לארשיב PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה
PCB םיספדומ םילגעמ
השנמ דוד
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.33 - 28 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
ונתשה ימוקמה PCB ה קושב קחשמה יקוח
לש ימוקמ רוציי דוע אל :ןיטולחל
,םיפי םיחוורמ תינהנה ,האג הישעת
שמשה תחת םוקמ לע תקבאנה הישעת אלא
ןיא םהבש השינ יקוש תשפחמו תימוקמה
ןיינע קוחרה חרזמה יקנעל
 
הטושפ אל הלטלט ,הקינורטקלאה יפנע ראש ומכ ,רבע םיספדומה םילגעמה קוש
50 ידכ דע ,קושה גפסש השקה העיגפה ירחאש איה תחאה ךא .תונורחאה םייתנשב
.םייחב היישעתה תא וקיזחיש םינמוש דאמ טעמ ורתונ ,תוליעפה חפנמ %

2002 תנש" .קרשו לחכ אלל תואיצמה תא גיצמ ,קטלא ל"כנמ ,טרכייר הירא
לכ םדוק" ,רמוא אוה ,"העורג הנש ,הלוכ היישעתל םגו ונתניחבמ התייה
אתלמ אישנ ,למוה יסוי ."וזה הישעתה תא םיתרשמ ונחנאו - ער היה תוחוקלל
- 2001 תנשל ךשמה לכה ךסב התייה 2002 תנש" .וז הנחבאל ףרטצמ ,םילעבהו
תויומכה תניחבמ רתוי אלא ,תואצותה תניחבמ אקווד ואל ,השק הנש רמולכ
םע ונלצא הזזקתה וז הדיריש תורמל - תרושקתה חטשב % 50 ב ודריש ,ונקפיסש
התייה אל םירחאה לצא םא םגו - % 50 ב לפנ קושה הרקמ לכב .םישדח תוחוקל
."םידבכ םידספה וגפס םה ,הלאכ םיפקיהב הדירי

םינאוביה תקוצמ

.םינאוביה םג ועגפנ םיטעמ אל םירקמב .שארה לע ופטח תוינרציה קר אל ךא
יכ ןייצמ ,םילעבהו ל"כנמה ,ןהכ ינור .י`ג.רא.יס התייה תועגפנה תחא
לש וזמ ןיטולחל הנוש ןאכ הביסה .% 40 כב הרבחה תוריכמ ודרי עצוממב
האצותכ עבנ העיגפה רקיע ,ןהכ ריבסמ ,אוביה לש הרקמב .תוילארשיה תוינרציה
םירצומה תא דאמ רקייש רבד ,רלודל סחיב ,ורויה ,יפוריאה עבטמה תוקזחתהמ
םיזוחא 70 לש הדיריל םרגו ,הינמרגב רקיעב ,תאביימ י`ג.רא.יסש םייאפוריאה
30 כב האירוקמ תונמזהה וקניז ,ףיסומ אוה ,תאז תמועל .וז הנידממ תונמזהב
.% 40 כ היה הרבחה אוביב הדיריה עצוממש ךכ ,םיזוחא

הלעפ אל ותולעבבש הרבחהש ךכמ הנהנ ,תויגולונכט ביבא ל"כנמ ,רמרק ינב
םירחאה םינקחשה םירבדמ ןהילע תודיריה תא התווח אל ןכלו2002 תנשב קושב
.םיספדומ םילגעמ בדיס לש םילעבהו ל"כנמה ,רדיינש דוד םג ןבומכ םהב ,קושב

,רלוד ןוילימ 150 דע 130 אוה ,קושב םימרוגה לכ םימיכסמ ,םויכ קושה יווש
60-50 לש איה קושה לש תימינפה הקולחה .2000 תנשב רלוד ןוילימ250 כ תמועל
תורבחה ינותנ יפ לע .אובי רלוד ןוילימ 70 כו ימוקמ רוצייב רלוד ןוילימ
ןוילימ 5 בדיס לשו רלוד ןוילימ 18 אוה קושב קטלא לש הקלח ,ץראב תוינרציה
.רלוד ןוילימ 5 כ תויגולונכט ביבא לש הקלח הווהמ אוביה דצב .רלוד

יניסה יוניעה

טרכייר הירא .תוילארשיה תוינרציה לש היחמה םוחת םניא הלא םירפסמש אלא
יטנוולרה קושה והמ אלא ,ללכב קושה יווש המ הנניא הלאשה" :םירבדה תא דדחמ
רובע חתפמה תלאש יהוז יכ ,ררבתמ ."םיספדומ םילגעמ ינרציכ ונרובע
,הלילשה ךרד לע אקווד יתניחבמ יטנוולרה קושה והמ ןחוב ינא" .תוינרציה
.רתויב הבואכה הדוקנב עגופו טרכייר רמוא ,"םיניסה תא ןיינעמ אל המ רמולכ


תנשבש ירה ,2003 תמועל 2000 תנש ,תוינוציק תואמגוד יתש חקול ינא םא"
םינכומ ויה אלו הלעמו תועובש 9 לש תונמזה לבקל םינכומ ויה םיניסה 2002
,ונחנאו בדיס ,אתלמ ,יב.יס.יפ תניחבמ .רלוד 5,000 מ תוחפ לש תונמזה לבקל
2002 ב .ינוציק יוניש קושה רבע זאמ .הטמו תועובש 8 אוה יטנוולרה קושה
,תועובש 4 ל רצקתה הקפסאה ןמזו רלוד 500 ב םג קפסל םינכומ םיניסה ויה
."הטמו תועובש 4 תויהל ךפה יטנוולרה קושה רמוא ונתניחבמש רבד

?2003 ב תובצייתה

ןמסל רבד לש ופוסב היושע 2003 יכ הארנ ,תשקבתמה תוריהזה לכ םע ,תאז םע
לש התויחוורב תכשמנ היילע לע עיבצמ למוה יסוי .יבויח הנפמ לש ותליחת
ל סחיבו הרבחה רוזחמבו תוליעפב % 10 כ לש היילע התייה 2002 תנשב .אתלמ
לש תויחוורב 2003 תנש םייתסת ,תיחכונה המגמה ךשמית םא ,למוה ןייצמ ,2003
תא אתלמ הלצינ ובש ןפואל רקיעב וז החימצ סחיימ למוה .2002 תמועל % 10 כ
.2002 ב רשאמ תומדקתמ רתוי הברה תויגולונכטב רוצייל רובעל ידכ לפשה תנש
תושירדב דומעל ידכ" ,רמוא אוה ,"םייגולונכט םייוניש רובעל םיבייח ונייה"
ןוצר יעבש וללה תוחוקלה ,ונתחמשל .וז הפוקתב ונרשקנ םהילאש תוחוקלה לש
2002 תמועל םישדח תוחוקל לש םיזוחא 25-30 ונרבצ ,לדוג ירדסב .תואצותהמ
ונייה ,םישדח תוחוקלל םיעיגמ ונייה אלו םירמשה לע םיטקוש ונייה וליאו
."עורג בצמב םויה

םג" ,ןייפאמ אוה ,"תוזאפה יתשמ ונפטח" .המוד הנומת ראתמ טרכייר הירא
וז הניחבמ .םיניסה דצמ העיגפה ללגב םגו הקינורטקלאה קושב הדיריה ללגב
םירחא הערמ תודש שפחל חרכומ םייח ץפחש ימ ןכלו םיניסה ידיב םייובש ונחנא
.רתוי םירחואמ םיבלשב קר םהילא ורדחי םיניסהש השינ ירצומ רוציי ומכ -
ינווכומ ןיידע םה לבא ,low-end ירצומ םירציימ םיניסהש םינמזה ורמגנ
םידקמתמ ונחנא ךכ םושמ .רלולסו תרושקת ומכ ,תולודג תונמזה ילעב םיקווש
,םייטוזקא םירמוח ,םייטרדנטס אל םירצומו תודחוימ תושירד םע םיקוושב רתוי
."דועו םיבכרומ םינבמ םע םילגעמ ,םירחאו ןולפט ,דימאילופ ומכ

הרבחה .תמדקומ תוכרעיהמ איה ףא תעבונ השינ ירצומ קפסל קטלא לש התלוכי
הנשכ ינפל .ל"וחב םירידא קוויש יצמאמ העיקשהו הלש םדאה חוכ תא המצמצ
הל קינעהל הדעונש תינמרג הרבח קטלא השכר ,השדחה תוכרעיהה תרגסמב ,יצחו
תוריפמ תונהיל הלחה הנורחאה הנשבו קושב םייונישה םע תודדומתהל םילכ
םיקזוחמ אצנ 2003 ףוס תארקל" .הבצמב תרכינ תוששואתהל הליבוהש ,וז השיכר
רתויבו בוט רתוי םישורפ םגו םיזר רתוי םג ונחנאש רחאמ ,הזה ךילהתה לכמ
המודב ,הרבחה בצמב רופישל םרותה ףסונ רבד .טרכייר רמוא ,"םלועב תומוקמ
שח התוא ,ימלועה קושב תנמתסמה תוששואתהה אוה ,תוילארשיה תוינרציה ראשל
םידע ונחנא" .םיניסה םילבקמש תונמזהה ינמז לש ףרגומסייסה תועצמאב טרכייר
."ונלש היישעתל רזוע טלחהב הזו םיניסה לש הקפסאה ידעומ תוכראתהל םויה

אוהש אלא ,תוששואתה ינמיס הלגמ קושה יכ אוה ףא רשאמ בדיסמ רדיינש דוד
לש השוחת שי" .םיחוורב המוד רופיש לע אלו הדובעה ףקיהב רופיש לע עיבצמ
םיכומנ ורתונ םיריחמהש איה היעבה .קושב הדובעה חפנב % 20 דע 10 ב הילע
םג שח רדיינש ."ףסכ תוחפב לבא ,תיסחי הברה םירכומ ונחנא .2002 ל סחיב
םינרציה בצמ לע הבוטל עיפשיש רבד ,םיניסה לש הקפסאה ינמז לש הכראהב אוה
.םיימוקמה

םיימוקמה םינרציה תוכרעה םע םיכסמ שממ אל תויגולונכט ביבאמ רמרק ינב
אלל הקפסא ןמז לכב םידמוע םיניסה" .קוחרה חרזמה ןמ תונמזהה ינמז יבגל
השולש ךות ינומה רוצייב םיאצמנש םירצומ ןיסמ איבהל חילצמ ינאו תויעב םוש
,רמרק .רמוא אוה ,"העידי רסוחמ תועבונ הז אשונב תונעטה לכש ךכ ,תועובש
לקתנ ימוקמה רוצייה יכ עבוק ,םינש 16 ךשמב אתלמ לש קווישה להנמ היהש
קושל קפסל ,תויגולונכט ביבא לש רקיעבו םינאוביה לש תלוכיה ללגב תויעבב
תקפוסמש תחא הדיחי קפסל ףא םילגוסמ םינאוביה .םיפיקמ תונורתפ ימוקמה
הכימת ךות תאז לכ .םייביטקרטא םיריחמבו םיירדנלק םימי הרשעב "תלדל תלד"מ
יבגל םג אלא ,רוצייה יבגל קר אל ,ץועיי ןכו הכירעה בלשמ לחה תוחוקלב
.הבכרהה ןפוא

איבהל ןתינ רבד לכ אל" .ימוקמה רוצייה תונורתי תא גיצמ ודצמ רדיינש
רשאכ .תכסוח דימת אל ץראב תינורטקלאה היישעתה ונתחמשל .קוחרה חרזמהמ
םע ישיא עגמ ךות ,ימוקמ ןרצי םע דובעל םיפידעמ םה ,םידדוב םירלודב רבודמ
,תמא ןמזב םייוניש עצבל תורשפאו החונ רתוי הקיטסיגול רשפאמ הז .ןרציה
תולולעש תולודג תויומכ תחקל םיבייח תויהל ילב - הדובעה ךלהמ ידכ ךות
לגעמ םיחקול רשאכש ןיבהל ךירצ ,ףסונב .ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ ראשיהל
,םירלוד יפלאבו תואמב םיביכר וילע םיביכרמו רלוד 10 ב ךל םירכומ םיניסהש
םהבש םירקמ הברה ויה .ןרציה תא םיאור אל רשאכ תויעבב לקתיהל םילולע
הרבח עובתל השק .םיקוחר תומוקממ םילגעמ םע `התוא ולכא` הקינורטקלא תורבח
ןיא ץיפמל .םילגעמ תואמו תורשע ובכרוהש ירחא ,םוגפ לגעמהש ררבתמ םא ןיסמ
."תוריקה םע קר רבדל לוכי חוקלהש ךכ ,רצומה לע תוירחא

לכ םיחקול םיניסהש ינפמ םג הז לבא" ,רדיינש ףיסומ ,"גשגשמ אוביהש ןוכנ"
םושמ ,תונמאנ םהמ לבקל השק ,הדובע הברה שיש םיבצמב לבא .תומכ לכב הדובע
הווקמ ינאש יפכ ,םילודג םישוקיב שיש עגרב .תולודג תויומכל םייונב םהש
."הריזה תא ןאכ ונפי םה ,2004 ב הרקיש

םוש ןיא ונל" .ולא תוכרעה םע ,ןבומכ ,םיכסמ וניא י`ג.רא.יסמ ןהכ ינור
ונחנא .םינאירוקה םע םידבוע ונאש םושמ רקיעב ,הקפסאה ידעומ םע היעב
ינפל התייהש היצרופורפ ,הפוריאמ % 40 תמועל חרזמה ןמ % 60 םויכ םיאביימ
ונחנאש םירצומה .הקפסאה ידעומ םע היעב ןיא ונל" ,וירבדל ."הכופה םייתנש
.םירצומה לש יגולונכטה ןורתיה ללגב ימוקמה רוצייה םע םירחתמ םיאביימ
םירצומב רבודמ רשאכ ,ריחמה תניחבמ םיילארשיה םירצומה לע םירבוג ונחנא
."קוחרה חרזמה תרצותמ

להנמ יתויה" ,וירבדל .םילארשיה םינרציה תונעט תא אוה ףא לטבמ רמרק ינב
תא יתאצמה ינא אל .לודג ןורתי איה םינש הברה ךכ לכ ךשמב אתלמ לש קווישה
עייסמ אקווד ,ןעוט אוה ,אוביה ."ירחא םג היהיו ינפל היה אוה .אוביה
אוה ,"ימוקמה רוצייב עגופ ילוא אוביה" .תילארשיה הקינורטקלאה תיישעתל
תלבקמ איהש ךכב ,התוללכב הקינורטקלאה תיישעתל עייסמ אוה לבא" ,רמוא
רשוכ הל רשפאמ הזו ימוקמה רוצייה יריחממ הטמו שילש לש םיריחמב םירצומ
השינה ,רמרק ירבדל ."המוצעה תורחתה תא דורשל תלוכיו רתוי לודג תורחת
ךות הקפסא איה ,תוילארשיה םיספדומה םילגעמה תוינרציל הרתונש הדיחי טעמכה
,דחוימ רוצייו תונטק תורדס רוציי וא ,ריהמ ארטלוא רוציי רמולכ ,םימי 5
.וב קוסעל הצור וניא ןאובי ףאש

אובי היה הנש 15 ינפל םג" .אוביה אשונב חוכיוול ףסונ טנמלא ףיסומ רדיינש
לכוי אל דחא ףא ימוקמה רוצייה לש תונורתיה תא" ,רמוא אוה ,"םלועה לכמ
תורופתה תושירדהו ולש תוידוחייה םע ,יאבצה קושה ,המגודל .ונתאמ תחקל
."וילא סנכיהל לוכי אוביהש םוחת ונניא ,ורובע דחוימב

םייגולונכט םייוניש

תוחמוג תאיצמ לעו תודרשיהה לע קבאמהו םינאוביה דצמ קוש חתנ לע קבאמה
םילגעמה תויגולונכטב ןוידה תא חיכשמ טעמכ תוילארשיה תוינרציה לצא היחמ
ןניא תויוחתפתההש םושמ םג ,םיילושל קחדנ הז אשונב ןוידה .םיספדומה
.ךרד תוצירפ רשאמ "רבד ותואמ דוע" תניחבב רתוי ןהו תושיערמ

השירד לכ קפסל לגוסמ ימוקמה רוצייה תיגולונכט הניחבמ יכ ןייצמ למוה יסוי
וירבדלש אלא ,תובכש 26 םע םילגעמ הקפיס רבכ ,רפסמ אוה ,אתלמ .קושה לש
למוה .רתוי הובג תובכש רפסמ קפסל אתלמ תלגוסמ השירד יפ לעו ןותנ ןמז לכב
רזייל יחודיק תויגולונכטב תודובעה תומכ לש היילע לע קופיסב רפסמ
םיזוחא 15 דע 10 הלא תודובע תווהמ וירבדל .םוי ידמ תשגרומה ,איו-ורקימו
דומעל לכונ ,הזה םוחתב םג הלעת השירדהש עגרמ" יכ שיגדמ אוה .קושה חפנמ
הרבחהש ךכמ וירבדל תעבונ הלא םישוקיבב דומעל אתלמ לש התלוכי ."שוקיב לכב
זא התלעש ,רזייל חודיק תנוכמ ,תיגטרטסאה התינכותמ קלחכ ,2000 תנשב התנק
חודיק תויגולונכטב תקסוע הרבחה ,למוה ןייצמ ,ףסונב .רלוד ןוילימ יצחכ
- לימ 3 דע םה ,ןייצמ אוה ,םיכלומה יבוע .םירובק םירוחו םירוויע םירוח
.רוריק ךרוצל -heat sinkב שומישב הוולמ רוצייה רשאכ ,מ"מ 0.075

הרידח לע ןכו םילגעמה תופיפצ תלדגהב תכשמנה המגמה לע עיבצמ רדיינש דוד
לש חתנ םויכ תספותה ,BGA / Ball Grid Array ה תייגולונכט לש רתוי תצאומ
,רפסמ אוה ,בדיסבו םיקד רתוי ושענ םיכילומה ,ליבקמב .רוצייה ללכמ % 11 כ
ירבדל .לימ 5 הכ דע ליבוהש טרדנטסה תמועל ,לימ 2004 4 תנשב טרדנטסה היהי
בורב תובכש 8 דע 4 תויהל ךישממ עצוממהו הנתשה אל תובכשה רפסמ ,רדיינש
,ףיסומ אוה ,"תאז םע דחי" .תובכש 16 דע 10 לש םירידנ םירקמ םע ,תודובעה
,בדיס ."הל שרדינש תובכש תומכ לכ רצייל םילגוסמ ונא תיגולונכט הניחבמ"
הנעמכ ,םיחישק-םישימגהו םישימגה םילגעמה רוציי םוחתב הנשה הבחרתה ,ףיסונ
.הלא םירצומל קושב לודיגל

ןוויכל תכלל איה םויכ המגמה" .תומוד תומגמ לע אוה םג עיבצמ טרכייר הירא
הלאכ שיו מ"מ 0.075 ו 0.1 ל דע םידרוי םויכ .םיקד רתוי דוע םיכילומ לש
דע 0.075 לש םוחתה היהי יזכרמה םרזה םלוא ,מ"מ 0.05 ל םיעיגמ ףאש םלועב
0.25 לש ןוויכל רוחה רטוק תנטקהו תופיפצה תלדגה איה תפסונ המגמ .מ"מ 0.1
ירוביחו תופיפצה .micro-via רזייל דוביעב מ"מ 0.1 ו םיינכמ םירוחב מ"מ
רשאכ - ספדומה לגעמה לש רומיגה תייגולונכטב םייונישל ומרגי תוטננופמוקה
."ףסכו ימיכ לידב רומיג ומכ ,םויכ תנחוב קטלאש תויצפוא רפסמ שי םלועב
.םישימג םיסיטרכב שומישה לש הצאה וא הפדעה עגרכ תנמתסמ אל ,טרכייר ירבדל
םינשב ךשמנ לודיג ךות ,תובכש 12 אוה קטלא תקפסמ ותוא ץופנה תובכשה רפסמ
.תונורחאה

לכ אללו קושה תושירד לכ תא קפסל היעב ול ןיא ,אוביה דצמ ,רמרק ינב ירבדל
,קפסמ אוביהש םירצומה ,וירבדל .תובכש 32 דע ,תובכשה רפסמ לש הלבגמ
תושירד לע הברהב םילוע ,םיכילומה יבועו תופיפצה תמר ,חדקה רטוק תניחבמ
םינרציה עיצהל םילגוסמש הלא לע םילועה תונורתפ קפסמ אוביהש ךכ ,קושה
.םהב תורחתהל םילגוסמ םניא םילארשיה םינרציה ,רומאכש ,םיריחמבו םיימוקמה

2004 תארקל הריהז תוימיטפוא

.קושב םיברועמה לכ דצמ הריהז תוימיטפוא תולגמ 2004 תנש יבגל תויזחתה
תורשפאל םיעיגמ אל ןיידעו תואצוהב םיקודהו םימצמוצמ דאמ ונא" :למוה יסוי
םיבורק ונאש תורמל ,תקדקודמ הניחב ךותמ תושענ תועקשהה .תולודג תועקשה לש
תועקשה עצבל ונל ורשפאי םיחוורה ,בורקה דיתעב רבכש םיווקמו העקשהב ךרוצל
."ינרדומה קושב תודדומתהה ךשמהל תוינויח ןהש -

הרבעש תיניצרה "הטאיד"ה רחאל רקיעב ,תוימיטפוא אוה ףא הלגמ טרכייר
קושה ןכאש ןימאמ ינאו הבוט הדמעב םויכ םייוצמ ונא 2004 תארקל" .הרבחה
."םיקזוחמו םינכומ ןאכ היהנ ונחנא ,עיגת איה רשאכ .תוששואתה תארקל ךלוה

ל"כנמה ,ןהכ ינור .2004 תארקל הבוטה השוחתה תא םירשאמ אוביה םוחתב םג
שי .תוששואתה םיאור טלחהב" יכ ןייצמ ,י`ג.רא.יסב קווישה םוחת לע יארחאהו
אוביה יבגל בצמה ,תאז תורמל .ריחמ תועצהל תושקב רתויו תונמזה רתוי ונל
תורחתה ינש דצמ .םיהובגה עבטמה ירעש ללגב ,בוט אל הארנכ ראשיי הפוריאמ
."קושה תא ףיצהל םיכישממש ןיסב םילעפמ הברה שיש םושמ ,רבגת

לש הלפכה הפוצ ינא" .תעפוש תוימיטפוא הלגמ תויגולונכט ביבאמ רמרק ינב
20 תוחפלב קושה לש לודיג הפוצ ינא ולוכ קושה תניחבמו הרבחה תוליעפ
אלא ,תיתדוקנ הניאש תוררועתה שח ינא ןורחאה ןועברבש ןוויכמ תאז .םיזוחא
,ונלש תוינרציה לצא ,ינש רבד .ץראב הקינורטקלאה ףנעב םיליבומ םילעפמ דצמ
ףנעב תוררועתה לע דיעמש רבד ,םירע םישוקיבב שח ינא ,קוחרה חרזמב ירק
."ונילע םג עיפשי ןבומכש המ ,ולוכ םלועב הקינורטקלאה

תוששואתהה ךמס לע הזו תולעל ליחתי קושהש םיפצמ ונא" :למוה םכסמ הז רשקהב
אלמ קוחרה חרזמהש הביסה ילוא וז .ינקירמאה קושב הל םידע ונאש תמיוסמה
אוה ."תימוקמה היישעתל םג בוט היהי ךכ - אלמ היהי אוהש לככו הדובעב
רשאכ :הבושח הדוקנל םירע ויהיו ועדיי םיניסה לש תוחוקלהש בושח" :ףיסומ
םיליחתמ קר וליפא םה רשאכו הפציר יריחמ םינתונ םה ,הדובע םיניסל ןיא
םוש ילב םיריחמ םילעמ םה ,בורקב תורקל ךלוהש יפכ ,הדובעב אלמתהל
."הקפסא ינמז םילידגמו היצרופורפ


:תרגסמ
םיספדומ םילגעמב הקזח לארשי :אתלמ

םיספדומ םילגעמ רוצייל תוימלועה תויגולונכטה תיברמ תויוצמ לארשיב
רסמה והז .תויגולונכט שפחל ל"וחל תאצל ךרוצ םוש ןיא תיטרואת תוחפלו
אתלמ אישנ ,למוה יסוי םע ןרוק םייח הקינורטקלא ל"ומ לש החישמ יזכרמה
.הרבחה ל"כנמ ,םהוש ירואו

תא ,תויגולונכטה תא שממל ןתינ לארשיבש ךכל תועדומ ץראב הרסח ,םהירבדל
PCB ה ינכרצל םישורדה ,דאמ תונטקה תונמה תאו דאמ םירצקה םינמזה תוחול
תא תוניתמב תולעהל םתעדל וצלאיי תוילארשיה PCB ה תורבח .םיימוקמה
,תוינויגה אל תומרל ודרי קושב םיריחמה ,םתסיפת יפל .םייקתהל ידכ םיריחמה
כ םויכ הקיסעמ המצע אתלמ .ףנעב תוירוביצה תורבחה לש םיעוציבב תופקתשמה
םירוטיפ ןיא תונורחאה יצחו הנשב ךא ,אישה תפוקתב 300 תמועל םידבוע 200
.אתלמ יריכב םירמוא ,הרבחב:ספדומה ןויליגב אוצמל ןתינ הז רמאמל תונומתה תא

Arie-reikart

- םירחא הערמ תודש שפחל חרכומ םייח ץפחש ימ" :קטלא ל"כנמ ,טרכייר הירא
"רתוי םירחואמ םיבלשב קר םהילא ורדחי םיניסהש השינ ירצומ רוציי ומכ


Yossi-pass
םיחוורה בורקה דיתעב רבכש םיווקמ" :אתלמ לש םילעבהו ל"כנמה ,למוה יסוי
"תועקשה עצבל ונל ורשפאי

Pcb-image-16
לש רתוי לודג חתנ םעו םיקד רתוי ,םיפופצ רתוי םישענ םיספדומה םילגעמה
BGA תייגולונכט


PCB-pic1
הנשב רלוד ןוילימ -130-150ב ךרעומ לארשיב -PCBה קוש יווש


Pcb-image15
Pcb-image18
,הלילשה ךרד לע אקווד יתניחבמ יטנוולרה קושה והמ ןחוב ינא" :טרכייר הירא
"םיניסה תא ןיינעמ אל המ רמולכ

רשאכ .תכסוח דימת אל ץראב תינורטקלאה היישעתה ונתחמשל" :רדיינש דוד
םע ישיא עגמ ךות ,ימוקמ ןרצי םע דובעל םיפידעמ םה ,םידדוב םירלודב רבודמ
"ןרציה


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.33 - 28 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ


הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ