םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקיטנג/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

הצואת רבוצו ךלוה יטנגה לופכשה םוחת
תא דומלל ולכות הז רתאבו ,םינשה םע
-ה האמב דוע ותישארש ,םוחתה תודלות
םירקוחה לע אורקל ולכות ,ןכ ומכ .19
לש ךילהת לגרתל ףאו ,םוחתב םיטלובה
.טוביש
,ילוד השבכה לש הלופכיש זאמ IOL
אל ללכ רבדל ךפה םדא ינב לופכיש
ףשוח ,תינונס תיבמ ,הז רתא .ינוימד
רסומו הקיתא ,אשונב תומלידה תא
םירקס ,םינוש םירמאמ םכינפל איבמו
.ןויד תוצובקו
"עבט" ןיזגמה לש תילאוטריוה הסריגה
תושדחה .ישונאה םונגה אשונב
,- 21ה םוזומורכה אשונב תונורחאה
ןויד ,םוחתב תונורחא תויוחתפתה
םירושיקו םונגה יוליג תלעות תייגוסב
םונגה אשונב עדימה ירגאמ לכל םילועמ
ישונאה
עונמו סקדניא ,תושדח קפסמה רתא
םינגה תפמל רושקה לכב שופיח
ןג שפחל ולכות רתאב .םיישונאה
וא םישדח םייוליגב ןכדעתהל ,יפיצפס
םוזומורכב םיאצמנ םינג הזיא תוארל
דבלב םיגולויבל אל .םיוסמ
םירמאמו תובתכ ליכמה יעובש ןותיע
ןוגכ ,םינוש םייעדמ םיאשונב
תגצה .האופרו הקיטנג ,היגולונכטויב
,יעדמה רקחמב תונורחאה תויוחתפתהה
עדמה םוחתמ םיינשדח םירצומ תמישר
םירמאמ ,ןוחריל םושיר שורד .דועו
.םולשתב

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו