םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


האופר/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

תויגולונכט חותיפב תקסוע הרבחה
לש האפקהב רומישל םיינשדח תונורתפו
רחבמו ,ןימ יאת רקיעב ,תומקרו םיאת
ימוחתל םימושייו םירצומ לש לודג
לא טבמ רשפאמ רתאה .תואלקחהו האופרה
תונומתב םיוולמ) הרבחה ירצומ
השוע איה ןהב תויגולונכטה ,(םירבסהו
.םהיתונורתיו שומיש
תחת אצויה יביטקארטיא האופר ןיזגמ
אוצמל ולכות ןיזגמב .חולש תרבח תוסח
האופר תודוא םירמאמו תובתכ
הנוזת ,תיטסלפ היגרוריכ ,תיביטנרטלא
,אתבס תופורת ,רשוכ לע הרימש ,הנוכנ
,םימורופ םגו יללכ עדימ ,םינוסיח
.תובתכ ןויכראו םילאשמ
,תוירופ ,תוומ ,הדולי לע תוקיטסיטטס
תודסומב זופשא יפירעת ,תולחמ
תאופר ,תירטאירג האופר ,םינושה
םיתוריש ,דרשמה הנבמ ,הנוזת ,םייניש
.דועו ןתונ דרשמהש
האופרה קוזיחל ילאוטריו תוריש
,תושדח :רתאב .רוביצה ברקב תיתליהקה
האופר ,תולחמ תעינמ ,הנוכנ הנוזת
רודמ .ףוחד יאופר לופיטו תיביטנרטלא
רשפאמ "החמומה תא לאש" דחוימ
תורישי םהיתולאש תא תונפהל םישלוגל
םיאשונ רתאה איבמ ןכ .םיאפורל
.קרפה לע םידמועה תואירב יאשונב
האופרה ,תואירבה םוחתב עדימ רוקמ
,הנימז היצמרופניא ליכמ .חופיטהו
הנוזת :תואירב יאשונב הנימאו הריהמ
,שפנה תואירב ,םידלי תאופר ,הטאידו
תולחמ ,השיאה תואירב ,תויגוזו ןימ
ללוכ .תוחיטבו הנושאר הרזע ,לופיטו
תובושתו תולאש ,םירמאמ רגאמ
עונמו תויטנבלר תונומת ,תויעוצקמ
תוינפהו תונומת ,טסקט רותיאל שופיח
םיחנומ ,םיצופנ תואירב יאשונב
,תופורת ,םימוטפמיס ,םייאופר
.םירקחמו םילופיט

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו