םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תשרה ירחבנ/עדימ יצורע//

,תע בתכ אוצמל ולכות טנלמע לש רתאב
,הדיורב ידואו טנלס ימע תכירעב
.טנרטניאב תויוחתפתהה רחא בקועה
יגוגדפה זכרמה ףותישב רואל אצוי
עדמל להנימהו "למע" יגולונכטה
עדימ זכרמ .ךוניחה דרשמב היגולונכטו
תוח"ודו שומיש ירקס ,םלועב תע יבתכמ
.טנרטניאה יאשונב רקחמ
םיימשר םירתאו םירמאמ ןסחאמה רתא
השענ רתאב טווינה .םינוש םיאשונב
יבשותשכ ,היניינבו ריעה תפמ ךרד
היגולונכט תורבח רקיעב םה ריעה
.םייעדמ תודסומו
עדמה םוחתמ םילארשי םירתא סקדניא
יפל םיקלוחמ םירתאה .היגולונכטהו
,ךוניח תודסומ תמגוד ,אשונ תוירוגטק
.דועו בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ ,ץראה רודכ
תע בתכ אוצמל ולכות טנלמע לש רתאב
.הל םיבורקה םימוחתלו הקיסיפל
לכ תא תרשל הרטמב םקוה ר``טמ
עדמ לש הדימלבו הארוהב םיקסועה
רתאב .ידוסיה רפסה-תיבב היגולונכטו
,ןויד תוצובק ,ילאוטריו םירומ רדח
תוחול ,םינוש םימוחתב םיחמומ תווצ
םירמאמה ןמ םידחא ,תועדוה
.דועו הקירואא תעה-בתכב םימסרפתמה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו