ךוניחו היצזילבולג
תויהלו תעדל םידימלתה וכרטצי המ
ילבולגה רפכב תושעל םילגוסמ
R.D. Nordgren
Phi Delta Kappan 84 (4), Dec. 2002, pp. 318-321
 
איה .תימוקמ תלהנמ לש רנימסב יתפתתשה ,הידבשב םירוהו םירומ תפיסא תרגסמב
,דוע בושח וניא ונלש םידומילה ימימ םירכוז ונחנאש המ לכש ונל הרמא
.ונימי לש םלועהמ דאמ הנוש היהש ,יתיישעתה ןדיעב ונכנוח יכ הריבסהו
תרגסמ םא ונימי לש ךוניחב בושח המ גשומ ונל ןיאש הרמא איה ,ךכל ףסונב
הליהקב רפסה יתב .ונמצעב ונרבעש םידומילה איה ונלש הדיחיה תוסחייתהה
רפכב חילצהל םידליל ורשפאיש ךכ םייונב ,הנעט ךכ ,המצע הלש הז ללוכ ,הלש
.ילבולגה
אל ,רבעשל להנמ רותב .להקב המיהדמ הקיתש הררש ,םירבדה ורמאנש עגרמ
וניא םידומילה ימימ םנויסנש וזכש הפיסאל רמוא ימצע תא ןיימדל יתלוכי
םה יכ םעפ אל םירובס םיאקירמא םירוה .ידיתעה ךוניחה בוציעל יטנוולר
םיבר םירומ ,לזמה עורל .םהידומיל קוח תא ומילשהש ללגב ךוניחל םיחמומ
ןכא ונלש םידליה .הנש םירשע וא רשע ינפל ודמל הבש ךרדל ןיידע םירזוח
םויכ טלושה יתוברתו יטילופ ,ילכלכ חוכ :היצזילבולגה ןדיעל ךנחתהל םיכירצ
.ונמלועב

ךוניחה תוכרעמבו רפס יתבב היטרקוריבה
םויכ םייקסעה םינוגראה בור ,ב"הראב ךוניחה תוכרעמו רפסה יתבל דוגינב
הדימו ףתושמב תוטלחה תלבק ,הדובע יתווצ לע םיכמתסמ הלא םייטרקוריב םניא
םיניבמ םידוושה .ילבולגה קושב תורחתהל ץמאמ ךותמ םינוכיס תליטנ לש ההובג
הדימה תומאש דועב .תאז תופקשמ םהלש תויצראה םידומילה תוינכותו ,תאז
םיבייח םידימלתהש המ תא יפיצפס ןפואב תונומ ב"הראב תונידמה בורב דימלתל
ידכ םייארחאו םייפותיש םירגובמ תויהל םהידימלתמ םישקבמ םידבשה ,תעדל
םיכרע לע תורהצהל רתוי תומוד ולא דומיל תוינכות .היטרקומדב תויחל ולכויש
.דומיל תינכותכ ב"הראב בשחנש המל תוחפו םייתוברת

םדקומ ליגבו ,תמאב בושח המ דומלל
.הרומה ותשאו להנמ ןגס ויה ייחראמ ,הידבשל תונורחאה ייתועיסנמ תחאב
ויה םא .תבשוח ינא ,רדסב אוה" .ס"היבב עבשה ןב םנב יגשיה לע יתלאש
."ונל תרמוא התיה ולש הרומה ,תויעב
םינשב םיגאוד ונחנא ,הידבשב" :הריבסה איה ,יתמהדתל הבוגתב .יתמהדנ
דלי םא הנשמ ךכ לכ אל הז .הז םע הז ורדתסי םידליהש ךכל רקיעב תונושארה
."אלכב רבד לש ופוסב ומצע תא אצמי אוה םא בותכלו אורקל לגוסמ
ידומיל לע ישילשה ימואלניבה רקחמה" לש תואצותה .םינותנה תא יתקדב
.רוחאמ קחרה םיאקירמאה תא םיריתומ םידבשה יכ וארה "םיעדמהו הקיטמתמה
.םתשיגב הנובת שי ילוא

םיילבולג םינוגרא
התייהנ םינוגרא ןיב תורחתהש דועבש יתיליג ,היצזילבולגה תעפות תא יתרקחשכ
רתוי תיפותיש תויהל ךרטצת וללה םינוגראה ךותב תוברתהש ירה ,רתוי הזע
תורבחה תובישח ,ןכ לע רתי .וז הביבסל לגתסהל םידליה לע .רתויו
.תיתוברת-בר הנבה תולגל ןהידבוע םישרדנ ןכלו ,תרבוג תוימואל-ברה

:תואבה תא הנומ שדחה ילבולגה קשמב החלצהל תושירדה לע תורפסה
;תויוברת ןיבו םיתווצ ךותב הלועפ ףתשל תלוכי (1
;תוישיא-ןיב תויעב ללוכ ,תויעב רותפל תלוכי (2
;תיגולונכט תוניירוא (3
.יתריצי ןפואב בושחלו םינוכיס לוטיל ,םוזיל תונוכנ (4

,וללה תויונמוימה תא תורוהל השק ,תיטרקוריבה תיאקירמאה ךוניחה תכרעמב
ןתמש איה ךכל תויזכרמה תוביסה תחא .תויגולונכטה תויונמוימה ילוא טעמל
םייולת רפסה יתב םא .הדימלב רתויב םיבושחה םיטביהה דחא אוה תישיא אמגוד
,םידימלתה תוגהנתהב הטילשו ןקת ינחבמב החלצה םישיגדמו יכרריה לוהינב
?םיילבולג םינוגראב חילצהל ועדי םידימלתהש תופצל היהי ןתינ דציכ

?תושעל רשפא המ
תוזוחמו רפסה יתב לש םיינוגראה םינבמה תא חיטשהל שי .ינבמ יוניש .1
.םמצע םירומה ידיבו ,ס"היב תמרב תיתימא תוטלחה תלבק ריתהל ידכ ךוניחה

לשמ דומיל תוינכות חתפל םישרדנ הידבשב םידימלתה .םידימלתה תמצעה .2
תופצל דוע ולכוי אל םידימלתה .תומזיו תויתריצי חפטל ונילע םג .םמצע
.םינוכיס לוטיל דומלל םהילע היהי .הרבחה התואב תוכורא םינש דובעל

םידימלתהמ םישרוד ונאש םיבר םירבדש ןעוט ינא .דומילה תוינכות יוניש .3
,תאז תחת .דומילה יאשונ לוטיבל ןעוט ונניא ךא .ךרע לכ ירסח םה דומלל
הגאדה .הידבשב השענש יפכ ,הז םע הז רדתסהל םידימלתה תא דמלל ונילע
תועפותב רתיה ןיב אטבתמ רבדה .םישנא ןיב םיכוסכס איה ונלש הרבחב תיזכרמה
.הידבשב תרכומ הניאש העפות ,רפסה יתבב ירי לש תורומח

.םיגשיהה תומיכ תלחממ למגיהל ונילע ,ףוסבל .םינחבמ לע שגדה תנטקה .4
םייעבט םניאש ץחל יבצמל ונלש םידליה תא הסינכמ ןקתה ינחבממ תובהלתהה
םהל עייסי הלא םינחבמב ללכנה עדימה םא קפס ,ןכ לע רתי .יתימאה םלועב
.ילבולגה םלועב חילצהל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ