בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת
ינורטקלא ןונכת
ןוסריפ קראמ
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.43 - 40 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
 
.םינושארה ןונכתה יצמאמ % 20 ב תעבקנ רצומה לש תיפוסה תולעהמ % 80 ללככ
תולעה תא םומינימל תיחפהל הלוכי שארמ תוצוחנה ןונכתה תוקיטקרפ תנבה ,ןכל
.בכרה קוש לש תינעבותה הריזל PRT ץחל ינשייח ןונכתב ךתחלצה תא רפשלו
הסכמ תא חותפל איה הנושארה המישמה ,הלאכ םינשייח תננכת אל םלועמ םא
,םיטוחה תשר .עונמב בטיה ןנובתהלו (ךלש ילוא) שדח לדוממ בכר לש עונמה
תויהל הלוכיש רתויב תושקה תוביבסה תחא איה עונמהו םירבחמה ,תורוניצה
100 מ רתויב לעופש עונמב ןקתומש ןשייח לבקמש ימרתה םלהה לע בושח .ןשייחל
.ש"מק 110 לש תוריהמב גלש ייומדו םיחולמ םימב םואתפ ססורמו סויזלצ תולעמ
:תושק םג ןה וז הביבס לש תורחאה תונוכתה
םינשייחל תולעמ +150 וליפאו) סויזלצ תולעמ +125 דעו 40 סוניממ :הרוטרפמט
.(עונמה לע םיבכרומש
.תינוציק דע השק :היצרביו
.המודכו םיליער םידא ,םימלב לזונ ,םינמש ,םיקלד :השיח ימרוג
םיקלד ,םיסממ ,םימלב ילזונ ,םינמש ,חלמ-ימ סיסרתו םימ :םיינוציח םימרוג
.המודכו
.םירק םימב רידת סוסיר ןכו ההובג הרוטרפמטב הלועפ :ימרת םלה
.רטמל טלוו 200 ב ץרה הגיג 2 דע ץרה הגמ 2 ב הפישח :EMI
םה לבא ,םיסממלו םילזונל םיפושח תוחפ הברה םיעסונה אתב םימקוממש םינשייח
:EMI לו םימל ,תוכומנ תורוטרפמטל םיפושח
.+85 דע סויזלצ תולעמ 40 סונימ :הרוטרפמט
.תותחפומ תומר :היצרביו
.ריווא ללכ ךרדב :השיח ימרוג
.םימ יסיסר :םיינוציח םימרוג
.רטמל טלוו 200 ב ץרה הגיג 2 דע ץרה הגמ 2 ב הפישח :EMI
:םיאבה םירבדב ןייפאתהל ךירצ ןשייחה תוביבסהמ תחא לכב
.ןמזה לכ ,ןמז לכב ,% 100 ב הלועפ :תונימא
םירטמוליק רפסמב םג אטבתמ םימעפל ,םינש 15 דע : 10םייח ךרוא
.260,000 דע 160,000
.תולעל רתויב םישיגרה םיקוושה דחא אוה בכר :הכומנ תולע

יכמסמו טרפמה ,םיעוציב יבגל חוקלה תויפיצ לע הנעי ןשייחש חיטבהל ידכ
יאנת תאו םיינייפואה םיסמועה תא אטבל תוסנל םיכירצ וילא םירושקה הקידבה
קר םהש רוכזל לבא ,הלאה םיכמסמה תא ןיבהלו אורקל ךירצ התא .הלועפה
םיחלצומ םינונכת .יח ןשייחה ובש םלועה תא גצייל רתויב בוטה ןויסינה
,עונמה הסכמ תחת ןשייח לכ .םיחכומ םילגעמו םירמוח ,םיטפסנוק לע םיססובמ
תייגולונכטו םירמוח ,ןונכתב יסדנה ץמאמ לש םינש תורשע גציימ ,לשמל
קר ,םישדח םילדוממ בכר ילכב שומישל וסנכנש םינשייחה ,ךכל המודב .רוציי
השענ הבש היגולונכטה תא דומלל לוכי התא .ךלש הקידבל םינימז ,םייתנש ינפל
.הבכרהה תוקינכט תא וליפאו םירמוחה תא ,שומיש

לש בכרה ילכ בורב טוויחה תאו םינשייחה תא םיהזמ בכרל םינוקית יכירדמ
בורב רתויב םישידחה םימגדהמ םיבכרל הכרדה ירפס גישהל רשפא ,לשמל .ונימי
תומרו תונומת ,םיטוטרש םיללוכ םירפסה .בכר יקלחל תויונחבו בכרה תויונכוס
קרפל ,בכרל םיפלח לש ןכוסמ ןשייח תונקל רשפא .(רויא האר) טוויחה חתמ לש
םע רבד .יונב אוהש יפכ יונב אוה המל ךמצע תא לואשלו ותוא דומלל ,ותוא
,עבצא יללכ ,תועד ןיב תונחבה רוציל הסנו ךלש ןוגראב בכר ןונכתל םיחמומ
,חוקלה לש תושדחה תושירדה ןהמ ןובשחב חק ,ןכ ומכ .םינותנו תוישממ תויודע
םאה לוקש .גישהל הסנמ חוקלה תונימאב םירופיש וא תולע ,םיעוציב הזיא
.אל וא ,וישכע השוע חוקלהש המל סחיב תינויגה תומדקתה תופקשמ הלא תושירד
.תינשדח הבישחל ליבוהלו "שארה תא ךל חותפל" לוכי הזה ןוויכה

הנבהמו םיטרפמב שדחמ האירקמ חיוורהל לוכי התא ,םייק ןונכתב תויעב ןורתפב
םאה .(3 הנומת) בכרל ןשייח רובע םיבושח םיטרפמ המכ שי .הלועפה תביבס לש
קיודמ רואית רוצ ,רשפא םא ?תמיוסמ הקידבל תא םיוסמ טרפמל הרושק היעבה
םיאשונ םיארמש םינותנ לולכו יפיצפס היה .ךלש הריקחה יצמאמ תא דקממש
תא ךירעהל שי .תובישח ירסח םיאשונ תמועלו םיילילש םיאשונ תמועל םייבויח
ךיצמאמ תא םיטיסמש םירחא םירצות לשו תוניינעמ תוילמונא לש תויטנבלרה
םתוא גייתל ,הריקחב םתוא לולכלו רמשל שי ,רמולכ .םאתהב םתוא גווסלו
תוביסה .רתוי תרחואמ הריקח ךרוצל דצב םתוא חינהל טושפ וא םיעודי יתלבכ
םיטרפמ ןיב סחיבו רוצייב ,ןונכתב תורושק והשלכ ןקתהב הגאדל תויסיסבה
.שומיש ןיבל

,לשמל .חוקלה תויפיצ תא שממל אל לולע אוה ,קיפסמ ידילוס אל ןונכתה םא
קזח תויהל אל לולע ,ההובג הרוטרפמטב התוחפ הקבדה תלוכי םע קיבדמ רמוח
היהת אל לגעמ ןונכתלש וא ,קבדומה קלחה תא םוקמב קיזחהל ידכ קיפסמ
לופיטה וא בכרה לש הבכרהה ןמזב ESD תיטטס-ורטקלא הטילפל תקפסמ תויטנרלוט
הכמסהה תא הרבע איהש ירחא חטשב לשכיהל הלולע תכרעמה ,הזכ הרקמ לכב .וב
בכר ילכ המכב :הקיטסיטטסה תא רוכז .ןונכתה תא םיאדוומש סמועה ינחבמ תאו
וקדבנו ורצוי םינוילימ וא םיפלא תואמ לבא ,ןונכתה תמצוע הקדבנ ורחבנש
ןונכתה לש תינדפק הריקס ידי לע העינמל תונתינ ןונכתה תויעב בור .חטשב
.תוריבס תויצלומיס ידי לעו
,םיבושחה םינייפאמה לכ תא תוהזל אוה ןשייח ןונכתב חתפמה ימרוגמ דחא
שי .םיטרפמה תרגסמב םתוא םימשיימ םא םלשומ דוקפת םירצויש הלא רמולכ
רוצייה ךילהתש ידכ .תיטסיטטס ךילהת תרקב תרזעב הלא םינייפאמ ירחא בוקעל
אוה בושח ןייפאמ לכש אדוול לוכי התא םא הקידב ךורעל ךרוצ ןיא ,ביצי היהי
םינוש SPC ה תולובג .SPC תיטסיטטסה ךילהתה תרקב ידי לע ובצוהש תולובגב
תקידב זא ,טרפמה תרגסמב םה םיבושחה םינייפאמה םא .טרפמה תולובגמ ידמל
.ןמז זובזב טושפ איה ןשייחה

םיעוציבל ןשייח לויכ .םינשייח לש הקידב םיפוכ םייטקרפ םילוקיש םימעפל
תולעב רתוי תיאדכ הלועפ ללכ ךרדב אוה ץחלו הרוטרפמט תניחבמ םימיאתמ
חולשמו הבכרה תרשפאמש המרל דע לולכמ תת לכ לש טרפמ תריצי תמועל
תמרל רשק ילב ,תולקת ספא לש בצמל עיגמ אל םלועל רוצייה) ."םירוויע"
SPC תועצמאב םהירחא בקעמו םיבושחה םינייפאמה תעידי .(ךשמתמה רופישה
תא ,ךילהתה ןמז תא תרפשמ ךכו ,םישרדנה לויכהו הקידבה תמר תא התיחפמ
.תולעה תא רבד לש ופוסבו האושתה

תת לש הנקתה וא יסקופא קבד לש םיאתמ אל בוברע ,המחלה תדוקנ לש הצמחה
םיבוטה רוצייה ינקתמ תא שבשל םילוכי הלא לכ - טרפמה תרגסמב אלש לולכמ
רוציי תויעבש ןוויכמ .האלמה ןונכתה תנווכ שומימ תא ומלבי םהש ךכב ,רתויב
יסדנהמ לע תופוכ ןה ,העשב וליפא וא םויב םימעפ יפלא ץוצל תולוכי הלאכ
.עובש יפוסבו הלילב רוצייה לעפמב ראשיהל ךילהתה יסדנהמ לעו רצומה ןונכת
ביכר לכל םיכחמ הבכרה ידבוע יפלא .יתוהמ אוה המישמה תמלשהל דע ןמזה
רתוי לש תויולע רוציל הלוכי המירזה תריצעו ,בכרה לש רוצייה וק ךרואל
.םויב רלוד ןויליממ

שי ,חוקלהמ רזוחש עורג ביכר לכ לע" :רמא בכר רוצייל הלודג הרבחב להנמ
,וז תלוספ ."רוצייה רתאב תלוספב םיפסונ םיעורג םיביכר 12 רבכ
םה םילוקת םיפלחו רוצייה ןמזב הקידבה ךילהתמ לפונש המ איה ,Bone pile ה
הקידבה תולובג) הקידבה תולובגל ץוחמש םירטמרפ םהב ואצמנ הקידבבש הלא
.(ועבקנש ןוחטיבה תועוצר תוחפ ,טרפמה תולובג תא םיללוכ

עודמ - רתוי בושחו ?םתוא ורבע אל ךא הקידבה תולובג לע ודמע םירישכמ המכ
ךכמ הריירק השע ? W. Edwards Deming הליחתכלמ הקידבה תולובגל ועיגה םה
ךילהת תורקבב ותוא בליש אוהש ךכב ,רוצייב הכפהמ ללוחו הלא תולאש לאשש
םינוש םהש ןכתיו המרונהמ םינוש לובגה הצקל םיבורקש םיפלח .תויטסיטטס
רחואמ הנתשי אוה םאה ?ביצי אוה הז ינוש םאה .ןנכתמה תנווכמ יהשלכ הרוצב
ביכר לכ חתנל היה רשפא םא ?חטשב םילשכל םורגיו הרוטרפמטב וא ןמזב רתוי
ןוקית ידי לע זא ,ולש לשכה לש שרושה-תביס תא אוצמל ידכ הקידב לישכהש
תמרעב ביכר לכל .בטיה ןווכמו קזח רוציי ךילהת גישהל רשפא שרושה-תוביס
ןיידעש םיבושח םינייפאמבו םירמוחב ,ךילהתב תויונוש לש רופיס שי תלוספה
.ולגתה אל


ןשייח לשמל םא .לעופב וב שומישה תמועל רצומה תרדגהב םירושק םירחא םילשכ
סחייל רשפא זא ,60psi ל לעופב ףשחנ 50psi ב לעופ אוהש עבוק ולש טרפמהש
יפל רומא ןשייח ,קהבומ תוחפ הרקמב .העורג הרוצב רדגומש טרפמל לשכה תא
קלדל הפישח תללוכ ןונכתה אודיול הקידבה .לונתמו קלד תוחכונב לועפל טרפמה
חטשב לשכנ ןשייחה ךא ,המודכו הרוטרפמט ,ןמז לש םירדגומ יאנתב לונתמלו
,קלדו לונתמ לש תבורעתל התייה הפישחה ,השעמל .קלדל הפישחכ הארנש הממ
תרדגהו טרפמה ,ןכל .דבל לונתמ וא קלד לש קזנהמ םירמוחל רתוי קיזמ סחיב
אל הרוצב וחסונ וא םייוקל ויה יתימאה םלועב םיבצמ דוכלל וסינש הקידבה
.חוקלה תויפיצ לע אל לבא ,ולש טרפמה לע הנע ןשייחה .המיאתמ

בלשב ןורתפל םישק םה שומיש תמועל טרפמ תרדגה לש םיבר םירקמש ןוויכמ
ךות ,הקידבה תושירד תאו םיטרפמה תא אורקל ךילע ,ןשייחה ןונכת לש רחואמ
טירפ לכ רובע .לועפל ןשייחה רומא הב תישממה הביבסה לש ןובשחב החיקל
ישממ הלועפ יאנת הזיא לעו לולכ אוה המל ךמצע תא לאש ,הקידב יאנתו טרפמב
?הז טרפמב הדימע יא לש הכלשהה וא האצותה המ .רבודמ

8-D תקינכט

8-D תויעבה ןורתפ תקינכט תא ץמא ,רוצייו ןונכת תויעב רותפל ידכ
בכר תינרצי ידיב םינש ינפל חתופ 8-D ה ךילהת .(םימוחתה תנומש תקינכט)
לש תונקתמ תולועפו שרוש-תוביס תעיבקל יביטקפא יעצמא קפסל הרטמב ,הלודג
:םימוחתה הנומש הלא .תויעב

היעבה רואית.1
היעבה תלכהל תולועפ.2
שרושה-תביס תאיצמ.3
שרושה-תביס אודיו.4
תועובק ןוקית תולועפ.5
תועובקה ןוקיתה תולועפ אודיו.6
היעבה לש שדחמ העפוה תעינמ.7
!תווצל תוכרב.8


תורהצהו תישיא תועד קלסל תווצה תא החירכמ תויעב ןורתפל וז הקינכט
תחטבא להנמ .םינותנו תודבוע הריזל הסינכמו "ןטב תושוחת" לע תוססובמש
8-D לש הריקס תובישיב רמואש ימכ טטוצ דרופ לש הקינורטקלאה תביטחב תוכיאה
רואיתש אדוו .דבוע הז ."םינותנ םיאיבמ ראשה לכ ;םיהולאב םיחטוב ונחנא"
תודיחיה לש םיירודיסה םירפסמה טוריפ לש המרל דע ,יתיצמתו רורב היעבה
ןונכתל וא ךילהתל תוידיימ תומאתה ושענ םא .םיעוגפה בכרה ילכ וא תועוגפה
.היעבה תלכהל תולועפכ ןתוא םושר ,םיחולשמה תוכיא לע הרימשל ינמז יעצמאכ
עגרב תועובק ןוקית תולועפ ןהל ופסוותי וא\ו וקלוסי היעבה תלכהל תולועפ
.ןוקיתל תועובק תולועפ ויהיש

,רוצייב ,ןונכתב ןיינעה והמ יבגל תיתיצמתו תיפוס הרהצה היהת שרושה-תביס
תולועפ תא רוצייל םיררחשמש ינפל .היעבה תא רציש שומישה-תמועל-טרפמב וא
אודיו לש ךילההמ קלחכ היצקיפירו תינכות ליעפהלו חתפל שי ,תועובקה ןוקיתה
תעינמב תיטירק איה היעבה לש שדחמ העפוה תעינמ .תועובקה ןוקיתה תולועפ
.המצע לע רוזחלמ הירוטסיהה

םימלעתמ יכהש דעצה הז ,טושפ הזש המכ דע .ךלש תווצה תא ךרב ,ךילהתה ףוסב
ההיז אוהש ךכב הרכה לבקמ תווצה :תובושח תואצות יתש רצוי הזה דעצה .ונממ
,הז אשונ לע הדובעה תריגס תא תונמסמ תוכרבהו ילאיווירט אל ןיינע רתפו
.תוליגרה תולטמל רוזחל רושיאו תווצה לש רוזיפ

רוצייה ךילהתו ךלש ןשייחה יוליגל ןיינעמ עסמ אוה תויעב ןורתפל הז ךילהת
ךמצעב חוטב קיפסמ היהתו תונושה תויורשפאל "חותפ שאר" לע רומשת םא .ךלש
ךופהל הלוכי היעב לכ זא ,ןמזה לכ תובושתה לכ ךידיב ןיאש תודוהל ידכ
.תניינעמ תיכוניח היווחל

םירבד יוליגב האנהה תא םכיס ,לבונ סרפ הכוז ,ןמנייפ דר`ציר יאקיזיפה
ונחנאשכ בושו בוש םירזוח ןירותסמהו דובכה תארי ,שוגירה" :האבה הרוצב
תרצונ ,עדי רתוי שישכ .היעב איהש וזיא לע הקומע קיפסמ הרוצב םילכתסמ
.רתוי דוע קומע רודחל ךתוא התפמש ,רתוי האלפנו הקומע ןירותסמ תייווח
האנהב םישגינ אלא ,תבזכאמכ הלגתת הבושתהש םיגאוד אל םעפ ףא ונחנא
תולאשל תוליבומש ,ונמואי אלש תויורזומ אוצמל ידכ ןבא לכ ךופהל ןוחטיבבו
."!קפס לכל לעמ הלודג הקתפרה - רתוי םיאלפנ ןירותסמ ירבדלו

.Maxim תרבחב םימושיי סדנהמ אוה ןוסריפ קרמ *
:ספדומה רמאמב אוצמל ןתינ הז רמאמב תונומתה תא

Maxim-engine
עונמ הסכמל תחתמ תיסופיט הביבס :1 הנומת

Maxim-manual
pinout ה לע עדימו רבחמ ,טוויח הארמה ,תונחמ הכרדה רפס :2 הנומת

Maxim-environment
תאו םיפוצמה הלועפה ינייפאמ תא םיראתמש םיטרפמ שי ןשייח לכל :3 הנומת
.םייתביבסה םימרוגה


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.43 - 40 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ