םידאמ תללק תא חצנל
:םידאמל ןכרד תושוע תויללח עברא
* יקסבוזילב יבא
:רוקמ ,ואלילג - הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
24 – 20 םידומע ,2003 רבוטקוא ,62 ןויליג
 
תומואה יניעמ הרתסנ אל ,ןורחאה ץיקב ונילא בורק היה םידאמש הדבועה
ןהמ שולש .םידאמל ןכרד תא תושוע תויללח עבראמ תוחפ אל .ללחה תודרוי
,רוגישב הלקת לשב םינש עבראכ ץראה רודכ תא הבבס ,תינפי ,תחאו ץיקה ורגוש
תא עצבל לכות איה וילא עיגת םא םגש חוטב אל ךא ,םידאמל ךרדב איה תעכו
םירוגישה 30 ךותמ - 20 םודאה תכלה בכוכ לע תצבור הללק ןיעמ .התמישמ
,ב"הראל ץוחמ הרגושש הנורחאה תיללחה .ןולשיכב ומייתסה הכ דע וילא
רחאל טקשה סונייקואב הקסרתה ,1996 תנשב היסור לש "םידאמל 96 המישמ"
:תוינקירמא תויללח יתש םידאמה לע וקסרתה 1999 תנשב .רוגישה ליט ןולשכ
"רטיברוא טמיילק"ה
"רדנאל רל;ֹופ סראמ"הו Climate Orbiter
.Mars Polar Lander

ןיב קחרמה :ןפוד אצוי ימונורטסא עוריאב הרושק םירוגישה תופיפצל הביסה
55.8 קר ,תונורחאה םינשה ףלא 73 ב רתויב ןטקה אוה םידאמה ןיבל ץראה רודכ
רטמוליק ןוילימ
קחרמהש האבה םעפה .(תושדחה רודמ ,61 ואילילג "בורקו םודא בכוכ" :ואר)
רודכמ עסמ .2287 תנשב קר שחרתהל היופצ רצק הכ היהי םיבכוכה ינש ןיב
ןיב ןטקה קחרמה לשב וליאו ,םישדוח 10- 12 ללכ ךרדב ךרוא םידאמל ץראה
.דבלב םישדוח 7 ןכרדב תואצמנה תויללחה לש יחכונה עסמה ךראי תוטנלפה
יוכיסה תא לידגהל ןויסינב םיטובור ינש חולשל א"סאנ הטילחה ,וז הביסמ
.ימונורטסאה תויונמדזהה ןולח תא לצנל

תיללחה ,2003 תנשב ורגושש הלא ןיבמ ךא ,רוזחנ דוע תינפיה תיללחה לא
ףיקת וז תיללח .תיפוריאה ללחה תונכוס לש סרפסקא סראמ אקווד התיה הנושארה
- תיללחה .2 לגיב :הבוחב תאשונ איהש תתחנה םלצתש תונומת רגשתו םידאמ תא
םש תא תאשונ ךכיפלו הינטירבב החתופ ךא ,ולוכ יפוריאה דוחיאל םנמא תכיישה
ורפחיש םייעדמ םירישכמ לש ןווגמ תאשונ ,ןיווראד סלרא`צ רייס הבש הניפסה
שפחל םיכלוה ונחנא" .םימ ושפחיו םיעלסה תא וקדבי ,םידאמ תמדא ךותל
דיויד רמא "םויכ םייחה םימזינגרוא ורקימל וליפא וא ,רבעב םייחל תויודע
.תיפוריאה ללחה תונכוס לש יעדמה להנמה ,Southwood דוותואס

םידאמ רקחל רתויב לודגה ץמאמה תא תגציימ סרפסקא סראמ תיפוריאה תיללחה"
.תונכוסה לש טנרטניאה רתאב בותכ ךכ "תיפוריאה ללחה תונכוס הכ דע התשעש
םאה תולגל איה תוירקיעה תורטמה תחאש םושמ הארשה תווהל לוכי ינוידבה עדמה
לע תויחל" - ןמליה רטיפ :וארו) תכלה בכוכ לע דורשל ולכוי םדא ינב
תארקל ןושארה דעצה השענש בושח ,ןעדמכ יל" .(55 ןויליג ,ואילילג ,"םידאמה
.דוותואס רמא "םינש 20-25 דועב תרגושמ תויהל הלוכיש םידאמל תשייואמ המישמ

לע ותחנש גניקיווה תויללח יתש לש 2003 תסרג ןיעמ הייהת תיטירבה תיללחה
םג יכ םא ,םידאמה לע םייח םויקל תוכתוח תויאר ואצמ אלש ,1976 תנשב םידאמ
רובע התנבנ ,ןוט 1.12 הלקשמש ,סרפסקא סראמ .וז תורשפא לילכ וכירפה אל
םוירטסא תרבח ידי לע הלבוהש תיפוריא הצובק ידיב תיפוריאה ללחה תונכוס
.ןטסחזקבש רונוקייבמ זויוס ליט יבג לע ינויב 2 ב הרגוש איה .Astrium

הנכומ היהת איה זאו ,סרפסקא סראמ יבג לע תוכרעמה לכ ולעפוי רבמבונ ףוסב
הריעזה תתחנה תא ליכמהו ג"ק 60 לוכה ךסב ולקשמש ,אתה .2 לגיב תא ררחשל
יפ -לע ,הדיתע איה .םידאמה לע התיחנהל רומאש לולסמל רבמצדב 20 ב ןווכי
תעב .דלומה גחב ,םימי השימח רחאל םידאמ לש הריפסומטאל סנכיהל ,ןונכתה
.תפסונ הטאה וקפסיו וחתפיי םיחנצמ ינש .םוח ןגמב תנגומ תתחנה ,הסינכה
רוזיאב תחנת איה םרגוליק 30 ל הטאהה יליט תלשה רחאל תחפי הלקשמ רשאכ
תא וככרי ריווא תוירכ שולש .Isidis Planitia סידיסיא רושימ הנוכמה
,תוקד רשע לוכה ךסב ךראי המישמה לש הז יטירק בלש .עקרקב תיפוסה העיגנה
תובוטה תושדחה תא רדשת איה תחנת רשאכ .התיחנה דעו הריפסומטאל הסינכהמ
.רולב תיטירבה פופה תקהל לש הניגנמ תועצמאב

לולסמל הסינכל םינורמת תרדס ועצביו סרפקא סראמ לש היעונמ ותצוי םייתניב
ידכ השורדה הטאהה תא קפסיו ,לעפוי ירקיעה עונמה וז הדוקנב .םידאמ ביבס
דוע ושרדיי יפוסה לולסמל עיגהל ידכ .דואמ יטפילא םייניב לולסמ גישהל
ינפ לעמ םירטמוליק 250 לש הבוגב ,יבטוק טעמכ לולסמב רבודמה .תותצה עברא
.םידאמ לש חטשה

עורז וצרפי הכותמו ,היירטמ לש לדוגב הדבעמ 2 לגיב ךותמ חתפית עקרקה לע
קפסל ידכ םייראלוס םיאת ךרעמ ןכו תומלצמו ,םירטמורטקפס ,םירפחמ םע תינכמ
רטמורטקפס סופתי ובור תאו רוהט עדמל שדקומ תיללחה לקשממ שילשכ .למשח
תוליעפה תא םיבשחמ ונחנא" .חטשה ינפ לש ימיכה בכרההו הסאמה תדידמל שמשיש
שמשה יטלוקש ינפל ,לזמ ונל היהי םא ,םוי 180 לש ילועפת םייח ךרוא יפל
.Filinger רגניליפ ןילוק ,2 לגיב לש ישארה ןעדמה רמא ,"קבאב וסוכי
ונחנא" .סויזלצ תולעמ םיעבש סונימל הליל ידמ תדרוי הרוטרפמטה ,וירבדל
םימ תכלה בכוכ לע ויה םא תויודע ונל קפסל ולכויש םילרנימו םימ שפחנ
הנעי רבדה ,םש וחתפתה םייחהש תוארהל לכונ םא .םיינגרוא םירמוחו םימרוז
םא" :ףיסוהו רגניליפ רמא ,"תושונאה ינפב תדמועה רתויב הלודגה הלאשה לע
היהי הז ,ללחב - היהת אלש הרוצ וזיאב - םייחל יהשלכ תודע אוצמל לכונ
".דבל אל ונחנאש ףוס ףוס חיכוי הז .אלפנ

ןו`ג ןלכלכה לש ותחפשמ בורק םג הרקמבו ןיווראד לש ודכנ דכנ ,סנייק לדנר
לע עמש וליא דואמ שגרנ יאדווב היה ןיווראד" .שגרנ היה סנייק דרניימ
ימואלה ימיה ןואיזומב הכורעת תחיתפב הנשכ ינפל סנייק רמא ,"2 לגיב
דציכ איה לגיבה תועסמ ינשב הלאשנש תיסיסבה הלאשה" .לגיב תועסמ לע יטירבה
לע היצולובאה תרות םע תיתדה הפקשהב הכפהמל םרג ןיווראד .םייחה ולחה
הנייהת המ ובשיח ,רחא תכל בכוכב םייח אצמנ םא .תיעבטה הרירבה תודוא
ינש ןיב תודירפמה םינשה 172 תורמל יכ רמוא סנייק ."הז לש תוכלשהה
בושח היה םג טווינה .המזויה תא ךירעמו ריכמ היה ובס-יבס ,םילגיבה
לאש םג ןיווראד" .ףיסוה ,"2 לגיבל ינויח םג אוהו תירוקמה לגיבב ןיווראדל
."2 לגיב תעכ השועש יפכ ,םייחה תודוא לע תולודג תולאש

סראמ תיפוריאה תיללחב תויעב ולגתה יכ רסמנ רוגישה רחאל םידחא תועובש
תכרעמב איה הלקתה .2003 ינוי תליחת זאמ םידאמל הכרד תא רבכ השועה סרפסקא
ךא ,הלש היגרנאה תקופתמ םיזוחא םיעבשב קר תלעופ תיללחה יכ רסמנו חוכה
.התמישמ תא אלמל חילצתו הדעיל עיגת יכ םיהובג םייוכיס שי תאז לכב

םייטובור םיבכר דמצ

,לרוואנק פייקמ החלצהב ילויב 8 ב הרגיש (א"סאנ) תיאקירמאה ללחה תונכוס
ישנא .םידאמ תכלה בכוכ תא רוקחל ותרטמש ,ללח בכר תאשונה תיללח ,הדירולפ
תולקת ןקתל בושו בוש וצלאנ םה םייעובש ךשמב רשאכ החוורל ומשנ א"סאנ
יתש הדביאש רחאל םידאמל היתומישמ לש תוקידבה תא הריבגה א"סאנ .תיללחב
םידאמ לש חטשה ינפל ידמ בורק הסט "רטיברוא טמיילק"ה .1999 תנשב תויללח
ידיב ובתכנש תונכות ןיב ורבעוהש םינותנ ןיב תויועט :הכיבמ תואמלח לשב
סראמ" תיללחהו ,תוירטמה תודימב ינשוה םישטניאב דחאה - םינוש םיתווצ יתש
.לועפל וקיספה הלש המילבה תוטקרש רחאל הקסרתה "רדנאל רלופ

תויוליעפל תויודע רחא שופיחב הדש יגולואיגכ לועפל וננכות חטשה יבכר ינש
.םידאמ לש ורבעב םימ
לש הייהשל םיאתמש ,ףלוג תלגע לש לדוגבו הרוצב ןקתמ אוה םיטובורהמ דחא לכ
"יטינויטרופוא" ארקנה ,טובורה .תכלה בכוכ ינפ לע םישדוח השולש
ב רגושש ,(המשנ) "טיריפס" ,וגוסמ ןושאר ללח בכרל ףרטצהל רומא ,(תונמדזה)
לש םהיתומש .ראוני תליחתב םידאמל וידחי ועיגי םיינשהו ,ינויב 10
םייוניכ םהל אוצמל ןויסינב תועצה םיפלא תרשע ןיבמ ורחבנ םיטובורה
םורגל א"סאנ לש זעה ןוצרל הביסהש ןכתי .יאקירמאה רוביצה לע ובבחתיש
ןוילימ 800 כ :םרוגיש תולעב הרושק םיטובורה תא בבחל תיאקירמאה רוביצל
.רלוד

ומלציש תומלצמ גוז תללוכה יעדמ דויצ תכרעב דייוצמ בכרה ילכמ דחא לכ
ואירטס תומלצמ .םירטמורטקפס השולשו תיפוקסורקימ המלצמ ;ימרונפ ואירטסב
רותיאל שמשי תומלצמ לש םיפסונ תוגוז ינש ;בכרה טווינל ושמשי תופסונ
תתחפהב עייסל ידכ תתחנה תיתחתב בצות תפסונ המלצמ .העיסנה ביתנב םילושכמ
.לושכמב תירשפא העיגנ ינפל תיקפואה העונתה
תומלצמ עבשו תויעדמ תומלצמ שולש - תויללחהמ תחא לכב תומלצמה 10 לכ
דחא .הסיטה ךלהמב ועצובש םייוסינה לכב תוחפל בטיה תולעופ - תויסדנה
םניאש םינותנ וריזחה "טיריפס" לע (תויעדמה תומלצמה) םירטמורטקפסה תשולשמ
לכו טיריפסה לע םירחאה םירטמורטקפסה ינש .םהמ תשרדנה תינבתל םימיאתמ
רתיה ןיב .םנקתכ םילעופ "יטינויטרופוא" ןופיס לעש םירטמורטקפסה תשולש
,אפלא יקיקלח ןחובה (ןגטנר)X ינרקב רטמורטקפס תויללחה תואשונ
תנתינה עורז לע םיאצמנ הלא ינש .Mössbauer ראואבסומ רטמורטקפסו
תא חתנל ידכ עקרק תומיגד בורקמ ומלוצי םהבו בכרה ןמ תאצויה ןונוויכל
.עקרקהו םיעלסה בכרה

לע םייח ינמיס לע םידיעמה םינותנ וקפסי ללחה יבכרש םיפצמ אל א"סאנב
ולכוי םימ תורוקמ לש םמויקל תויודע אוצמל וחילצי םה םא םלוא .םידאמה
.םייח תורצוויה ורשפיאש םיאנת בכוכה לע ויה רבעב םא תעדל םינעדמ
וק תברקב םהינשש ףא תכלה בכוכ לע םידגונמ םירוזאב ,םהלש התיחנה ירתא
לש חטשה ינפ לש םייפוא ןחבנ וב ףיקמ רקחמ ירחא הדיפקב ורחבנ ,הוושמה
קפסמו ,1997 תנשמ ותוא ףיקמש םוליצ ןייוולמ ולבקתהש תונומת יפ לע םידאמ
.ץראה רודכ לע םירקוחל תודח תונומת

ויהו ,םילחנו תורהנ םידאמ ינפ לע ומרז םעפש ךכל תויגולואיג תוחכוה ולגתה
ינפ לע תויאגו םיקוצ לש תונומת ודביע םירקוחה .םימיו םימגא וינפ לע
םימ תמירזמ האצותכ וללה תויגולואיגה תורוצה ורצונ דציכ ומיגדהו בכוכה
לכש הרזומה הדבועל תורורב תובושת ואצמ אל םירקוחה םלוא .רבעב הקזח
.רתוי םירצ םיצורעל תולצפתה אלל ,תוימואתפב םירמגנו םיליחתמ תורהנה
ינפ לע םימה ,םירטממב אוה םימה רוקמ םש ,ץראה רודכל דוגינבש איה הרבסה
םיקוזיח לביק רקחמה .םייעקרק-תת םימ ירגאמב בור יפ לע םרוקמ םידאמ
ידכ הב שיש הדבוע ,םידאמב םייעקרק-תת חרק ירובצמ לש םייוליג םע הנורחאל
הטנלפה םילקאב םיפירח םייונישמ האצותכ ,ואפקו ומרז םימה ילואש דיעהל
.(הבית ואר)

תוקזח תוחכוה ואצמנ םש םירתאל ,ןכ םא ,ורגושי א"סאנ לש רויסה יבכר
םיעלסה לע םינותנ וקפסיו ,הווהב חרק ירובצמ םויקלו רבעב םימ תמירזל
עדימהו תונומתה תא וריבעי םה .תורעשהה תא ששאל ידכ ,ילרנימה םבכרהו
.ץראה רודכל ןתוא רגשי אוהו ,תכלה בכוכ תא ףיקמש ןייוולל

רזחשל םיווקמ ללחה ירקוחו רלוד ןוילימ 800 א"סאנל התלע תיחכונה המישמה
דיינ טובור םידאמ תמדא לע הנושארל תחנ זא ,1997 ב המישמה תחלצה תא
עדימ רדשלו רתוי םימדקתמ תויהל םירומא םישדחה םיטובורה .(רנרו`גוס)
.םלועה יבחרב םינוש םיזכרמל תורישי עקרקהמו םיעלסהמ תונומתו


תינפיה הווקתל הנורחא תונמדזה

ריבגהל הרטמב ץראה רודכל תוברקתה העציב ,1998 ב הרגושש תינפי ללח תניפס
,(תינאפיב הווקת) , ימוזונ ,תיללחה .םידאמל עיגהל הל רשפאל ידכ תוריהמ
הלש תוכרעמה .הדעיל עיגהל אל הלולעו הרוגיש רחאל דימ שמש תוצרפתהמ העגפנ
תא ץימחת אל תיללחהש ידכ והשכיא ןתוא ןקתל םיבייחו תולעופ ןניא וממחתהש
.ללחב דוביאל ךלתו םידאמ

:רמא ,ינפיה המישוגאק ללחה זכרמ להנמ ,Matogawa הווגוטאמ ירונוסאי
לע ךמתסהב ימוזונ םוקישב החלצהל םיזוחא םישימח לש םייוכיס שי יתכרעהל"
."עגרכ ונל שיש םינותנה
תוצרפתה .קלד הרסח איהו הלש םינמזה חול רחא םינש שמח תרגפמ רבכ תיללחה
תרקב לש םומיחה תכרעמ .תיללחה לש למשחהו תרושקתה תוכרעמב העגפ שמשה
קחרתת ימוזונ רשאכ תויעבל םורגי רבדהו תלעופ הניא תיללחה לש הבוגה
הלש הטאהה יליט תא תיצהל חילצהל אלש הלולע איהו אופקל עולע קלדה .שמשהמ
.םידאמ ביבס לולסמל עיגת רשאכ

לש דראדוג ללחה זכרממ סמאיליו דיוויד ר"ד רמא ,"הלודג הרצב םיאצמנ םה"
ינפ לע ףולחל היושע איה דובעת אל םומיחה תכרעמ םא" .דנלירמב א"סאנ
."הירישכמ תא ליעפהל וחילצי אל םה הרקמ לכב .םידאמ


םידאמל האבה תיללחה

ךרדל אצת םיהובגה בחורה יווק תא רוקחתש םידאמ לש ינופצה בטוקל המישמ
.2003 טסוגוא תליחתב א"סאנ הרסמ ךכ .2007 תנשב

לע תוחנל תננכותמ איה .סקיניפ ארקית ,ןבומכ תשייואמ יתלבה ,תיללחה
תוליכמ ןה םא ןוחבל ידכ תויעקרק תת תומיגד רוקחתו 2008 ב םידאמה
תרדסב הנושארה סקיניפה היהת ,הרושכ להנתיי לוכה םא .תוינגרוא תולוקלומ
בכוכ רקחל םירלוד ןוילימ 325 לש ביצקתב תינכות ,Mars Scouts םידאמה יפוצ
סראמ תיללחה התיה םידאמב 2001 ב וקסרתהש תויללחהמ תחא רוכזכ .םודאה תכלה
.ימורדה בטוקב תוחנל הרומא התיהש רדנל רלופ


>:הבית<
םימה לע חוכיווה :תונורחא תוילגת

לש תוליעפמ האצותכ קר רצוויהל ולכי וליאכ הארנש ,םיצורעב אלמ םידאמ דועב
המכ ואיבה םידאמב תושיואמ אל תויללחמ וחלשנש םינותנ ירה ,םימרוז םימ
םאצמיהמ עיגה אל ,םודאה תכלה בכוכ לש הדולחה עבצ יכ החנהל םינעדמ
םינטק םיטירואטמ לש קד םרזמ רצונ אלא ,חינהל גוהנש יפכ םימ לש םתוליעפו
חטשה ינפ לע ולפנש

Yen ןיי טרבלא תא 2003 רבמטפס תליחתב טטיצ "טסיטנייס וינ" תעה בתכ
תמישממ םינותנ יכ רמאש ,הינרופילקב א"סאנ לש ינוליס עניהל הדבעמהמ
קבאו םיטירואטמ לש םמויק לע םיעיבצמ ,96-97 םינשב המייקתהש רדנייפ`תאפ
םידאמ ,ךכ רבדה ןכא םא" .םידאמ לש חטשה ינפ לע םויזנגמו לזרב םיללוכה
םיבר םינעדמ :3/9/03 בתכנ ,"לוכה תורמל בוטר תויהל בייח היה אל ילוא
ויהש םימהו םיעלסבש לזרבה ןיב םיימיכ םיכילהתמ אב םודאה עבצה יכ וכירעה
.םיברח םה םויהש תורהנבו תוכירבב
ףשחנ הלא םייוסינב ;הדולח רוציל ידכ םימב ךרוצ ןיא ,ןי ךרעש םייוסינ יפל
םייקה הזל המוד בכרהב םיזג ליכהש רדחב הלוגס הרטלוא הנירקל לזרבה
תחתמ סויזלצ תולעמ םישישכ לש תוכומנ תורוטרפמטבו םידאמ לש הריפסומטאב
ןכא םימש ךכל החכוה םה םיצורעהו םישביה םיקמעה תשר יכ םג רמא ןי .ספאל
תעיבצב ןטק דיקפת קר וקחיש םימה יכ הארנ ךא ,םידאמ לש חטשה ינפ לע ומרז
.(םיטנוברק) תומחפ לש תולודג תויומכ ואצמנ אלש איה הדבוע .חטשה ינפ
עיבצמ רבדה" םייחב ךומתל םלועמ הלכי אלש חרק תברע אוה םידאמש רבדה שוריפ
הסוכמו חל ,םח םלוע אלו םויכ אוהש יפכ דימת היה םידאמ .אופק םלוע לע
.רקחמב ףתוש ,Chrisitansen ןסנאיטסירכ פיליפ רמא ,"רבעב םעפ יא סונייקואב
תונעט ,ןיועו רק דימת היה םידאמש טבמה תדוקנל לקשמ םיפיסומ םיאצממה דועב
לע אובת הלאשה יכ םינימאמ םיבר םינעדמ .םלוכ תא תוקפסמ אל וללה םינעדמה
םג דחא םוי ילואו ,תויטובור תויללח לש התיחנ תועצמאב קר הנורתפ
.םידאמ לש חטשה ינפ לע םיטואנורטסא
לע זומרל ויה םייושעש םידאמ לע םייטנוברק םיעלס ונאצמש אוה בושחש המ"
םיבייח ןיידע ונא .םתומכל רשק ילב םידאמ לע םימרוז םימ ויה הבש הירוטסיה
.ןי רמוא ."םייחל ןכשמ םעפ יא היה םידאמ םאה רוקחל" http://www.hayadan.org.ilןעדיה" לטרופ ךרוע אוה יקסבוזילב יבא *


,"ואלילג" - הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
.24 – 20 םידומע ,2003 רבוטקוא ,62 ןויליג :רוקמ
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ