םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םידליל עדמ/עדימ יצורע//

,תוכורעת ,ןואיזומה לע יללכ עדימ
ןעדמל תויוליעפו םיקחשמו תויוליעפ
.ריעצה
יעדמ רקחמ טקייורפ אוה קטייס
םלועה לכמ רעונ רובע יגולונכטו
ידמ םירנימס םייקמה ,ב"י-א"י תותיכב
םיקסוע םיכינחה .הפיחב ןוינכטב ץיק
םימוחתב תונוש תועפות רקחמב
המישר ,רקחמה יאשונ - רתאב .םינווגמ
לש םיטקייורפ ,רבעב םיכינח לש תיקלח
.רנימסל המשרה יספוטו םיכינח
עדימ ירגאמ לא םכתא רשקי תינונס רתא
עדי יזכרמ ,םלועבו ץראב םיבר
,עדמ רחוש רעונ תינכת ,םירומל
,םיבר תושדח ירתא ,םיננוחמל הקלחמה
תודסומו ןויד תוצובק ,תועדומ חול
תויורשפא תינונסל .םיבר םייכוניח
תועייסמה תירבעב תומכחותמ שופיח
.םינושה םירגאמהמ עדימ יטירפ תאיצמב
העיצמ ןוינכטב רעונ תולועפל הדיחיה
יאשונב םידליל ץיק תואנדסו םיגוח
תוליעפ לע םיטרפ .םינושה םיעדמה
םירויסו תישיא תוליעפ ,רפס יתבב
.םיכרדומ
,היגולונכטב שמתשהל םידלי דמלמה רתא
.המכחב טנרטניאב רקיעב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו