חלצומ ןווקמ יעוצקמ חותיפ
Barbara Treacy, Glenn Kleiman & Kristen Peterson
,(Learning and Leading with Technology 30 (1
Sept. 2002, pp. 42-47
זכרמ"בש " COPEןווקמ יעוצקמ ךוניחל זכרמ"ב ונלש תווצה , 2000 ראוניב
חותיפל תינכות , EdTech Leaders Online תא קישה " EDCיכוניח חותיפל
תמרב ךוניח ידרשמל ,ךוניח תוזוחמל עייסל הדעונש OPD ןווקמ יעוצקמ
תא בלשל םירחא ךוניח ינוגראלו םיירוזא םיתוריש ינתונל ,הנידמה
תא ונכפה ,תונורחאה םייתנשה ךלהמב .םהלש דומילה תוינכותב היגולונכטה
,ריעה ןוטגנישוובו תונידמ 17 ב םויכ תלעופה ,תיצרא-ללכ תינכותל תינכותה
םיחקל ונקפה ,וז הפוקתב .םיירפס-תיב םיתווצ םישימחמ רתוי תופתתשהב
לש היצרגטניאל תלוכיה תא תונבל הלוכי תנווקמ הדימל ובש ןפואה לע םיבושח
יביטקפאה יעוצקמה חותיפה רגתאל הנעמ תתל ךוניח תודסומל עייסלו היגולונכט
תוססות םיכנחמ תוליהק רוציל ןתינש םג ונדמל .םילהנמו םירומל
.תותיכב הארוהה ןפוא לע יתועמשמ ןפואב תועיפשמה תויביטקארטניאו

הדימלל לדומ
,דומיל תוינכות ללוכ ,טנרטניאה לע תוססובמה הדימל תויונמדזה הנקמ OPD
,םיכירדמ םע תונווקמ תויצקארטניאו םיבאשמ ,תויוליעפ ,תואנדס ,םיסרוק
תדמולה הליהקה לדומ ךא ,תנווקמ הדימל לש םיבר םיגוס שי .םיתימעו םיחנמ
.םיכנחמל דחוימב םאתומ OPD לש
הרדס םימילשמו טנרטניאב םהלש סרוקה ירמוח תא םילבקמ םיפתתשמה ,הז לדומב
לולכל תויושע תויוליעפה .סרוקב שגפמ לכ ךלהמב תורחאו האירק תויוליעפ לש
םע וא שדח יגולונכט ילכ םע תוסנתה ,תבשחוממ הימדה וא טנרטניא רתא תריקח
השדח תיגולונכט תוליעפב תוסנתה וא ןווקמ ואדיו עטקב הייפצ ,השדח הנכות
םיפתתשמ ובש ,ןווקמה ןוידה אוה שגפמה דקומ .תואצותב םירחא ףותישו התכב
םהיתולאשו םהיתורעה ,םהיתובשחמ תא םיקלוחו ינורכניס-א ןפואב םידמולה
ךכ ,תיטמוטוא רמשנו םשרנ ןויד לכ .החנמה גיצמש ןוידל הלאשל הבוגתב
םינוידל עקרכ םימדוק םינויד רוקסל דימת םילוכי םיחנמהו םיפתתשמהש
.רתוי םירחואמ

םידמול יתווצ
םיפתתשמ לש םיתווצ לומ הדובע ךרד םיידיתע םיכירדמ רישכהל תדעוימ תינכותה
ולכויש ידכ םלש רטסמס ךרואל םינווקמ םיסרוק םירבוע הלא םיתווצ .םיימוקמ
היגולונכטה בוליש אשונב , EDC ידיב וחתופש ,תונווקמ תואנדס תוחנהל דיתעב
לדוג .ןוכית ידימלתל וא םירומל םהלשמ תואנדס חתפל וא דומילה תינכותב
הרשכה םירבועה ,ןטק זוחממ וא דיחי ס"יבמ םיפתתשמ השולש ןיב ענ םיתווצה
24 לש האלמ הצובק ןיבל ,םירחא ךוניח ינוגראמ םיתווצ 6 דע 4 םע ףותישב
.דיחי לודג ןוגראמ םיפתתשמ
השש תוללוכ ןהו הדימ תומאו םיטקיורפ לע תוססובמ תונווקמה EDC תואנדס
דומיל ינותנשב תודקוממ תואנדסהמ המכ .םייעובש דע עובש ינב םישגפמ
תוניירואה חותיפב הכימתל היגולונכטב שומיש" ומכ) םייפיצפס םיאשונבו
תושיג" ומכ) רתוי םייללכ םיאשונב תוקסוע תורחאש דועב ,("ידוסיב תותיכב
.("טנרטניא ירשעומ םירועיש חותיפל םילכו
EDC ה תואנדס תא הרשכהה תינכות רחאלש הנשה ךלהמב םיחנמ םיפתתשמה םיתווצה
ךות ,םהינוגראב םידימלת וא םילהנמ ,םירומל םמצעב וחתיפש תואנדסה תא וא
ש אוה וז הדובמ ונקפהש םיבושחה םיחקלה דחא . EDC מ תכשמתמ הכימת תלבק
תוימוקמ תוינכותב הדיפקב בלושמ אוהשכ רתויב הבוטה הרוצב דבוע OPD
.םינפ-לומ-םינפ םישגפמל תויונמדזה ללוכו תוכשמתמ

החלצהה תודוסי
לע תססובמה OPD תינכות וחתפו םיימוקמה יעוצקמה חותיפה יכרצ תא וכירעה *
.הלא םיכרצ
תוססובמ ןניאש ,יעוצקמ חותיפל תורחא תוכשמתמ תויוליעפ םע OPD תא ורשק *
.טנרטניאה לע
. OPD ב וחמתיש תווצ ירבח לש םיינדפק הרשכהו ןוימ לע ודיפקה *
.קזח ימוקמ תווצ ומיקה *
.םיצירמת וחתפ *
.םיימוקמ ןיינע ילעב הב וברעו OPD ה תינכותל יבמופ ונת *
.הכימתלו היגולונכטל הנמיהמו הנימז תושיגנ ורשפא *
.תיביטקארטניאו הרישע תנווקמ הדימל תליהק וחפט *
.םינפ-לומ-םינפ םישגפמב תונווקמה תואנדסה תא ובלש *

תינכותה תונורתי
.םיילאודיבידניא הדימל ידעיל הנעמ תנתונה תרבגומ תושיגנ *
.דמולכ היגולונכטב שומישב תוסנתה *
.תושדח תויגולונכטבו םירישע הידמיטלומ יבאשמב שומיש *
.םוקמו תע לכב הדימל *
.םידחוימ םיכרצל הנעמ תתל תלוכי *
.םירחא םיכנחמ םע ףותישב דומילל תויונמדזה *
.התכב הארוהה לע הרישי העפשה *
.ךשמתמ בקעמל תושדח תויונמדזה *

םיגיהנמל רגתא
לגסל עייסל ידכ יביטקפאו ךשמתמ יעוצקמ חותיפ תתל םיבייח ךוניח תוזוחמ
הדיפקב תמאתומ איהשכ .תותיכב תיכוניח היגולונכטב שמתשהל דומלל הארוהה
חותיפל תורחא תומייק תומזויו תוינכות םע בטיה תבלושמו ,םיימוקמה םיכרצל
םיקוסע םיכנחמל תרשפאמה הליעומו הקזח ךרד הווהמ , OPDיעוצקמו יגולונכט
.החלצהב הז רגתאב דומעל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ