םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תשרה ירחבנ/עדימ יצורע//

םמעשמ אל רבכ :טנרטניא שי הז ליבשב
וא היגולויב ,הקיזיפו הקיטמתמ דומלל
תויורשפא הברה .הימיכ
הדימלה תא תוכפוה תויביטקא-רטניא
הקתפרהל עדמה תאו גונעתל
םירוהל ץלמומ רתא .ןוימד-תאלמ
.תילגנאב םיטלושש םינרקס םידליו
תנווקמ תכורעת איה `םוינלימל עדמ`
הגיצמ .ישומישו יסיסב , עדמ אשונב
,תוסחי ,הימונורטסא ומכ םיאשונ
-בושחימו היגולומסוק ,הקיסיפורטסא
.לוקבו תונומתב
ןתינ המ ?לעופ אוה דציכ ?טובור והמ
וללה תולאשל תובושת ?ותרזעב תושעל
אשונב תויביטקארטניא תולעפה דועו
.הקינכמו םיטובור לע ידומיל זכרמב
םיטובור ימוליצ לש הירלג ללוכ
.אשונב םירושיקו םינוש םיגוסמ
להקל דעוימה םינפ ריבסמ יעדמ רתא
תושדח .דגזע םשבי תכירעב ריעצה
,ןמציו ןוכמ לע םירבסה ,עדמה םלועמ
.דועו םישודיח לע תובתכ
םוחתב םירתאו םירושיקל גווסמ ךירדמ
ינוכמ ,םירקוח .היגולונכטונאנה
.דועו עדימ ירגאמ םירמאמ ,רקחמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו