב יתוברת ןוויגל םירוטקידניא תמישר ,אמגודל .םימיוסמ םינייפאמב
רוציל םג םילוכי םידימלתה .םהיתויפצתב םידימלתל עייסל הלוכי תינוריע
תובקע ינייפאמ לש המישר ,עבט ירקחמב .הזל הז ןרדשלו ,םמצעב ולאכ תומישר
סיסבל ךופהל הלוכי הבוט םינייפאמ תמישר .לשמל ,עייסל הלוכי םייח ילעב
.התכה לש ינחלושה בשחמב ישאר םינותנ דסמל רבעומה דועיתל

דימלתל רשפאמ די-ףכ יבשחמל רתויב םילקה םימושייהמ דחא :הריפס ימושיי *
וא םינותנ דסמל םינותנ תרבעה םושייה רשפאמ םיתעל .םיעוריא ןמזתלו תונמל
ךירעהל םידימלתל םירשפאמ םידועיתו םיעוריאה תיינמ .ינורטקלא ןוילגל
םידימלתה ,םינותנ יכרעמ לש זוכירו האוושה תועצמאב .הביבסב םייוניש
.רקחמה יאשומ לש רתוי םיבכרומ םיחותינ עצבל םילוכי

לש לדוגה ףאו םקרמה ,עבצה םע קחשל םירשפאמ רויא ימושיי :םוליצו רויא *
לש הרימש רשפאמה רבד ,םינותנ דסמ תנכותב םיללכ םה םיתעל .רויצה תשרבמ
ףכ בשחמל תיסחי הלוז תילטיגיד ואדיו/סליטס תמלצמ רבחל םג ןתינ .םינותנה
.תוילטיגיד תונומת רקחמב בלשל ידכ דיה

תוהזל םיסנמ םידימלתהשכ :ח"עבו םיחמצ יכירדמ תרזעב םינותנ גוויס *
םינווקמ הדש יכירדמ םיעיצמה טנרטניא ירתאב רזעיהל םילוכי םה ,םינימ
םהלשמ יוהיז ךירדמ ורציי םידימלתהש ףידע ,תאז םע דחי .םייפיצפס םירוזאל
.םירקוח םהש רוזאל


ירקחמב עייסל ולכויש םישדח םימושיי .ררחסמ בצקב הנתשמ דיה ףכ יבשחמ םלוע
קודבל איה ןכדעתהל תחא ךרד .הז רמאמ םוסרפל דע הריכמל קפס אלל ואצוי הזש
. pie.concord.org ךוניחב Palm ימושיי לש טנרטניאה רתא תא
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ