םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םידליל עדמ/עדימ יצורע//

הינרופילק זוחמ לש עדמה דירי רתא
372 תופתתשהב 2000 יאמב ךרענש
.רפס-יתב
.הדנק ,ןו`ג טנייס ,פושיב תללכמ רתא
עדימ ,עדמ דירי ,היגולויבב קסוע
.םירומל םגו םידימלתל
:םינוש םיאשונב םידליל דומיל רתא
,הקיטמתמ ,תילגנא ,םיבשחמ ,תונמא
םידליה תויחונל .דועו ,עדמ ,תופש
,םוירוטידוא ,הירפס רתאב ומקוה
.םיילאוטריו םיקחשמ שרגמו
תעדל םיצורה םידימלתו םירומל רתא
םירושיק .חומה לש היגולויבה לע רתוי
.חומל םירושקה םיאשונו םירתא דועל
לש עפש ליכמו םידליל דעוימה רתא
רשפא .תואירבו עדמ יניינעב עדימ
םיבר םיאשונב ואדיו ינוטרסב תוזחל
,המטסא ,תרכוס ,הייאר ,חומה :לשמל
ץלמומ .דועו שמשה תכרעמ ,םימ ,למשח
.םידליל קר אל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו