םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 

תודוא

דרשמב היגולונכטלו עדמל להנימה תוסחב םקוה רשא ,לטרופה
לכל לארשיב יזכרמ עדימ תמוצ רוציל דעונ ,תוברתהו ךוניחה
איה תיסיסבה הרטמה .םיבשחמהו היגולונכטה , עדמה ימוחת
יכרוצל םלוה הנעמ ונתיש ליבומ םיבאשמ זכרמו הינסכא רוציל
.םידימלתהו םירומה ,םיחקפמה רוביצ לש תינוויכ-וד תונכדעתה

תוליעפ יפד :ןוגכ ,הארוהב םימושייל שדקומ לטרופהמ לודג קלח
תועיפומ ,ןכ ומכ .דועו םיבשקותמ םיסרוק בשחמ ,םינווקמ
לש יעוצקמה םינעדימה תווצ י"ע ושענש תופטוש ןכות תוריקס
סקדניא ,םלועהו ץראהמ תואצמהו םישודיחב ודקמתהו ט"פמה
םינואיזומ ,םייטנוולר םיניזגמו תע יבתכ ,יתוכיאו רחבנ םירתא
.דועו היגולונכטו עדמל םיליבומ

תודות
 
 
ינדע תילגיס
:טקייורפה לוהינ
טנלס ימע
ינדע תילגיס
תהק ירמע
,עדימ ףוסיא
עדימ דוביע
:םירמאמ תביתכו

יקסנ'צק םירמ
:יגוגדפ ץועי

ףשר הריש ,הייטע ןב ריפוא ,קקח דעירנ
:חותיפו תונכת
ףשר הריש
:HTML ל תורמה
ןוטק היתב ,ישוד ירוא
:תונומת דוביעו יפרג בוציע
ןוזרבולג תנע
:םירצוי תויוכז
ילאערזי האל
:הדלקה
רשא ימע
:רוצקתו םוגרת
:ךוניחה דרשמ ,היגולונכטלו עדמל להנימה
דמלמ יזוע ר"ד ,ןייד ינור

:תכרעמ
 
 
חקלנש רמוחה לכ תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח לש תויוכזה ילעב תורוקממ
תא גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב
הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל רבדה אבוי םא .תועט וא

 

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו