תוביוחמל תויצמ
הדימל תוליהקל זרזכ היגולונכטה
Mary Burns
Phi Delta Kappan 84 (4), Dec. 2002, pp. 295-302
לומ וז דומעל ןהל לא הארוההו הדימלה
;ותמירזב תופצלו רהנה תודג יתשב וז
עסמל וידחי תאצל ןהילע ,תאז תחת
.םרזה דרומב

יקלטיא החמומ Loris Malguzzi
תמדקומה תודליל
 
ברעמ-םורד לש יכוניח חותיפל הדבעמב ייתימע םע דחיב יתמזי , 1998 תנשב
םייונישב היגולונכטה םושיי" :םירומ 160 םע םייתנש לש טקיורפ SEDL ב"הרא
רוציל םירומל עייסל :הטושפ התיה טקיורפה תרטמ . " ATRLהדימלבו םיינבמ
.תיגולונכט הכימתב דמולב תודקוממ הדימל תוביבס
דובעל םירומא ונייהש רפסה יתב תשש .הדבכנ התיה ונמצע לע ונלביקש המישמה
"ךומנ דוקפת ילעב" וא "םיינוכיס"כ ורדגוה םהמ המכ .םיינע ויה םתיא
בורב .ןקת ינחבמב םינויצו םידימלת תייפרגומד ,תוחכונ ירועיש לע ססבתהב
םינותנה . 1:35 ידכ דע םיתעל ,םיכומנ ויה דימלת/בשחמה ירועיש ,תותיכה
ונל ונמיז ,עוצקמב דאמ םישדח וא דאמ םיקיתו ויהש ,םירומה לש םייפרגומדה
.םיבר םיישק
טעמכו ,הרומב תדקוממו דאמ תיתרוסמ התיה וללה רפסה יתבב הארוהה ,ללכ ךרדב
ויה םיבשחמה ,וב יתרקיבש ןושארה רפסה תיבב .היגולונכטב שומיש הללכ אל
.םייח חור תרדענ התיה הארוהה םג .קיטסלפ יקשב םיטונח ,םיממוד
.ערה הרקמב םיניועו ,בוטה הרקמב םירכונמ ויה םידימלתל םירומה ןיב םירשקה
ובשי םירומה בור :םהיניב תיסיפה הדרפהה בקע ףרחוה םידדצה ןיב קוחירה
ףאו ,תילירטס התיה הריוואה ,לכה ךסב .התכה לומ ובצינ וא ןחלושה ירוחאמ
.תקתשמ
"םיכומנ"כ טקיורפב םירומהמ %47 וגווס , 1998 ביבאב תומוד תויפצת ךמס לע
שומיש לע וחוויד םהמ עבר קרו ,דימלתב תודקוממ תושיגל רושקש המב
.ןושארה דדמב "הובג" ןויצ ולביק םירומהמ %5 קר .םהיתותיכב היגולונכטב
תונדשח וליג םהמ המכ .תובוט ורשיב אל םירומה םע םינושארה םישגפמה ינש
חותיפה תויוליעפב ונשמתשה ןהב דימלתב תודקמתהה תושיג יפלכ תוניוע ףאו
םיכילומ ונניאש ךכ לע ולבק םירחא .טקיורפב ףתתשהל "ובדנתה"ש ףא ,יעוצקמה
."תודוסיה" תא םהל םינקמ וא היגולונכטה תארוהב "דעצ רחא דעצ" םתוא
הדובעב PowerPoint ב ושמתשי אלש םירומ המכ יל ורמא ,וללה םישגפמה ךלהמב
יכ ודוה םירומהש ףא .וז הנכותב "םיחמומ" ויהי רשא דע םהידימלת םע
הדימלה תויווח ןיב רשק לכ ואר אל םיבר ,דומלל םהל תעייסמ היגולונכטה
עורג .ונעט םה ,"םיבשחמה תא ורבשי םידימלתה" .םהידימלת לש ולא ןיבל םהלש
.התכב "והבו והת" רוציי בשחמל םידימלת רפסמ לש יחרכהה ץוביקה ,ךכמ

הדימלהו הארוהה ינפ יוניש
2000 ביבאב תותיכב וניתויפצת .םייתנשה ךלהמב ונתשה םיבר םירבד םלוא
הירוגטקב ורתונ רפסה יתבמ %15 קר ,טקיורפה םותב .דאמ הנוש ןקויד ורייצ
שומיש גהנוה םהב תותיכה זוחא .ההובגה הירוגטקב וגווס %29 ש דועב ,הכומנה
. 80 ל הלע היגולונכטב םידימלתה לש עובק
,םירקמה בורב .םייחל וררועתה טושפ תותיכה ,םישביה םינותנל רבעמ ךא
םיכירדמ ,םיחנמל וכפה םה .השדחה הארוהה תרוצל תמאב םיביוחמ ויהנ םירומה
ןה ,התע ושמיש םיבשחמה .םתדימלב םיברועמו םיליעפ ויה םידימלתהו ,םיכנחמו
העבהו תויעב ןורתפ ,רקחמל םילככ ,םירומה תניחבמ ןהו םידימלתה תניחבמ
,הימונוטואב ןייפאתה הארוהה סותא .קמטצה דימלתל הרומ ןיב קחרמה .תיתריצי
.תוירחאו רוזיב
תויעבב הדירי לעו םידימלתה יגשיהב רופיש לע וחוויד םירומה ,ןכ לע רתי
םהמ דחא .םינש הזמ הנושארל ,דמלל תעכ םינהנ םה יכ ודוה םהמ המכ .תעמשמה
,תאז ונישעו ,דומלל דציכ שדחמ דומלל ונילע היה" :ךכ םייונישה תא םכיס
וזה הדימלה תבהא תא ונרבעהו ,םידמול לש הליהקל ונכפה .הז תא ונבהאו
תא ריבסהל ןתינ דציכ ."םידמול לש הליהקל וכפה םה םג תעכ .םידימלתל
?וללה תורומתה

יעוצקמה חותיפה הנבמ
םישגפמה .יעוצקמ חותיפ תועש 72 ולביק ס"יב לכב םירומ , 25םייתנשה ךלהמב
ונא ונייה ,םירומה םע םישגפמב .הרומ לכ לש התיכב בקעמ ירוקיבב וול וללה
.לעופב םירומה םידבוע םהבש םיאנתב ומייקתה םהו ,םידימלתה םהו םירומה
רחאלו ,םהיתותיכב דמלנה םושייב םירומה תויוסנתה לע ןוידב לחה שגפמ לכ
דימלת-בשחמה סחי תא ףקישש ןפואב תוצובקל וקלחנ םירומה .תוליעפה הלחה ןכמ
היצקארטניאל תויונמדזה וללכו םירומל תויטנוולר ויה תויוליעפה .םהיתותיכב
תריציב הלועפ ופתיש םירומה .תימצע הבישחו םיידממ-בר תונורתפ ,תיתרבח
,תוליעפה תמלשה םע .םהיתותיכב םתושרל ודמעש תונכותב רזענש יפוס טקיורפ
-- הארוהה יחקלב ונדו הלוכ הצובקה ינפב יפוסה רצותה תא וגיצה םירומה
תויגטרטסא תא םשייל םירומה ידיב הלע ךכ .םהילע רבגתהל םיכרדו םילושכמ
.תויוליעפב ומגדוהש היגולונכטה בולישו דמולב תודקמתהה

ונא םויכ .ןלוכ וכרפוהש ,דוסי תוחנה שולש ךותמ ונאצי ,טקיורפה תישארב
.החנה לכל עגונב וללה םיעיתפמה םיאצממה תא ריבסהל ונתלוכיבש םינימאמ

םידימלת לש רתוי בר שומישל הליבומ םירומה לש תיגולונכט תונמוימ : 1 החנה
.דימלתב תדקוממה הארוהה תרבגהלו היגולונכטב

ימושייב תועש -30כ לש הרשכה ורבע רבכ ונלש םירומהמ םיבר ,טקיורפה תליחתב
ויה םידיתעש וזמ הברהב תדקוממו תיביסנטניא התיהש הרשכה ,םינוש הנכות
,בר ששחב היגולונכטה לא וסחייתה םירומהמ םיבר ,תאז ףא לע .טקיורפב לבקל
.תותיכב ודמלש תא ומשיי אלו
תישאר .תויזכרמ תושלוח שולש ופשח םירומה םע ונמייקש םינוידהו תונויארה
הרשכהה .דבלב חפס התיה םידומילה תינכותו ,דקומה התיה היגולונכטה ,לכ
תויושיל דומילה תינכות תאו היגולונכטה תא הכפה ,םהירבדל ,םירומה ולביקש
בושחה רבדכ תואריהל תויגולונכטה תויצלופינמל ומרגו םתניחבמ תודרפנ
.רתויב
תויהל םהילעש ורבס םירומ המכ .תואיקבל תונמוימ ןיב ולבלב םישגפמה ,תינש
ןורתפבו הארוהה לע היתוכלשהב םג אלא ,היגולונכטה תלעפהב קר אל ,"םיחמומ"
שידקהל םהילע אהיש בושחל םירומל המרג תיביסנטניאה הרשכהה ,ףוסבל .תולקת
.םהידימלתל היגולונכטה תארוהל ןמז קרפ ותוא תא
ןוגיעב ,תוחונב אלא תואיקבב אל דקמתה ונלש יעוצקמה חותיפה ,ךכל דוגינב
לש ילמינימ ךרעמ לש חופיטה תשגדהבו דומילה תינכות תוליעפב היגולונכטה
.יפוסה רצותה תא רוציל ידכ שרדנש המ לכ -- תויגולונכט תויונמוימ
שמתשהל ,הצובקב תויעבה תא רותפל םתוא ונדדוע ,תויעבב ולקתנ םירומהשכ
הרקמב קר ונברעתה .הנכותבש הרזעה טירפתב רזעיהלו ("תומרל") תויסיטרכב
.בשחמה לע "טלתשהל" אלב זא םגו ,ךרוצה
שמתשהל םידימלתל וריתהשכ רתוי םיחוטב ושח םירומה ,וז השיגמ האצותכ
חותינ ,לכה ךסב .םמצעב וב םיאיקב ויה אל רשאכ םג ,יגולונכט םושייב
ימצעה םנוחטבל םירומה תוחונ ןיב רשק לע עיבצה םירומה לש תוימצעה תוכרעהה
.התכב המושייבו היגולונכטב (םתויחמומ אלו)
.תיתארוה הניחבמ הליעי התיה תוילמינימ תויונמוימ חופיטב תודקמתהה ,תינש
תדובע תניחבמ) רבגומ טלפ בינהל הלוכי טלק לש הנטק תומכש וניבה םירומה
.הז תא הז דמלל םידימלתל ריתהל רתוי חונ םהל היה ,ךכמ האצותכ .(םידימלתה
.םירומה תא דמלל םמצע םידימלתה ולחה ,ןמזה ףולחב
,היגולונכטה םוחתל רבעמ לא בחרתהל לחה "תינכט" תוכמס לש יתגרדהה רוזיבה
םירומהמ המכ ,אמגודל .םירחא םימוחתב םג תויוכמס ליצאהל ולחה םירומהו
.רפסה תיבל ץוחמ עדימ שפחל וא םייפוסה םירצותה תא רוחבל םידימלתל וריתה
.םידימלתה דוקפתב רופישל הליבוה וז הימונוטוא
םידימלתה .תותיכה לש ןוגראבו יסיפה הנבמב םייוניש ללוחתהל ולחה ,ךשמהב
המכ .רתוי תוישפוח ויהנ התכב תרושקתהו העונתהו ,תוצובקב ןגראתהל ולחה
.היגולונכטה תארוה ךרוצל םידימלתה ברקמ "םירזוע" ונימ ףא םירומהמ
"םיחמומ" לע תונעשיהה תא הפילחה היגולונכטה בולישל וז השיג ,ףוסבל
םירחא םירומ) תימוקמ תויחמומ לע תונעשיהב (SEDL יכירדמ) םיינוציח
םימוחתל היגולונכטהמ בחרתהל לחה הז הלועפ ףותיש .(ATRL טקיורפב םיפתתשמה
.התכה לוהינו הארוה ,דומיל תינכות -- םירחא

השיג ,היגולונכטב תונמוימ םירומה ושכריש עגרבש ונרבס ,טקיורפה תליחתב
המוד .היה ךכ אל ,תאז םע .יעבט ןפואב חתפתת דמולב תודקמתה לש רתוי תיללכ
הניחבמ רתוי םינמוימה םירומה ,לכ תיאשר .הז אצממל םירבסה ינש ויהש
םתושרל ודמעש םייקסע םימושייל וא בשחמה יעדמל םירומ ויה תיגולונכט
תותיכה ויה םיבשחמה תודבעמ ,ךשמהב ןהב ןודאש תוביסמו .םיבשחמ תודבעמ
לש םעבטו םתונמוימ ללגב ,תינש .דימלתב רתויב הטעומה הדימב תודקוממה
תרבעה לש יתרוסמה לדומב קובדל רתוי וטנ וללה םירומה ,ורוהש םיסרוקה
.תונרקח לע תוססובמה תושיגמ לידבהל ,עדימ


.םינכת םע תיתועמשמ תוברועמ איה היגולונכט דומלל תיבטימה ךרדה :2 החנה

אל ףא םיבר םירקמבו ,םיוסמ ןכות םוחתל ועגנ אל יעוצקמה חותיפה תויוליעפ
25 ש ןוויכ ,ונדיצמ תנווכמ הטלחה וז התיה .ללכ ידומיל ןכותב ודקמתה
.םיאשונ ןווגמ ורוה דסומ לכב םירומה
הדימל יגשומו תויונמוימ לש חופיטב ודקמתהש תויוליעפ ונרצי ,תאז תחת
לוהינ" ,ונלש תויוליעפה תחאב ,אמגודל .םיוסמ עדי ףוגב אלו ,םינוש
החימצ תינכות תריצי לע השש וא השימח לש תוצובקב ודבע םירומה ,"החימצ
. 2010 תנשל םהיתוליהקל
וניאר .םרפס יתבב םירומה לש תימוחת-ןיב השיגל רבדה ליבוה ,יעבט ןפואב
.םירחא דומיל יאשונמ תוקיטקרפ םהיתותיכב ומשיי םירומהש ךכל תויודע
תורפסל םירומש דועב ,םידימלת ינותיעב שומישה תא ומזי עדמל םירומ ,אמגודל
.תויתורפס תויומד לש יפוא תונוכת ראתל ידכ םיינורטקלא תונוילגב ושמתשה
תויוליעפל רבעמ רכינ ,טקיורפל הנושארה הנשה עצמאב ,ךכמ האצותכ
ונתיאמ שקיב דחא ס"יב ,הנושארה הנשה םותב .ס"היתב לכב תוימוחת-ןיב
תשיכר ןובשח לע וליפא ,םיתווצב הארוה לש תושיגב דקמתהל תיפיצפס
ונמצעב ןיבהל םילוכי ונחנאש וישכע םיעדוי ונחנא" .תושדח הנכות תויונמוימ
.היתימע לש המכסה תולוקל תחא הרומ הרמא ,"הנכות לש גוס לכב שמתשהל ךיא

.רתוי בוט הז רתוי הברה :3 החנה

ששחה .היגולונכטה ינפמ םהיתוששחל םירומה תא ונלאש ,טקיורפל ונאציש ינפל
ךרוצהמ עבנ ששחה .םילבגומ הרמוח יבאשמ לוהינל עגנ רפסה יתב לכב יזכרמה
.התכה תא להנל םירומה לע השקמ היהש המ ,םידימלתה תא ץבקל
.היגולונכטל ביבסמ םידימלתה תא וצביק םירומה ,םייתנשה ךלהמב ,תאז םע דחי
םיכירצ ויה אל םג ךא .הלוכ התכב "טולשל" םילוכי ויה אל םה ,וששחש יפכו
תוגהנתהה ,תיגולונכטה הצבקההמ האצותכש וחוויד םירומה בור .תאז תושעל
,"םמצע לע םיחיגשמ םה" .ותחפ תעמשמה תויעבו הרפתשה םידימלתה לש תיללכה
רמא ,"וילע םילפנתמ םירחאה ,דבוע אל והשימ םא .םיחושק םה" .דחא הרומ רמא
.רחא הרומ

אל התכ םושב ,תודבעמה דבלמ .רתוי אוה תוחפש ררבתה ,הרמוחה תולבגמ ללגב
וצלאנ םירומה ןכלו ,ודבל דובעל היה לוכי דימלת לכש ךכ םיבשחמ קיפסמ ויה
לש ינוגראהו יסיפה ףונה תא תונשל ךירצ היה ,ךכ םשל .םידימלתה תא ץבקל
וכפה ךכ .הרומב אקווד ואלו ,הזב הז ורזענו וידחי ודבע םידימלתה .התכה
,אופא הינוריאה הברמל .הימונוטוא רתי םידימלתל תתל ולחהו ,םיחנמל םירומה
.םימייקה םיבאשמה לש רתוי אלמו יתריצי לוצינ בינה םיבאשמב רוסחמה

םירומה .הלועפ ףותישל םילדומ רפסמ ורצונ .תונושה תותיכה ןיב םג היה ךכ
טקיורפהמ םירומ .תורחא תותכמ םידימלת םע דובעל וא םיתווצב דמלל ולחה
םהידימלת תאו טקיורפב ופתתשה אלש םירומ "רישכהל" םהידימלת לע וליטה
םירומהו ,תורחא תותיכל תוישפוחב ורבע םידימלתה .הנכות יגוס המכב שומישב
.תוימוחת-ןיב תויוליעפ תרגסמב םידימלת םהיניב "ופילחה"הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ