םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ יצורע//

הנכות יביכר ןוכיתל עדימ זכרמ
לע ((IP טנרטניא תרושקת תרובעתל
עדימ , םיספדומ הקינורטקלא ילגעמ
הנכות יתבו הנכות לש תולודומ לע
.םלועה יבחרב
תוינורטקלא תוכרעמל הקידב דויצ
םירתא סקדניא ,(הצחמל םיכילומ)
.עדימ תורוקמו
יאשונב םירתא סקדניאו עדימ זכרמ
(םירוססורפורקימ) םידבעמ-ורקימ
עונמ ללוכ רתאה .םיתנכותמ םירקבו
.ליעי שופיח
תיישעת יאשונב תושדחו עדימ זכרמ
, SEMICONDUCTORS הצחמל םיכילומה
,היישעתב תויוחתפתה ,םישדח םירצומ
.ןויד תוצובקו םימורופ
תיישעת יאשונב תושדחו עדימ זכרמ
, SEMICONDUCTORS הצחמל םיכילומה
,היישעתב תויוחתפתה ,םישדח םירצומ
.ןויד תוצובקו םימורופ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו