םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הנכות/םיבשחמ/עדימ יצורע//

- ימאניד HTML תטישב םירתא חותיפ
.םיפיטו, תויחנה
תחא ,קו`צ דיוויד לש םיבשחמה תניפ
תונחתב תובוטה ןוכדעה תוינכותמ
תונכות לע םינוכדע , ב"הראב וידרה
.ץלמומ .הרמוחו
זכרמ אוה "בוב ר"ד לש הקינילקה"
תונכות ימוחתב םיתנכתמל הכרדהו עדימ
הווא`ג , ,+ + C הברוק ,יפלד
םינוכדע ,םירמאמ .דעו JBUILDER
.תושדחו
,הדובעה ןחלושל םיטפט לש ןויכרא רתא
ןה תונומתהש אוה וב דחוימהש
אוצמל רשפא רתאב .דחוימב תויתונמוא
םיבכר ,תויח ,ףונ תונומת לש םיטפט
תוירוגטק יפל קלוחמ רתאה .דועו
.ךסמ ירמושב םג דיוצמו
,הדובעה ןחלוש לש תוכרעל קנע סקדניא
תוללוכה תוכרע 5000 ל בורק רתאב
םיצבקו םימיהדמ םייפארג םיכסמ
.םיאשונ י"פע םייפארג

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו