םייביספה םיביכרה לש היגולונכטה ירגתא
םייביספ םיביכר
ןרובסוא קראמ *
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.37 - 36 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
דירוהל,תוריהמ לידגהל ץחלה ,רועזמה
הלא לכ - תויולע םצמצלו קפסה תכירצ
.םישדח םייגולונכט םירגתא םידילומ
םע םייביספה םיביכרה םידדומתמ ךיא
?הלא םירגתא
 
וגזומ םידרפנ ויהש םיביכרו התלע םתוריהמ ,ונטקוה םייביטקאה םינקתהה
םירשפאמה םימדקתמ םיכילהתל ךשמהכ תללוחתמ וז המגמ .רתוי תוללכומ תודיחיל
דחוימב ,םיינורטקלא םירישכמ תוינרצי .רתוי הנטק הירטמואיגב םיביכר רוציי
םירשפאמש םישדחה םייביטקאה םירצומה תא תוצמאמ ,אשינ דויצ תורציימה ולא
.םימדקתמ םינויפא םע םיטקפמוק םירצומ קושל סינכהל ןהל

םיביכרה ינרצי לע רידא ץחל ורצי יפוסה ןכרצה תושירדו תומדקתמה תויפיצה
ידכב תומדקתמ תויגולונכטבו הנטק הרוצתב םיינשדח םיביכר רצייל םייביספה
.םייביטקאה םינקתהה לש שדחה רודב ךומתל

?קושה יעינמ םהמ
.רתוי תובר תויצקנופ לעבו רתוי רעזוממ דויצ םישרוד םינכרצה - רועזמ
חוקלה תשירדמ םירזגנ םייזיפה םידממה רשאכ ,םידיינ םינופלט ומכ םירצומב
תא תרשל האב אלש תרחא הדיחי לכ ,ימונוגרא םישקמ חוללו אירק הגוצת ךסמל
דויצה םוחת איה תפסונ אמגוד .ילמינימ לדוגב תויהל תשרדנ חוקלה תוחונ
רתויב טלובה םוחתה .םילודג םילגעמ קידצהל םויה השק ותרגסמב רשא ,יתיבה
תררופש לע תוססובמ ויהש ,תונשיה תויזיוולטל דוגינב .תויזיוולטה אוה
ןלדוג רשא המזלפו LCD תויזיוולט םירציימ םויכ ,םילודג םיביכר ילולכמו
היזיוולטל איה םינרציהמ השירדה הז קושב .הגוצתה ךסמ לדוגמ קרו ןא רזגנ
.ןתינה לככ החוטש

טבמ תדוקנמ .בושיחה חטשב םושיי-רב אוה הז םוחת - רתוי רהמ לעפיש השע
תומכ .ףסכ הלועש תמ ןמז איה םינותנ תדרוהל וא דוביעל הנתמה ןמז ,תיקסע
םילוקוטורפ תעפוה םע דבב דב המיהדמ הרוצב החמצ לועפתל תשרדנה םינותנה
חיטבהל הנווכ ךותמ ,תוריהמב עונל תבייח התייה היגולונכטה .CDMA2000 ומכ
.יפוסה שמתשמה תעד לע לבקתמה ןמזב עצבתי םינותנה דוביעו חותינש

תבייחמ םינוש םירישכמ לש תוילנויצקנופה תבחרה - רתוי ליעי ותוא השע
וא םקלחב םינעשנה הלא דחוימב ,םיבר םירצומב .היגרנאה תכירצב הלדגה
םיביכר לש םינרצי .תעדה לע לבקתמ וניא הז ,תוללוס לש חוכ לע םתומלשב
תתלו היגרנאה תכירצ תא םצמצל ידכ השק ודבע דחאכ םייביספו םייביטקא
.הכורא תוירוזחמו תוישומיש בר לש בוליש שמתשמל

לש היצרגטניא .דימת םייק תולעה תא דירוהל ץחלה - רתוי לוז ותוא השע
ינש תא ליזוהל לאיצנטופה תא העיצמ תיביטקאו תיביספ תואר תדוקנמ םיביכר
.הבכרהה תולע תאו םיביכרה יגוס

םילודג םירגתא ;– םילודג םייוניש

.תונורחאה םינשב ביציו עובק ךשמתמ בצקב ןטקו ךלוה םייביספה םיביכרה לדוג
טושיפל איבהו PCB יחטש ידיימ ןפואב ררחש TH / Through-Hole יביכרמ רבעמה
תודרוי TH יביכר םיפילחמ רשא SMT יביכר לש זראמה תודימ .הבכרהה ךילהת
םויכ םינימז םידגנו םילילס ,םיימרק םילבק הבש הדוקנל דע תועיגמו הגרדהב
המכ הלאשהמ התנתשה PCB ה לש עבוקה לדוגה תלאש .0201 כ םינטק םיזראמב
קיפסמ שי םאה הלאשל ,ןותנ חול לע ףתכ לא ףתכ "תבשל" תויהל םילוכי םיביכר
תפסונ היעב .PCB ה לעש םיביכרה לכ ןיב םישרדנה םירוביחה תא עצבל םוקמ
ןיב תוידדה תוערפה איה ,םיביכרה תופיפצמ האצותכ תובורק םיתיעל הצצש
.םיביכרה

הרקמב .תשרדנה PCB ה תומכ לש ףסונ םוצמצל העייס תותשרו םיכרעמ לש םתגצה
תכרעמב רבחתהל וישכע םילוכי הלא ,םידרפנ םינקתה הנומש ויהש םידגנ לש
שרדנה לגעמה לדוג תא יתועמשמ ןפואב םצמצל הלוכי וזכ תשר .תחא תשרכ
,םינושה םיביכרמה ןיב קחרמה רתוי דוע ןטק ,רתוי םישידחה םיביכרב .התמשהל
.לגעמה חטשב םוצמצל עייסמש רבד

םיביכר יכרעמב שומישל םילודג תונורתי שי ,תוכיא תמר תגשהו תולע יחנומב
םילוכי המשה לש םייטמוטוא םיכילהתש תורמל תאז .םידרפנ םיביכרב םוקמב
,ינש דצמ ךא .םיביכר יכרעמל םגו םידיחי םיביכרל תחא הנועבו תעב שמשל
.דיחי לודג ביכר םקמלו לעפתל לוז רתוי םג ןאכמו ריהמ רתוי ,לק רתוי

תועצמאב אלו זראמה ךותב םישענ םיטנמלאה ןיב םירוביחה רשאכ הלוע תוכיאה
.םיטוחכ וא תשוחנ יכילומכ םא ןיב ,לגעמה לע םירוביח

.םיביכר תותשרב שומישמ עבונה תולעב ןוכסיח לש רואת ןלהל איבנ

לע םיפלחומ 0603 זראמב םילבק עברא ובש טירסתל םיסחייתמ ונא וז אמגודב
.תשר זראמב םיטנמלא העברא ידי

:אוה דיחיה לבק תבצהל שרדנה יללכה חטשה
²1.6mm 4.7mm = 7.52mm
תשרוד םילבקה תשר
²,1.6mm 3.2mm = 5.1252mm
%32 כ לש ןוכסיח
.לגעמ חטש תוחפ אוה הז ןוכסיח לש ושוריפ ,רבד לש ופוסב

םיביכר תותשר לש הבכרהו השיכר ,תויולעה לכ תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ
.ריחמב % 40 לש ןוכסיחל םיעיגמש ירה ,םייביספ


הלעפהה תוריהמ
המ ,תולדגו תוכלוה תויוריהמב ללכ-ךרדב םילעופ םיילמשח םילגעמו םידבעמ
בוציע ילעבו םיבכרומ ,םיישומיש בר םיינורטקלא םירצומ רציילו חתפל רשפאמש
תוריהמב לועפל תוכרעמל םירשפאמ םינטק SMT יזראמב םייביספ םיביכר .ריעז
.םיידיתע םילגעמ ןונכתב הלבגמ רוציל ילב ,תוכרעמה תצאהב ךומתל ךכו ההובג

םייאמו יטנבלר השענ םיביכרה ןיב םיכילומה ךרואש איה התע תררועתמש היעבה
לוקישכ עיפומ ןיקת תוא לע רומשל ךרוצה .תוכרעמה לש םיעוציבה תא ליבגהל
.ההובג תוריהמב ןונכת לכב יזכרמ


היגרנא תכירצ
תולוכיב שומיש ךות תושידח תויגולונכטב םירצוימה םיללכומ םיביכר
םהלש תימצעה היגרנאה תכירצ רשא םיביכר רצייל םירשפאמ תונטק תוירטמואיג
תורוקמ תוביציל רתוי םישיגר הלא םיללכומ םיביכר .רבעבמ תיתועמשמ הנטק
וז תושיגרמ האצותכ .םרזה וא חתמה תקפסהב םייוניש ינפב תוחפ םידימעו חתמה
לע הבוט הטילש קפסל ידכ םייביספ םיביכר לש רתוי לודג רפסמב ךרוצ רצונ
םיביכרהש םג םשוריפ םינטק היגרנא תורוקמו ךומנ הקפסה חתמ .הקפסהה יחתמ
.םיכומנ היגרנא ידספהו ההובג תוליצנ ילעב תויהל םמצעב םיבייח םייביספה

אשונה תויהל וכפה ןטק יזיפ לדוגו הכומנ הגילז ,ךומנ ESR םע םיביכר
תיביטרגטניא המאתהו לדוגה םוצמצ .NIC תרבח לש חותיפה יזכרמב יזכרמה
ונחנא .םייביספ םיביכרב תויוחתפתהל םיירקיעה םיעינמה תויהל וכישמי
םינטק םיזראמ ךותב םילבקו םידגנ יכרעמ לש לדגו ךלוה רחבמ תוארל םייופצ
.ךומנה -ESRהו םינטקה םיזראמה תניחבמ םיילמיטפוא ויהי הלא םיביכר .רתוי

.קטורא קינ תרבח לש יללכה להנמה אוה ןרובסוא קראמ *


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.37 - 36 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ