םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


/E-learningךוניח/עדימ יצורע//

ןנוכתהל םישלוגל עייסל דעונש רתא
ואצמת רתאב .תירטמוכיספה הניחבל
תוקינכט ,םיפיט ,אמגודל תולאש
הניחבל ןנוכתהל דציכ םיחנמ תונורקעו
הניחבה ךלהמב תויעב םע דדומתהל ךיאו
.ילמיסקמה ןויצה תא איצוהל תנמ לע
תיתודידי הדמול חתיפ ירטמיסא תווצ
ירטמוכיספה ןחבמל דומיל תרשפאמה
ךנמזבו ךלש בצקב הריחב פ"ע לוגרתו
,םיאשונ ,הניחבה ,הדמולה לע .יונפה
לש םירבחה ןודעומל תופרטצהו תואמגוד
.רתאב תאז לכ !םניח-ירטמיסא
תובש ןולאב תמקוממ רדסהה תבישי
תודהי ידומיל תבלשמו ןויצע שוגבש
תודוא עדימ ואצמת רתאב .יאבצ תורישו
דומיל רשפאמה ילאוטריוה שרדמה תיב
ךרד תילגנא וא תירבעב םיסרוק
,םיברה דומילה ילולסמ ,טנרטניאה
.דועו שופיח ןונגנמ
דומיל תומגמו םיסרוק עיצמ ס"היב
תטיש .םימדקתמ םייגולונכט םיאשונב
ימצע דומיל לע רקיעב תססבתמ דומילה
דומלל ןתינ .קוחרמ הארוה לעו החנומ
וא הקינורטקלא תסדנה ,הנכות תסדנה
,ףסונ עדימ .לוהינו הישעת תסדנה
.רתאב -ןועידי תנמזהו המשרה
ראותל דומלל ןתינ לארשיב הנושארל
תרבח .טנרטניאה תועצמאב רכומ ימדקא
ךרד דומלל םילארשיל תרשפאמ HDC
קרוי וינ `גלוק יסרמב טנרטניאה
המילשמ האופר ,היגולוכיספ ,םיבשחמ
אוצמל ולכות רתאב .םיקסע להנמו
ןפוא ,ראותה ,םיסרוקה לע םיטרפ
.דומילה רכש ןבומכו דומילה

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו