םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


היגולונכטויב/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

םירמאמו תובתכ ליכמה יעובש ןותיע
ןוגכ ,םינוש םייעדמ םיאשונב
תגצה .האופרו הקיטנג ,היגולונכטויב
,יעדמה רקחמב תונורחאה תויוחתפתהה
עדמה םוחתמ םיינשדח םירצומ תמישר
םירמאמ ,ןוחריל םושיר שורד .דועו
.םולשתב
חותיפו רקחמב תקסוע "רואטנפ" תרבח
,ןוזמה תסדנה ימוחתב םימוזי
ןכו ,םימה תוכיאו היגולונכטויבה
ןוזמה תוישעתל ץועיי יתוריש ןתמב
עדימ - רתאב .ןהל תוולנה תוישעתלו
םיתורישהו היתויוליעפ ,הרבחה תודוא
.הדי לע םינתינה
לש תואלקחל תימואלה הירפסה תיבמ רתא
םוחתב תורוקמל השיג קפסמה ב"הרא
.היגולונכטויבה
םירומ תוולל הרטמב חתופ הז רתא
הבחרהה קרפ תא םידמולה םידימלתו
דומיל תרגסמב "ןוסיחה תרותב םיקרפ"
.דומיל תודיחי 5 לש המרב היגולויב
תורושקה תוירסומ תומליד רתאב
ךילהת לש ימצע דומילל הדבעמ ,טובישל
רבסה :ובו ףיקמ עדימ רגאמו טובישה
ןוחנומ ,טובישה ךילהת תודוא לע
תוינפה יטפשמ ןוחנומ ,הקיתא
ל"וחבו ץראב םירתא טוונ ,םירמאמל
.טובישה אשונב םיקסועה

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו