םילגעמל םישדח הקידב תונורתפ :Flying Probe
םיינורטקלא
סילכמ בד
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.61 - 60 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
Flying תטישב תושדח הקידב תוכרעמ
הקידב תוטיש ,בר קויד תובלשמה Probe
תטישב תוקידב םע בולישו תושדח
תקידבל ןורתפ תווהמ ,Boundary Scan
דאמ םיפופצ םיינורטקלא םילגעמ
 
םירצוימה םיינורטקלאה םילגעמה תויגולופוט תא וניש SMT ה תויגולונכט
םינטקו םיכלוה SMT תויגולונכטב םייביספו םייטרקסיד םיביכר .םלועה יבחרב
םימרוגו ספדומה לגעמה ידצ ינשמ םיבכרומ םה .יזיפה םלדוגב תיתועמשמ הרוצב
,ךכמ האצותכ .הילא עיגנש ןימאהל היה ןתינ אל םינש רפסמ ינפל ךאש תופיפצל
ל לעופב תוצקהל ןתינש יזיפה חטשה
הרוצב םצמוצ ,- ICT תיתרוסמה הקידבה תטישב םייחרכהה ,Test Pads
.ןיטולחל טעמכ םייק וניא תובר תויצקילפאבו תיתועמשמ

רשא ,ICT תוקידבב שומיש השענ ,הנש 20 מ הלעמל הזמו תומדוקה םינשה ךלהמב
רוציי תולקת רתאל ידכב ומצע ינפב לגעמה יבג לע בכרומה ביכר לכ תוקדוב
תויצקילפא בורב ןמצע וחיכוהו רתויב תוליעי ויה הלא תוקידב .תוינייפוא
יבג לעש םיתמצה לכל הרישי השיגב ךרוצ שי ICT תוקידב עצבל ידכב .רוצייה
.ךכ ךרוצל דחוימב ורצוי רשא םייפיצפס Pads ב לגעמה
ךרוצל .רתוי םיכומנ םיביכרה ובש ,לגעמה דצב ללכ ךרדב ומקומ Pads ה
התועצמאב .לגעמ גוס לכל תיפיצפס Bed of nails תוכיס תטימ התנבנ תוקידבה
ההובג איה תולעה הז בצמב .הקידבה תכרעמ ןיבל לגעמב תמוצ לכ ןיב עגמ רצונ
.ךורא אוה חותיפה ןמזו

Ultra fine pitch תייגולונכטב תיביסמ הרוצב תשמתשמ רוצייה תביבס ,םויכ
לגעמב יונפ םוקמ דאמ טעמ הריאשמ וז רוציי תביבס .BGA תייגולונכטבו
תיברמב .ליעל ראותמכ ICT תוקידבל תויחרכהה תוקידב תודוקנ רובע (ללכב םא)
רתוי יונפ דחא דצ ריאשהל ןתינ אלו םהידדצ ינשמ םיפופצ םילגעמה םירקמה
יתלב דע השק םויכ םיבר םירקמב יכ רורב ולא םיאנתב .הקידב תודוקנ ךרוצל
הטישב ICT תוקידב ורשפאי רשא תוכיס תטימ תונבלו הקידב תינכות חתפל ירשפא
.תיתרוסמה


רתויו רתוי םלועב םישמתשמ תונורחאה םינשבש ךכל תירקיעה הביסה איה וז
םילגעמ תוקידבל תושמשמ הלא תוכרעמ .Flying Probe גוסמ הקידב תוכרעמב
תורדסב םילגעמ תוקידבלו םימגד ילגעמ תוקידבל ,רוצייה ךילהתב םיינורטקלא
.תונטק תורדסל םכרד תישארב ודעוי Flying Probe יקדבמ .תונטק רוציי
תאיצמ לש תוטושפ תוקידבב ודקמתה ולא םיקדבמ לש םינושארה תורודה ינש
תואצותו דואמ ךורא היה הקידבה ךשמ .םיטושפ םייביספ םיביכר תוקידבו םירצק
. קיפסמ תונימא ויה אל הקידבה

תואיצמ .ליעל הראות רשא השדחה תואיצמה ינפב דומעל שדחה םיקדבמה רוד לע
לעו ,םייביספו םייטרקסיד SMT יביכרב םיסומע םילגעמ לע תססובמ וז
,ןלהל ראותיש יפכ ,םישדחה םיקדבמה .Ultra fine pitch ו BGA תויגולונכט
ללוכ ,תופסונ הקידב תויגולונכט םיבלשמו רתוי םיריהמ ,דאמ םיקיודמ םה
.םיפופצ םיילטיגיד (םילגעמ יקלח וא) םילגעמל Boundary Scan תוקידב

שדחה םיקדבמה רוד לש תוינכמ תונוכת

םיעונמ ,יטנגמ הדש תללוכה תמדקתמ היגולונכט לע ססבתמ שדחה םיקדבמה רוד
תייגולונכט םיגציימ רשא ,םייראינילה םיעונמה .ריוא תוירכו םייראיניל
.הצואתבו תוריהמב םיעונממ דיתעה תושירד תא םיגציימ ,השדח העונת

ןכלו בושח אוה ןעוציבל שרדנה ןמזה ,תוקידבב םג ,רוצייה תביבס לכב ומכ
רתוי הבר תוריהמ םייראיניל םיעונמ לע םיססובמה Flying Probe יקדבמל
(ילילשו יבויח) הצואת בצקל עיגהל םילגוסמ םישמתשמ םהב םיעונמה .רבעבמ
לכל םאתהב םיעונמה תעונת לש היצזימיטפוא תעצבמ המיאתמ הנכות .g3 מ לודגה
יקדבמב .יפיצפס לגעמ רובע תושרדנה תוקידבה
הצואתה ,DC יעונמ וא דעצ יעונמב ושמתשה םהב ,םימדוק תורודמ Flying Probe
.g1 דע העיגה תילמיסקמה

םישדחה Flying Probe יקדבמב עיגהל ןתינ םייטפוא Encoders םע בולישב
ריצ לע תורישי םיבכרומ ולא Encoders ש ןוויכמ תאז .µm 1.25 לש היצולוזרל
.Repeatability תויליביטיפרל םגו קוידל םג תמרוג וז הדבוע .Probe ה

ןטקש רטוקב םידפ םע עגמ רוציל ולא םיקדבמל תורשפאמ ולא תונוכת
עיפומ רשא ,SMD יביכרב ןטק המחלה חטש לע עגמ רוציל ןתינ ןכל .µm 50 מ
שורדל ךרוצ דוע ןיא ולא םיקדבמ םע .PAD ה הצקל ביכרה לגר הצק ןיב
.םישדח םינונכתב Test Pads ל םידחוימ םיחטש לולכל וגאדיש חותיפה יסדנהממ

,Y ו X יריצב ריוואה תוירכ תוחכונו ל"נה םייראינילה םיעונמה תונוכת בקע
הקוזחתב ךרוצ לכ ןיא ןכל .ךוכיחב םיאצמנה םהשלכ םיקלח העונתה יריצב ןיא
.הלש םייחה ךשמ לכ ךרואל הנתשי אל הנוכמה קויד ,ןכ ומכ .יהשלכ תענומ
.םינש ךשמל קויד ותואב הקידב תוינכות ןתואב שמתשהל ןתינ
,דבכו חישק ,דחוימ הנבמב ךרוצ שי ,ןאכ ונייצש םיעוציבל עיגהל ידכב
.עובשה לכ ךלהמב הממיב תועש 24 תופיצרב דובעל תלגוסמ היהת רשא תכרעמל
ןמז תפוקת לכב שדחמ תכרעמה תא לייכל הנשנו רזוח ךרוצ היהיש ילבמ תאז
.הרצק


תובחרנ הקידב תולוכי

תובחרנ רוצי תוקידבל םג תכרעמה ימושיי תא ביחרהל היהי ןתינש ידכב
שדחה רודהמ תכרעמה הנחינ ,(תונטק רוציי תורדסל וא/ו םימגדל קר אלו)
ICT, Boundary Scan תוחכומ תולוכי םע בולישב תובחרנ הקידב תולוכיב
תוירטמרפ תוקידב עצבל תלגוסמ תכרעמה .ןלהל טרופיש יפכ תויטפוא תוקידבו
םייגולנאה םיביכרה לכל תובחרנ
,ןהינימל ICT תוקידבו (המודכו רנז תודויד ,קפסה ירוטסיזנרט אמגודל ללוכ)
הקידבה יבלשב חתמ תלעפה אלל םג ןבומכו) סיטרכה לע חתמ תלעפה םע םג
.(םינושארה

ןמז תא תוניטקמ Nodal Impedance Test תמוצ לכב "הבכע" לש תושדח תוקידב
יווקב תכרעמה תנקתה השעמל תורשפאמ ךכו רתויב תיתועמשמ הרוצב הקידבה
םיילטיגיד םילגעמ .(תונטק תורדס / םימגדל קר אלו) םילגעמל םיליגר רוציי
לע םה םג וקדביי Boundary Scan תטישב תוקידבל שארמ םיתנכותמה םיבכרומ
תוקידבל הנכותה ןיב האלמ היצרגטניא ידכ ךות תאז .שדחה רודהמ תכרעמה ידי
םילוכי ולא םיבורפ .סיטרכה יבג לע םיענה םיבורפה ןיבל Boundary Scan
םילוכי םה .ינוציח רגירטכ ןהו Boundary Scan לש אתכ ןה ךרוצה תדימב שמשל
תא ריבגהל ידכב תאז לכ - שרדנו הדימב תיטנבלר תמוצב םיבצמה תאירקל שמשל
.קדבנה סיטרכה לש תויתקידבה תמר

קושב תולבוקמה תונוש תוטיש ידי לע רתאל ןתינ SMT יביכרב םיקתנ לש תויעב
.קדבנה סיטרכה לע םיבכרומה םיביכרל םאתהב ,םינש רפסמ הזמ
םימייקה AOI יקדבמ לש המרב תויטפוא תוקידב םג תבלשמ שדחה רודהמ תכרעמה
OCV תכרעמה ידי לע ליעפהל ןתינ .קושב םויכ
לש תרשרש אורקל רשפאמה דאמ םדקתמ Optical Characters Verification
,םיביכר לש תקיודמו הנוכנ המשה עצבל ןכו םיביכרה לע םיספדומה םינמיס
לש םויק קודבל ןתינ ןכ ומכ .דועו היצטניירוא ,םיביכר םויק ,םיביכר יכרע
שרדנל םאתהב םיינכמ םיקלח
.ןוכנה ןוויכב תודויד וא/ו םילבק תבכרה םג ןכו (המודכו םירבחמ ,םיגרב)

הלעפהה תכרעמ

תכרעמה תובכרומ םע דדומתהל תלגוסמ שדחה רודהמ תכרעמה לש הלעפהה תכרעמ
רבכש המל םאתהב ןבומכ .ליעל וראותש יפכ תונושה הקידבה תולוכי םעו תינכמה
- תושרדנה תולוכיה לכ תא הליכמ הלעפהה תכרעמ ,םימדוק תורודמ תכרעמב םייק
לע תמדקתמ הזילנא עוציב ,קושב תוליבומה תונכותה לכמ CAD יצבוק תאירק
לש תואצות ןתמו יטנבלרה לגעמל הקידב תינכות תיינב ,ולא CAD יצבוק
.םינוש םיעצמאב הרופיש תא רשפאל ידכ ,סיטרכה תויתקידב

לש םיינכמה םינותנה תא םג ןובשחב תכרעמה האיבמ ,CAD יצבוק תאירק תעב
.קדבנה סיטרכה יבג לע םיבורפה תעונת תא ןנכתל ידכב ,םינושה םיביכרה
לע תססובמ Test Program Generator תכרעמה ידי לע הקידבה תינכות תיינב
סיטרכה לש Debug ל שרדנה ןמזה תא םומינימל דירוהל ידכב תאז .החמומ תכרעמ
.קדבנה
רשא תמדקתמ היצזימיטפוא הנכותה תעצבמ הקידבה תינכות חותיפ רמג רחאל
היהי הקידבה תינכות תצרה ךשמש ךכ ,סיטרכה לע םיבורפה תעונת תא תננכתמ
הלקתה תא רורבב הארמה םינוקית תדמעל תורבחתה םג תרשפאמ הנכותה .ילמינימ
קר תוקידב ץירהל ,בר ןמז ךוסחל ידכב ,ןכמ רחאל תרשפאמו רוצייה ת/דבועל
.דבלב ןוקיתה רוזא לע


םוכיס

דוע תונוע ןניא םדוקה רודהמ Flynig Probe ה תוכרעמו רחאמ
םיינורטקלאה םילגעמה םיביצמש םירגתאה לע (בורקה דיתעב ונעי אל וא)
תולוכי תניחבמ ןהו (תוריהמו קויד) תוינכמ תולוכי תניחבמ ןה - םישדחה
.שדחה רודהמ תוכרעמל בורקה דיתעב רובעלמ סונמ היהי אל ,תוינורטקלא הקידב
הנורחאל הרכמנ ,SPEA תרבח תרצותמ , HI-LINE 4040הז גוסמ הנושאר תכרעמ
.ץראב

:ינורטקלא ראוד .מ"עב תויגולונכט ודמא תרבח ל"כנמ אוה סילכמ בד *
emdo@netvision.net.il:ספדומה ןויליגב אוצמל ןתינ רמאמל תונומתה תא

4040 hi-line-2

םיינורטקלא םילגעמ תוקידבל תושמשמ Flying Probe גוסמ הקידב תוכרעמ
רוציי תורדסב םילגעמ תוקידבלו םימגד ילגעמ תוקידבל ,רוצייה ךילהתב
,SPEA תרבח תרצותמ , HI-LINE 4040הז גוסמ הנושאר תכרעמ :הנומתב .תונטק
ץראב הנורחאל הרכמנש

,םייביספו םייטרקסיד SMT יביכרב םיסומע םילגעמ לע תססובמ השדחה תואיצמה
-Ultra fine pitchו BGA תויגולונכט לעו

הקידב תויגולונכט םיבלשמו רתוי םיריהמ ,דאמ םיקיודמ םה םישדחה םיקדבמה
םיילטיגיד (םילגעמ יקלח וא) םילגעמל Boundary Scan תוקידב ללוכ ,תופסונ
םיפופצ


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.61 - 60 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ