םידימלת לש יארחאו חוטב שומיש םודיקל הרבסה עסמ
טנרטניאב
Shay K. McKinley
T.H.E. Journal 30 (5), Dec. 2002, pp. 12-14
,טקיטנוק ,ירבנאדמ `ח התכ תדימלת , 13 ה תב גנול הניטסירכ ,רבעש יאמב
איה .ס`דנלוד`קמב טנרטניאב הריכהש "רבח"ה םע שגפיהל ידכ יאשחב האצי
רדחב השגפש 25 ןב רבג ידימ גנול הקנחנ ,דשחה יפ לע .התיבה הרזח אל םלועמ
.ןווקמ םיט`צ
ב .הלועפל רדרש ירט תא ועינה ,הנשל הנשמ הלוע םרפסמש ,הז ןוגכ םירקמ
,דבסלרקב הזכרמש התומע , i-SAFE America תא רדרש הדסיי , 1997
יארחאו חוטב שומישל ב"הראב רעונה ינב תא םיצעהלו ךנחל הרטמב ,הינרופילק
.טנרטניאב

חוטבה ס"היב תינכות
יתש סרגנוקב םיגיהנמ הנורחאב ורשיא , i-SAFE לש התדובעב הרכה ךותמ
םיחוטבה םידומילה תמזוי" תקשהל רלוד ןוילימ 3.5 לש ללוכ ךסב תובצקה
קשות תינכותה , 2003 הבורקה הנשה ךלהמב .התומעה לש "הרבסהה עסמו ס"היבב
רבעב ועירתה םירטושש םשכ שממ ,םויכ .ב"הרא יבחרב תונידמ 25 ב רפס יתבב
תותיכב ורקבי םינמוימ עוצקמ ישנא ,בוחרב םירז םע החיש לש תונכסה ינפמ
.םינווקמ םימורופב םירז םע החיש ינפמ םידימלתה תא וריהזיו
התכב םידמלנ םהמ העברא :םיקלח השימחל תקלחנ i-SAFE לש דומילה תינכות
לש תויחנה לע תססובמ תינכותה .הפיכאה תויושר ידיב ןתינ ישימחהו
,"תיטנרביקה הליהקב תשר-חרזאכ תויחל ךיא" ומכ םיאשונ תללוכו ייא-יב-ףאה
ןיינק תליזגו תיתורפס הבינג"ו " 21 ה האמב יטנרביק חרזאכ תישיא תוחיטב"
,םירומל רועיש תוינכות םיעיצמ םג i-SAFE לש טנרטניאה ירתא ."ינחור
הווקמ רדרש .הליהקה תמרב םושייל תונויערו תועידי ןולע ,םירוהו םיכנחמ
םינשה שולש ךותב ב"הראב הנידמ לכב ךוניח זוחמ לכב םשוית תינכותהש
.תובורקה
.םייתנש ינפל i-SAFE לש תינויסנה תינכותה ךרוצל ושמיש הטויב רפס יתב
דחא לש הדושח תוגהנתה לע הטויב םידימלתהמ דחא חוויד ,תינכותה תמלשה רחאל
תונידמב המשוי תינכותה ,רבוטקואבו רבמטפסב .רבד לש ופוסב רטופש ,םירומה
,הטוי ,תינופצה הטוקד ,ויהוא ,הינרופילק ,ריישפמה-וינ ,הקסלא ,יאווה
, 2002 הנשה ףוס דע .היני`גריוו הדירולפ ,המוהלקוא ,ןיסנוקסיו ,הקסרבנ
רוואלד ,סטסו`צסמ ,דנלייא דור ,קרוי וינ ,טנומרו ,ססקטב םשוית איה
,הניילורק םורד ,ןגישימ םג תינכותל ופרטצי ,האבה הנשה תליחתב .טקיטנוקו
.הריבה ןוטגנישוו היני`גריו `עמ ,הנאידניא

הלועפל האירק
זוחמ לכ י"ע םירחבנה םידמעומל הרישי הרשכה םינתונ הלש i-SAFE תווצו רדרש
ל .ס"יב לכב םירומל הרשכה ןתונ ךירדמה ,ןכמ רחאל .i-SAFE יכירדמכ ךוניח
םילוכי םהבש "הלועפל האירק" ישגפמ םייקמה םזוי תווצ םג שי i-SAFE
.םידליל תנווקמ תוחיטבב ןודל הליהקב םיגיהנמ
םידלי לש ינימ לוצינו םידלי םע היפרגונרופ יכ םיארמ ייא-יב-ףאה ינותנ
לבקמ םידלי השימח ךותמ דחא .קרפה לעש רתויב תיתועמשמה היעבה םה תשרב
ובשחת םא" ."םירזחמ"מ םינווקמ םירסמ וא ,ינימ יפוא ילעב םירמוח וא תועצה
,"ןופלטב שומישה תא ןמזמ רבע אוהש ירה ,טנרטניאב םישמתשמ םידלי המכ
םוקמ ותואב םיעעורתמ םידליו םירגובמ ובש דיחיה םוקמה הז" .רדרש תרמוא
."חוקיפ אלב
AOL לש ןכות תיקפסו הריכב תיגטרטסא תלהנמכ רדרש לש תמדוקה התדובע תרגסמב
.םירחא םידיקפו םירטוש ,םינטפשמ םע עובשב םיט`צ םישימחכ המייק איה ,
לא תונפל ולחהו וללה םייעובשה םיט`צה תא וליג -AOLב ושמתשהש םידלי
.תנווקמ הדרטהמו היפרגונרופמ ןנוגתהל ידכ הרזעל םידיקפה
םיט`צ ירדחל וחקלנ םידלי םהב םירקמל הדע התיהו ןיינעב רוקחל הלחה רדרש
והשימ שוגפל ותופ ןכמ רחאלו -- םהילע חקפל ךרד לכ ןיאש -- םייטרפ
,םהילע רבוע המ םהירוהל ורפיס אל םיבר םידליש וניליג" .םינפ-לומ-םינפ
טלפמ ואצמ םה זא ;בשחמב שומישה תויוכז םהמ ולטניי אמש וששחש ללגב
.רדרש תרמוא ,"ונלצא
תוחיטבה תייגוס םע םוזי ןפואב דדומתהש AOL ב ןווקמ ןכות החתיפ איה
תעינמל םויכ תשדקומ התומעה .i-SAFE תמזוי הדלונ ךכ ;םידליל תנווקמה
יכ תחצרנה ידידי ורמא ,רתוי רחואמ .גנול הניטסירכ לש חצרה ומכ םיעשפ
תרמוא רדרש .םירענ םה יכ הרבסש םישנא םע תשרב בר ןמז הלבמ איהש ועדי
רשק םתיא םירצוי םניא םיליפודפש םיניבמ םניא םידלי" .היעבה קוידב יהוזש
ןומא לש רשק םירצוי םיליפודפ .`ליפודפ ינא ,ייה` ,םירמואו םיט`צ רדחב
."םינכוסמ םיבצמל םידליה תא םיתפמ ךכ רחאו
םיבשחמב שומישב רתוי הברה םינמוימ םידליה בורש איה תרחא הרומח הנכס
םירבחתמ םהשכש םיניבמ םניא םיבר םירוה" .רדרש תרמוא ,םהירומ וא םהירוהמ
."םתיב ךות לא םלועה לכ תא םינימזמ םה ,טנרטניאל

. www.isafe.org ב ורקב , i-SAFE America לע ףסונ עדימ תלבקל
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ