םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקיטנג/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

טקייורפל עגונב םיינכדע םימוסרפ
יריצקת אורקל רשפא .ישונאה םונגה
.אלמ ךרואב תובתכ ףאו תובתכ
הידפולקיצנא .ןמצייו ןוכמ לש טקיורפ
עדימל שופיח עונמ ןיעמ םג איהש
תורשפאה תניחבל יוסינ לדומ ,יטנג
תינורטקלא הידפולקיצנא תשרב םיקהל
.יאופרו יגולויב עדימ לש הפיקמ
.הקיטנג קנבכ ויתוריש תא עיצמ רתאה
ולכות ,דמחמ תויח םכל שיו הדימב
לפכשלו הז קנב יתורישב רזעיהל
םהלש םינגה לע רומשל וא ,םתוא
ןושארה קנבה םקוי יתמ ןיינעמ .דיתעל
?םדא ינבל
אשונב עדימל ךירדמ אוהש גולטק
רקיעב ,הקיטנגו תיראלוקלומ היגולויב
.םינעדמל דעוימו תונכות
זכרמהו היצמרופניאויבל הדיחיה
םיקסוע ןמצייו ןוכמבש הקיטנגל
םילכ חותיפוב בוציעב
םוחתב רקיעב ,היצמרופניאויבל
תוארשרש רקחמו תירלוקלומה היגולויבה
זכרמכ דקפתמ רתאה .תויטנג
ץראהמ עדימ יבאשמ זכרמה יביטקארטניא
ימורופו םירמאמ ,תובתכ ,םלועהמו
[.ןויד

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו