ילטיגידה םלועב הבישח
יעלקלא-תשע םרוי
50-57 םידומע 2003 רבמבונ 63 ואלילג
תונוכמ ,םירישכמ לש רידאה עפשה
היגולונכט תוריתע הדובע תוביבסו
רפשמ קפס אלל ונרוד תא ןייפאמה
םג םלואו ,ונייח תוכיא תא אילפהל
תוכורכה תושדח תויעב ונינפב דימעמ
היגולונכטה יאלפ םע תודדומתהב
יסופד תונשל ונילע ךכ םשל :השדחה
הבישח תויונמוימ חתפלו םימייק הבישח
תרגסמ רידגמ ןלהלש רמאמה .תושדח
תא תראתמה השדח תיביטרגטניא תיגשומ
הבישחה תויונמוימ לש ףקיהה אולמ
הדובע תוביבסב ותדובעב טרפה ליעפמש
.תוילטיגיד
 
דוביעל הנכותב הטילש םיגישמ דציכ ?הטלקהל ואידיווה תא םיתנכתמ דציכ
?טנרטניאב דבוכמ תושדח רתאב יתאצמש עדימל ןימאהל םאה ?תוילטיגיד תונומת
לויט םיננכתמ דציכ ?טנרטניאב בתכתמ ינא ומע םדאה לש תיתימאה ותוהז יהמ
םיבצמ לש בחרה ןווגמה תא תוגציימה תולאש ולא - ?טנרטניאה תרזעב ל"וחל
תלעפה תעב רותפל ונילע רשאו ,םוי-םויה ייחב םיתמעתמ ונא םמע תויעבו
תונוכמ ,םירישכמ לש םוצעה ןווגמה .הנכות םע הדובע וא ,ילטיגיד רישכמ
אלל ליבוה ,ינרדומה ןדיעה תא ןייפאמה ,היגולונכט-יריתע הדובע תוביבסו
תא םיתמעמ הלא םיחותיפ םלוא .םייחה ימוחת לכב טעמכ בר לועייו רופישל קפס
הבישח תויונמוימ לש ןתלעפהב ךרוצ םירצויה םיבצמ םע תינרדומה הרבחה יחרזא
ןיקת דוקפיתל יאנתכ םימייק הבישח יסופדב יוניש םיכירצמה וא ,שדח ןזמ
היולת חלצומ ןפואב ולא תויעב רותפל ונתלוכי .הרבחב שממ לש תודרשיהו
תוכזב ,תוינרדומה תוילטיגידה הדובעה תוביבס םע םירשקתמ ונא הב תוליעיב
לש םירקוחה ברקב .הלא תוביבסב הדובעל םיידוחייה הבישחה תונונגסב ונתטילש
תוניירוא גשומב שמתשהל לבוקמ תוילטיגיד הדובע תוביבסב םישמתשמה תוליעפ
,הבישחה תויונמוימ וא ,תוניירואה רואיתל Digital Literacy תילטיגיד
בור ,לזמה עורל .ןמיע הדובעב תוילטיגיד תוביבס לש ןהישמתשמ םיליעפמש
הטילש לש םיינכטה םיטביהב םידקמתמ תילטיגיד תוניירואב םיקסועה םירקוחה
םיטביההמ םימלעתמו ,ילטיגיד רישכמ וא הנכות - הדובעה תביבסב
.ולא תוביבסב טרפה תדובעל םירושקה םייתרבחהו םייגולוכיספה ,םייביטינגוקה

גשומה תא תטרפמה ,השדח תיביטרגטניא תיגשומ תרגסמ עיצהל שקבמ ינא
ליעפמש הבישחה תויונמוימ לש ףקיהה אולמ תא תראתמו "תילטיגיד תוניירוא"
הבישח ,תיתוזח-תימוליצ הבישח :תוילטיגיד הדובע תוביבסב ותדובעב טרפה
יכ איה יתנעט .תישגר-תיתרבח הבישחו ,עדימ תבישח ,קותעיש תבישח ,תפעתסמ
רתוי וא תחאב שומיש שמתשמה השוע תילטיגיד הדובע תביבסב ותדובעב
ןאכ תעצומה תיגשומה תרגסמה לש התובישח .טרפא ןתואש הבישחה תויונמויממ
ימ לצא םישחרתמה םיידוחייה הבישחה יכילהת תא ונתנבה תא רפשל התלוכיב איה
חותיפ ,רקחמב םיקסועה ןיב תרושקתה תאו ,תוינרדומ הדובע תוביבסב לעופש
הנודנו החסונ ,םייכוניחה היטביה לע ,תעצומה תרגסמה .ולא תוביבסב שומישו
וראות תונוש היסולכוא תוצובק לש ןדוקפת לע היתוכלשהו Eshet 2002 ידי לע
Eshet-Alkalai & Amichai-Hamburger, in publication ףיקמ יריפמא רקחמב

םירויצ תרזעב אורקל :תיתוזח-תימוליצ הבישח
תרזעב שמתשמה םע תורשק;ַתמ תוינרדומה תוילטיגידה הדובעה תוביבס
ועצבתיש תולועפ םיגציימה ,(תוימלצ) םייפארג םיגוציי לש תמכחותמ תכרעמ
,הלועפה עוציבל ךרד רוציק תווהמ תוימלצה .ןתריחב םע הדובעה תביבסב
ריבחת תא רוכזל ךרוצה תא תוכסוח ןהש ךכב שמתשמה תדובע תא תולעיימו
תספדמה תימלצ לש התריחב ,בשחמה תונכות בורב ,לשמל .התוא דילקהלו הדוקפה
תקתעהל ליבות תיקלח םיפפוח םיפד ינש תראתמה תימלצהו ,ךמסמה תספדהל ליבות
ריבחתה תא הפ לעב דומלל היה השק המכ םכל וראת .ןורכיזל ךמסמב רחבנה קלחה
תוימלצה אלל !Word םילילמתה דבעמ ומכ הנכותב תויוצמה תודוקפה יפלא לש
,ןהב שומישהו ,תונכותה דומיל ויה תונושה תולועפה עוציבל ךרד ירוציקכ
ךרד ירוציק םיווהמה םייפארג םיגוצייכ תוימלצב שומישה .רתויב םיכבוסמ
אלא ,בשחמ תונכותב קר אל ץופנ תוילטיגיד הדובע תוביבסב תולועפ עוציבל
בכרה לש םינווחמה חולב גהנל עדימה :םיבר םירישכמ לש הלעפהה תוכרעמב
םיגוציי לע ססובמ ואידיווה לש הרקבה חול ,םייפארג םיגוציי תרזעב רבעומ
ואר) םייפארג םילומיס תרזעב גצוימ ךרדה יטלשב עדימה וליפאו ,םייפארג
חתפתה רשא ,"ילטיגידה בתכ"ב "תויתוא" ,םצעב ,תווהמ תוימלצה .(הנומת
"הבישח םשל הייארב שומיש" לש ןורקיעה לע ססובמה בתכ ,ינרדומה ןדיעב
עדימה גוציי תא ףילחהל ןתינ ויפל ןורקיע , Using Vision to Think
לש יביטאיצוסא-ימינפה ומלועל המאתהב םיבצועמה,םייתוזח םיגוצייב יתיבפלאה
אללו ,ידיימו יביטיאוטניא ןפואב ודי לע םינ;ָבומ םג ןכלו ,שמתשמה
,ןכאו .תויתרוסמה תיבפלאה תויתוא תאירקמ בייחתמה יביטינגוקה ךוויתב ךרוצ
עיגהל םישדח םישמתשמל שרדנה ןמזב יתועמשמ רוציק לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ
ןיינעמ .יפארג שמתשמ קשממ תולעב הדובע תוביבסב ,תולועפ עצבל וא ,הטילשל
ועיבצה אורקל םיטקלסיד םידלי םידמול םהב םינפואב תויפצת יכ ןאכ ןייצל
תמועל ,תיתוזח-תימוליצ האירק תונמוימ םישכור םה הב הברה תולקה לע רוריבב
.תיתרוסמ האירקב םילקתנ םה םהב םיברה םיישקה
יתוזח עדימ "תאירק" תעב שמתשמה ליעפמש הבישחה תונמוימ תא תונכל עיצמ ינא
ןפואב לכעל ול תרשפאמ ,וז הבישח תונמוימ ."תיתוזח-תימוליצ הבישח"םשב
רקחמב .ילובמיס-יתוזח ןפואב רבעומה עדימ לש תולודג תויומכ ליעיו ריהמ
תונוש ליג תוצובקמ םידמול לש תיתוזח-תימוליצה הבישחה תלוכי הנחבנ ובש
לארשיב
ההובג תלוכי התהוז , Eshet-Alkalai & Amichai-Hamburger, in publication
לש הכומנה תיתוזח-תימוליצה המרה תמועל (ןוכית ידימלת) םיריעצ לש
.30 לעמ םליגש ,םירגובמ

קותעיש תבישח
תא תושונאה ינפב הנושארל החתפ , 1455 גרבנטוג ידי-לע סופדה תנוכמ תאצמה
עדיה היה ,זא דע) רוקמל ההז קותעישה רצותש ןפואב ,עדימ קתעשל תלוכיה
םש"ב ך"נתה תא םיקיתעמה םיריזנל המודב ,דיב וקתעוהש םירפסב רומש ישונאה
,םימי םתואב .(הזה םויה םצע דע הרותה תא םיקיתעמה ם"תס ירפוסו ,"דרווה
,םיבותכב ללכ אצמנ אל עדיהו תורוסמהמ דבכנ קלח ,סופדה תנוכמ תאצמה םרט
וניאש בותכ עדיל תואמגוד אוצמל ןתינ םויכ םג .םידליל םירוהמ הפ-לע רסמנו
םישמשמ םינטק תוחול ,ודוהב םיירפכ רפס יתבב ,לשמל ,ךכ .קותעישל ןתינ
שומישל םניכהל ידכ ,דומיל תעש לכ לש הפוסב םיקחמנ תוחולה ;"תורבחמ"כ
רגאנ םהשלכ קותעיש יעצמא לש םרדעיה לשב .(הנומת ואר) אבה רועישב רזוח
.דמולה לש ונורכיזב ולוכ עדיה
תושיגנ תא לידגהלו ,בחרנ ףקיהב םירפס לפכשל ןתינ היה סופדה תנוכמ תרזעב
.דבלב (םירישעו) םידדוב לש םתלחנ זא דע היהש עדימ ,היסולכואל עדימה
תאצמה םע ,םירשעה האמב שחרתה עדימ לש קותעישה תולוכיב אבה לודגה קוניזה
תושדח תויורשפא עיצה בשחמה .בשחוממה ילטיגידה קותעישה תעפוהו בשחמה
ינפב וחתפ רשא תויורשפא ,ילטיגיד עדימ ץיפהלו קתעשל תולבגומ-יתלב טעמכו
לש םחותיפ וכירצה תאז םע דחי ךא ,םישדח םיקפוא םירצויהו םידמולה
.הימדקא וא תונמא תודובעב ןורשיכו תויתריצי ,תוירוקמל םישדח םינוירטירק
ךורעל וא קיתעהל םדא לוכי המכ דע :לשמל ומכ ,תובושח תולאש ררועמ הז טביה
תוירוקמל ובשחיי התריצי וא ותריצי ןיידעו ,םימייק טסקט וא תונמא תריצי
הריציה תכפוה יתמ ?תונמאב תויתריציה תולובג םהמ ?םזיראיגלפב ודשחיי אלו
קותעיש אל יכ םא) קותעישל תמסרופמ המגוד ?קותעיש לש תינכט הלועפל
,לוהרוו ידנא טרא-פופה ןמא לש ויתודובעב אוצמל ןתינ ,תונמאב (ילטיגיד
ןויסינ .(הלוק הקוק תויחפ ומכ) םידדוב םיטנמלא קותעיש לע ןרקיעב וססבתהש
לע ןורחאה רושעב השענ ילטיגידה ןדיעה תונמאב קותעישה תולובג תא רגתאל
רבאמ וקארד לש הרקמב םיקלטיא םיטנדוטס תצובק ידי
ילטיגידה ןדיעב תונמאה תולובג תא רגתאל ץמאמהמ קלחכ . Drako Maver
,רבאמ וקארד םשב יודב טנרטניא ןמא ,הגיצה ףאו ,וז הצובק הקרביפ
ןרוקמש ,(תופוג רקיעב) המיא-תונומת לש םי`זאלוקמ ובכרוה ויתודובעש
םיסרפב הכז וליפא רבאמש ,ךכ ידכ דע חילצה הז םיטנדוטס "ליגרת" .טנרטניאב
:וארו .טנרטניאה תונמאב תויצולחה ויתודובע לע םייתרקוי
.http://www.kapelica.org/maver/main.htm
תוירוקמ תופקשמה תוימיטיגל תונמא תוריצי לאכ ולא תודובעל סחייתהל שי םאה
תודובע יבגל קר אל ןוידל תויטנוולר ,ןהל תומודו ,ולא תולאש ?תויתריציו
קותעישה ןדיעב .תימדקא הביתכ לש התוירוקמ תדימל סחיב םג אלא ,תונמא
.םישדח םירמאמל סיסבכ ,ומסרופש םיטסקטמ םיקלחב םידמולו םירקוח םישמתשמ
ומכ ,תוימדקא תודובע לש ימיטיגל יתלב קותעיש לש םיינוציק םירקמ תוהזל לק
תוימדקא תודובע םיר;ְכ;ֹומה טנרטניא ירתא - U-banks לש הרקמב
רמאמ לש וניד המ לבא . /http://www.academon.com לשמל שארמ תונכומ
,רבחמ ותוא ידיב ןכל םדוק םסרופש רמאממ טעמב ךא הנוש הסריג גיצמה ימדקא
שרדנה ינושה תדימ יהמ ?רחא רבחמ ידי לע םסרופ ,רתוי ילקידר הרקמב - וא
,ןכא ?תוימיטיגלו תויתימא ,תוירוקמ תודובעל ובשחיי הלאכ םירמאמש ידכ
,טנרטניאהו בשחמה ןדיעבש אלא ,תילטיגיד-םדקה הפוקתב דוע ןרוקמ הלא תולאש
תויזכרמל תוכפוה ןה ,עדימ ץיפהלו דבעל ,קתעשל תלבגומ יתלבה תלוכיה םע
תולוכיב דימתמה רופישה .תיתונמאהו תיעדמה היישעה ימוחתב רתויב
אשונ תא תכלוהו תרבוג הדימב רגתאמ תילטיגידה הכירעה תונכותו םיבשחמה
תונמאב ןה ,תויתריציו תויתימא ,תוירוקמ תודובע תריציל קותעישב שומישה
תויתריציו תוירוקמ לש םיאשונב ןוידל םישדח םיקפוא חתופו ,הימדקאב ןהו
.קותעישה ןדיעב

תוקינכטב שומיש ךות תירוקמ תימדקא הדובע תריצי לש רגתאה םע תודדומתהה
ינאש ,תדחוימ הבישח תונמוימב הבוט הטילש תבייחמ טסקט קותעישל תוילטיגיד
תילטיגיד קותעיש תבישח . reproduction thinking קותעיש תבישח ןאכ הנכמ
תויונשרפ וא תושדח תויועמשמ תולעב ,תוירוקמ תוריצי רוציל תלוכיה איה
תבישח ילעב םישנא .תויאמצעו תומייק עדימ תוסיפ בוליש ידי לע ,תושדח
תעייסמה ,הבוט תינוויכ-בר תיטתניס הבישח ילעב ללכ ךרדב םה הבוט קותעיש
יעלקלא-תשע .םייק עדיממ םייתועמשמו םישדח םיפוריצ רוציל םהל
תועמשמ תקצל ושקבתהש םירגובמ לצא קותעישה תוניירואש ואצמ רגרובמה-יחימעו
םיאצממ .רתוי םיריעצ םיפתתשמ לש וזמ הברהב ההובג התיה םייק טסקטל השדח
הבישחה תלוכי רובע םדוק הראותש וזל הכופה המגמ םינייצמ הלא
.םירגובמ לש וזמ ההובג תלוכי םיריעצה וליג הב ,תיתוזח-תימוליצה

תפעתסמ הבישח
ירגאמב םישמתשמהו ,םיילטיגיד םיטסקט םיארוקה םידימלת ,טנרטניאה ישלוג
,היד;ֶמרפיהו טסקטרפיה םיגשומה תא בורקמ םיריכמ םיילטיגידה עדימה
"ץופקל" תלוכיה תוכזב ,יראיניל אלו ףעתסמ ןפואב דובעל שמתשמל םירשפאמה
םיתמצ ןיב links םירושיק תרזעב ,םינוש םיכמסמ ןיב וא ,ךמסמב םוקמל םוקממ
וא לע-טסקט) טסקטרפיהה תייגולונכט .תונומתב וא םיטסקטב םייוצמה nodes
ןפואה תא תוקחל ןויסינכ 1946 ב שוב .ו ידי-לע האצמוה (ףיצר-יתלב טסקט
ךותמ ,תישונאה הבישחה תלעופ וב יראיניל יתלבהו ,יביטאיצוסאה ,ףעתסמה
,עדי תופמ ישונאה חומב תורצונ וכלהמב ימאניד ךילהת איה הבישחהש החנה
לע םויכ תכמתנה ,שוב תנעטל .הבשחמה זכרמב דמועה ןיינעל םאתהב תופלחתמה
עדימ ןוסחיא לע תססבתמ הבישחה ,חומ ירקוחו םיביטינגוק םיגולוכיספ ידי
שלוגה בשחמה שמתשמ לצא םירצונ הלאכ םינבמו ,תשר-ייומד םיפעוסמ םינבמב
ןויער לש ותישארש איה תמאה .טסקטרפיהה תייגולונכט תרזעב עדימה םלועב
הריפסל תישילשה האמה ןיבש ןמזה קרפב יוצמ תפעתסמה תיראיניל-אלה הבישחה
תויגולונכט תואצמה יתש םודקה םלועב ועיפוה וב ןמז ,תישישה האמל
ןתינש םידרפנ םיפד לע הביתכב תוליגמ לע הביתכה תפלחה ,הנושארה :תוינכפהמ
םהידומעש ,םיכורכ םירפס .םיפדה לש םרופסימ - רתוי רחואמו ,םירפסל םדגאל
טטושל תלוכיה :עדימה דוביעב תושדח שפוח תוגרד םידמולל וקינעה ,םירפסוממ
הז םיקחורמ טסקט יקלח ןיב ףדפדל וא ,טסקטב םירדגומ תומוקמ ןיב תולקב
.םיסקדניאו םיניינע ןכות תפסוה ,תורוקמ תבלצה רשפיא םיפדה רופסימ .הזמ
האירק הביתכה הליגמה םא :טסקטב תוננובתהל השדח ךרד םג הרצי םירפסה תאצמה
לש שדח ןפוא רשפיא םיכורכ ויפדש רפס ירה ,הרוש רחא הרוש לש תיראיניל
ןפואב םיטסקטב טווינ הנושארל ורשפיא הלא לכ .ףודפד ;– האירק
ףיצר יתלב טסקטב רתויב קיתעה שומישה לש וישרוש .קיודמו לק ,יראיניל-אל
,ךורכה רפסה לש ןדיעה רחשל ןמזב הרוחא ,ןכ םא ,םיעיגמ ("טסקט-רפיה")
רמול אלש ,סופדה תאצמה תא הברהב םימידקמ םהו ,הריפסה ירחא תישישה האמב
.בשחמה ;–
הבישח ירגתא בשחמה ישמתשמ ינפב הגיצמ תינרדומה הידמ-רפיהה תייגולונכט
תוירפסב םינותנ שופיחמ ,לכשומ שומיש תיישע םשל םייחרכהה ,םישדח
תונש תליחת דע .הלדנה עדימהמ עדי תיינב דעו ,םינותנ ידסמבו תוילטיגיד
ויה אל ןבורבש ,תולבגומה בשחמה תוביבסב הדובעה ,תמדוקה האמה לש םיעשתה
וז .תיסחי תיראיניל הבישח המדיק ,הידמ-רפיהה תייגולונכט לע תוססובמ
ויה םישמתשמהש הדבועה ידי לעו ,תושימג יתלב הלעפה תוכרעמ ידי לע הבתכוה
תביבס תא הקחתש בשחמ-תססובמ הביבסב דובעל ופיצו ,םירפסב האירקל םילגרומ
תוהובג שפוח תוגרד םישמתשמל תקפסמ תינרדומה הידמ-רפיהה תביבס .רפסה
,השדח תויתייעב םהינפב הדימעמ םג ךא ,םינוש עדי תומלוע ךרד טווינב
לש תולודג תויומכמ עדי construct תונ;ְב;ַהל ךרוצהמ תעבונה
."רודס יתלב" ןפואב ועיגה ןהילא עדימ

הניא הידמ-רפיה תססובמ הביבס לש תיזכרמה תובישחה ,תיכוניחה הביטקפסרפהמ
שמתשהל תלוכיב רקיעב אלא ,שמתשמל תרשפאמ איהש תיתמישמ-ברה הדובעב אקווד
תמדקמ תאז תלוכי .םינוש עדי תומלוע ךרד ,יראיניל-אל טווינל ולא תוביבסב
,הבישח לש שדח גוסב ךרוצה תוחתפתהל הליבוהו ,תידמימ-בר ,תפעתסמ הבישח
שוחב םינייפואמ תחתופמ תפעתסמ הבישח ילעב ."תפעתסמ הבישח" ןאכ יורקה
בחרמ) hyperspace ב אצמתהל תלוכיב ,רמולכ ,בוט ידמימ-בר יבחרמ תואצמתה
םהש תעב "דוביאל תכלל" אלו ,(תרושקתה תותשר ןיב םייקה ילאוטריווה עדימה
םיביתנה תורמל ,טנרטניאב םייוצמה םיבורמה עדיה תומלוע ךרד םיטוונמ
היילעל םידע ונא טנרטניאב שומישה תובחרתה םע .םיטוונמ םה םהב םיבכרומה
בחרמב תואצמתהב םיישקו היצטניירוא-סיד לע םיחוודמה םישמתשמה זוחאב תרכינ
םיטלוש הבוט תפעתסמ הבישח ילעב יכ אצמנ םינוש םירקחמב .יטנרטניאה השילגה
תופמ ,םיילטנמ םילדומ רוציל םילגוסמו ,תירופאטמ הבישח לש תויונמוימב םג
םהל עייסמה רבד ,תשרה הנבמ לש םיטשפומ םיגוציי לש תורחא תורוצו ,םיגשומ
.טנרטניאב יוצמה עדימה ךובמב תיבחרמה תואצמתהב

ידי-לע ,תפעתסמ הבישח תובייחמה תומישמ עצבל םישמתשמ לש םתלוכי תקידבב
לויט ןונכת לש המישמ עצבל תונוש םיאליג תוצובק יגיצנ לש תלוכיה תניחב
םיפתתשמהש לככ יכ אצמנ ,טנרטניאב הידמ-רפיה טווינ תועצמאב תרכומ אל ץראל
יעלקלא-תשע) רתוי ההובג החלצהב המישמה תא עצבל םתלוכי ,רתוי םיריעצ
.(םוסרפב ,יחימע-רגרובמהו

קפסה תלטה לש תונמאה :עדימ תבישח
ךפה תינורטקלאה תרושקתהו טנרטניאה ןדיעב ןימזה עדימה ףטשב ץאומה לודיגה
חתפמ אשונל לכשומ שומיש וב תושעלו עדימ ךירעהל םינכרצ לש םתלוכי תא
ידוחיי וניא הנובנ עדימ תכרעהב ךרוצה םנמא .הנובנ עדימ-תונכרצל הכרדהב
ףא ,םיחילצמ םידמול לש תטלוב הנוכת םלועמו זאמ היה אוה :ילטיגידה ןדיעל
עדימל תלבגומ יתלבה הפישחה םע ,ינרדומה ןדיעב ךא .עדימה תכפהמ ינפל
וז תונמוימ הכפה ,תויצלופינמ וב תושעל ףאו ומסרפל תולקב ןתינש ילטיגיד
ויישקמ תועבונ עדימ תכרעהב תוירקיעה תויעבה .שממ לש "תודרשיה תונמוימ"ל
תדימו ,ותוירוקמ ,עדימה תונימא תדימ תא החוכנ ךירעהל עדימה ןכרצ לש
תוברועמ עדימב הכורכה תימדקא הדובע לכב .ותגצה ןפואבש תיעוצקמה הרשויה
ןימזה עדימה יטירפמ וליאב תוטלחה תולבקתמ ןתרגסמבש ,תונווגמ עדימ-תוכרעה
ירוזחיא עוציב ךלהמב תולבקתמ הלא תוטלחה .םלעתהל וליאמו ,שמתשהל ןתינ
םהיתוטלחהל םישמתשמה לש םתועדומ .תשרב טווינ ךלהמב וא ,עדימ ירגאמב עדימ
םילדומה וא תועדה ,תודמעה ,תונקסמה לש ילוגסה ךרעה תא הבר הדימב עבקת
דציכ ,עדימ תכרעה לש םייביטקפא םינונגנמ תלעפה אלל .עדימהמ םינבנה
?רחבי - םיבר םירקמב תורתוסה - תשרבש עדימ תוסיפ וליאב םדאה טילחי
,לשמל) ?ץמאי תשרב תוגצומה תויטילופה תועדהמ וליא ?ןימאי תושדחהמ וליאל
,ןימא הארנה ןפואב ,ןיטולחל קרבופמ יתושדח עדימ גיצמ www.onion.com רתאה
ךרוצה תאו ,עדימ לש הכרעהבו חותינב תויתייעבה תא שיחמהל הרטמב תאזו
;”עדימ תבישח;“ חנומה .(עדימל תורושקה הבישח תויונמוימ חותיפב
םירקחמ .תונובנו תולכשומ עדימ תוכרעה עצבל םינכרצ לש םתלוכיל סחייתמ
שופיח לש םילגרהו תויגטרטסאב בורל םידקמתמ וז הבישח תונמוימב םיקסועה
בר הכ םכרעש םייגוגדפהו םייביטינגוקה םיטביהה תא םישיגדמ םיטעמ קר .עדימ
ההזמ איה :ןנסמכ תלעופ עדימה תבישח .עדימב לופיטב תורושקה תומישמ עוציבב
לש םילוקישה תכרעמל ותרידח תא תענומו ,הטומ וא יטנוולר אל ,יוגש עדימ
הבישח ילעב םה תוחתופמ עדימ תבישח תויונמוימ ילעב עדימ ינכרצ .דמולה
םניא םה .םהילא עיגמה עדימה ביטב קפס ליטהל דימת םינוכנו ,תיתרוקיב
הרואכל הארנ אוה רשאכ וליפא ,וילאמ ןבומכ עדימ לבקל םיתפתמ
.ןימאו ;”יתוכמס;“

הכרעהל ושרדנ רשא ,םירגוב םישנא יכ ואצמ (םוסרפב) רגרובמהו יעלקלא-תשע
רתוי ההובג תלוכי וארה ,טנרטניאב ומסרפתהש םייתושדח םיעוריא לש תיתרוקיב
רשא ,הטיסרבינוא וא ןוכית ליגב םיריעצל האוושהב ,עדימ תויונמוימ םושייב
.הטומ וא קרבופמ עדימ לש םיביכרמ יוהיזב ושקתה

תישגר-תיתרבח הבישח
ונינפב וחתפ תילטיגיד תרושקת לש תורחא תומרופטלפו טנרטניאה תובחרתה
תוצובק תועצמאב עדימ ףותישלו תיפותיש הדימלל תויונמדזהו םישדח םידממ
הדימל לש תורחא תורוצו ,טא`צ ירדח ,עדי תוליהק ,ןויד תוצובק ,הדימל
ףקהב תויעב םג ולא תושדח תויורשפא תונמזמ ,תויונמדזהה דצל ךא .תיפותיש
םא תעדל ןתינ דציכ :תואמגוד רפסמ .טנרטניאה תפוקת ינפל םייק היה אלש
חותפל יאדכ םאה ?תויהל םירמייתמ םהש ימ תמאב איה/אוה טא`צה רדחב םדאה
ראוד והז ילוא ?סוריו ליכמ אוה ילוא ?םסרופמ ןעודימ חלשנש ינורטקלא ראוד
וא תיתימא איה תשרב תצפומה םד תמורתל האירקה םא תעדל ןתינ דציכ ?יתימא
?החיתמ

טנרטניא-ישמתשמש םייוושכעה םילוקישה תא תומיגדמ תורחא תוברו ולא תולאש
,סייפסרבייסב תלהנתמה תיביסאמה תרושקתב "דורשל" ידכ םהב בשחתהל םיבייח
יתלב םיקוח סייפסרבייסל .םכרדב תורקנה תויונמדזהב לכשומ שומיש תושעלו
לש לגנו`ג אוהש רמול רתוי קיודמ - ילבולג רפכ קר וניא אוה ;ולשמ םיבותכ
לש עדימ ,ףיוזמ וא יתימא :עדימ לש תיפוסניא תומכ קבוחה ,תישונא תרושקת
תונכס הבוחב ןופצל היושע סייפסרבייסב הלועפ .תועשר לש עדימו בוט ןוצר
תואמגוד ."קחשמה יללכ" תא םיניבמ םניאש ,םימימת ,םירגוב יתלב םישמתשמל
הללאמרב חצרנש רגבתמב לחה ,ונייח יטביה לכל טעמכ תוסחייתמ ולא תונכסל
,תיטסירורט איהש עדיש ילבמ ,טא`צה רדחב שגפש הרענ םע שגפמל אצי רשאכ
I LOVE YOU ותרתוכש ינורטקלא ראוד חותפל םייד םימימת ויהש םישמתשמב הלכו
.ינלטק סוריווב התע הז קבדנ םהלש בשחמהש תולגל ידכב קר

ענמיהל ,דחא דצמ ,םיעדוי סייפסרבייסה לש םינובנ םישמתשמ
תונורתימ תלעות קיפהל םילוכי םה ינש דצמו ,;”תודוכלמ;”המ
תויונמוימ לש בחר ןווגמב הטילש ילעב םה הלא םישמתשמ .תילטיגידה תרושקתה
רחאמ ,"תישגר-תיתרבח הבישח תויונמוימ" הנכמ ינאש ,תילטיגיד הבישח
.סייפסרבייסב הדובעה לש םייגולויצוסו םיישגר םיטביה רקיעב ןהב םיברועמש
בכרומה הארנה לככ אוה תישגר-תיתרבחה תילטיגידה הבישחה תויונמוימ ןווגמ
רמאמב תוראותמה תוילטיגידה תוביבסב הדובעב תומולגה הבישחה תויונמוימ לכמ
םירגוב ,םייטילנא ,דואמ םייתרוקיב תויהל םישמתשמה לע ,הב קיזחהל ידכ .הז
.עדימ תבישח לש ההובג המרו ,תפעתסמ הבישח ילעב תויהל םהילעו ,דואמ
לש יגולוכיספו יגולויצוס ליפורפ ךורעל ןויסינב םידקמתמ םיבר םירקחמ
תונמוימ ילעב םישמתשמה תא ראתל ןתינ םיאצממה ןמ .סייפסרבייסב םישמתשמ
םינותנה תא קולחל תונוכנ ילעבכ ההובגה תישגר-תיתרבחה תילטיגידה הבישחה
הבישח ילעב ,םינותנ ךירעהל תלוכי ילעבכ ןכו ,םירחא םע םהידיבש עדיהו
הבישחה תויונמוימ וקדבנ וב רקחמב .הלועפ ףותישב עדי בצעל תלוכיו תטשפומ
,רגרובמהו יעלקלא-תשע) םינוש םיליגב טא`צ יפתתשמ לצא תישגר-תיתרבחה
תמרל הפדעה תרכינ הב ליגה תצובק יבגל הרורב המגמ התהוז אל ,(םוסרפב
תילטיגידה הבישחה תונמוימ לש התויה תא גציימ הז אצמימש ריבס .וז הבישח
דדומתהל ךוניח תוכרעמ לש ךרוצה תא שיגדמו ,תווהתה יבלשב תישגר-תיתרבחה
.דיתעה רוד יחרזאל תישגר-תיתרבח הבישח תולוכי תיינקה םע


תפסונ האירקל


Eshet, Y., 2002. Digital literacy: A new terminology framework and
its application to the design of meaningful technology-based learning
environments. In: Barker, P. and Rebelsky, S. (eds.), Educational
Multimedia and Hypermedia, 2002, pp. 493-498

.(Eshet-Alkalai, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (in publication
.Experiments in digital literacy. Submitted to CyberPsychology
:1 הנומת
הדובע תוביבס לש שמתשמה קשממב םייפארג םיגוצייב שומישל תואמגוד
הבישחב שומיש םיבייחמ תימלצ לכב םימולגה םירסמה תנבה .תוילטיגיד
.תיתוזח-תימוליצ
.ריוואה גזמ לש יוזיחו רואית תרשפאמה ןג ידליל הימדה לש קשממ(a)
.יתיב ואידיו רישכמ לש הלעפהה קשממ (b):2 הנומת
ינפל .תוחולה לע םידמולה םימשור רועישה תעשב :ודוהב יתרוסמ רפס תיב
.אבה רועישה םושירל םוקמ תונפל ידכ חולה לע בותכה תא םיקחומ אבה רועישה
.(תשע הגנ :םוליצ) עדימ קתעשל תורשפא ןיא הלא םיאנתב

.ספדומה ןויליגב תוארל ולכות תונומתה תא

,"ואילילג" - הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
.57 – 50 םידומע ,2003 רבמבונ ,63 ןויליג :רוקמ
לת תימדקאה הללכמב תויכוניח תויגולונכטל המגמה שאר אוה תשע םרוי `פורפ
םייתארוה תונורתפ החתיפש םיבשחמ תרבחב יעדמ חותיפ זכר היה רבעבו ,יח
ןוכמב ריכב רקוח םג אוה .םלועבו ץראב ךוניח תוכרעמ רובע םיבשחוממ
העיגפה דוכלימ" רמאמב אוצמל ןתינ םיפסונ םיטרפ .םילשוריב יגולואיגה
.58 ואילילג ,"תישיא תודע :תיחומה

הבתכ ספדה
 
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/madatec רתאמ חקלנ הז רמאמ