םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םימורופ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

.הקיסיפ דקוממה Deja לש יעדמ םורופ
אשונ ורחב ,תבותכה לע וקילקה
Msg 1 הנושארה העדוהב ורחב ,ןיינעמ
ןיינעמ ןיידע אשונה םא התוא וארקו
next in לע דומעה תיתחתב וקילקה
תובוגת אורקלו ךישמהל ידכב thread
.אשונל
רוקמב דקוממה Deja לש יעדמ םורופ
.ץראה-רודכ לע םייחה
אשונ ורחב ,תבותכה לע וקילקה
Msg 1 הנושארה העדוהב ורחב ,ןיינעמ
ןיינעמ ןיידע אשונה םא התוא וארקו
next in לע דומעה תיתחתב וקילקה
תובוגת אורקלו ךישמהל ידכב thread
.אשונל
יעדמב דקוממה Deja לש יעדמ םורופ
.ללחה
אשונ ורחב ,תבותכה לע וקילקה
Msg 1 הנושארה העדוהב ורחב ,ןיינעמ
ןיינעמ ןיידע אשונה םא התוא וארקו
next in לע דומעה תיתחתב וקילקה
תובוגת אורקלו ךישמהל ידכב thread
.אשונל
תונמוא דקוממה Deja לש יעדמ םורופ
.תויעדמ תויושחרתה רקיעבו יאנפ
אשונ ורחב ,תבותכה לע וקילקה
Msg 1 הנושארה העדוהב ורחב ,ןיינעמ
ןיינעמ ןיידע אשונה םא התוא וארקו
next in לע דומעה תיתחתב וקילקה
תובוגת אורקלו ךישמהל ידכב thread
.אשונל
תונמוא דקוממה Deja לש יעדמ םורופ
.תובותכ תוריציב רקיעבו יאנפ
אשונ ורחב ,תבותכה לע וקילקה
Msg 1 הנושארה העדוהב ורחב ,ןיינעמ
ןיינעמ ןיידע אשונה םא התוא וארקו
next in לע דומעה תיתחתב וקילקה
תובוגת אורקלו ךישמהל ידכב thread
.אשונל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו