םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקורי היגולונכט/ץראה רודכ יעדמ/עדימ יצורע//

האירב תיגולוקא תכרעמ ןעמל תלעופ
תוארתא אצמנ תשרה רתאב .יתביבס קדצו
תומח תועידיו תושדח ,תויתביבס
עדימ יבאשמו תויעובש תורתוכ ,חטשהמ
םילקא :ומכ םינווגמ םיאשונל עגונב
תורוקמ ,םייתביבס םיקוח ,הריפסומטאו
תועונת ,ןוזמו תואלקח ,היגרנא
,םיכפשו םילער ,תורעי ,תוקורי
.םימיו םיסונייקוא
איה התומעה לש תירקיעה התוליעפ
,הביבסל תירוביצה תועדומה תרבגהב
לש המילא אלו הרישי הלועפ י"ע תאז
תוכיאב םיעגופה םימרוג דגנכ םיחרזא
תשגדה - התרטמ וז תודגנתה .הביבסה
ירוביצ ץחל דודיעו תויתביבס תויעב
עדימ ליכמ רתאה .םימהזמ םימרוג לע
,היקבאמו היתולועפ ,התומעה לע
תושדח ,יתביבס-יגולוקא עדימ תיירפס
.םיקורי םירושיקו תונומת ,תומח
לש הרטמה ,הקורי היגולונכטל ךירדמ
רוביצה תעידיל איבהל איה ךירדמה
תורבח לש סקדניא .תרחא םג רשפאש
."הלועפ יפתשמ" םינוגריאו
הליער תלוספ רוזחמל לעפמה לש רתא
תוליעפ לע עדימ רתאב .בבוח תמרב
בחרנ עדימ ,רבעה ןמ תונומת ,רתאה
םירתאל םירושיק ,דימלתלו חוקלל
.לעפמב םירבסהב הוולמ רויסו םיקורי

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו