םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


/E-learningךוניח/עדימ יצורע//

ךרד םג דמלנה ךוניחב ימדקא סרוק
רואת תא ואצמת רתאב .טנרטניאה
רזע ירפס ,םידימלתה תמישר ,סרוקה
תרכהל רזע ירתא ,םיצלמומ םירמאמו
,סרוקב דומילה יאשונלו טנרטניאה
.דועו תועדוה ,םיליגרת תשגה ,םיליגרת
תועצמאב האושה תארוהב קסוע רתאה
םיטסקטו תונומת ,םידלי ירויצ ,םילוב
תישענ הדימלה .םייתורפסו םיירוטסיה
- תילאוטריו ,תבשחוממ הדימל תביבסב
ןאכ ואצמת ,ףסונב .טנרטניא תביבס
.האושה אשונב םיקסועה םירתא רגאמ
ס"היבו ב"טח ידימלתל דעוימה טקייורפ
ןיזגמ תקזחאב םיפתתשמה ,םיינוכיתה
תומסרפתמ וב ,תילגנאה הפשב ןווקמ
י"ע ובתכנש םינוש םיאשונב תובתכ
לש תבשקותמה התיכב םידמולה םידימלת
תא םירפשמ םידימלתה ."קנילה"
רותיא י"ע הביתכהו האירקה תויונמוימ
.טנרטניאב עדימה
תא רפשל םידימלתל רוזעל ותרטמש רתא
י"ע תיתיווח ךרדב םהלש תילגנאה
ןווגמו םינודיח ,םיקחשמ ,תויצאלומיס
רתאה עיצמ ,ןכ-ומכ .תונהמ תויוליעפ
.תילגנאה ירומל תורוקמו בר רמוח
טנרטניאב עסמל דימלתה תא חקול רתאה
לכ דמולו דעצ רחא דעצ דעוצ אוה וב
.הנהמו אלפנ ןפואב ןמזה
ירפס ללוכה קוחרמ הדימל טקייורפ
רתאה .םירומל םיכירדמו דימלתל דומיל
הדש תיינב ,היצזימיטפוא תויעב ליכמ
תורשפאו לכל םיטרופמ םירבסה ,הפועת
תיתועמשמ תיטמיתמ תוליעפב תוברועמל
ןיב רשקה תא ךירעיו ןיבי דימלתהש ךכ
ךותב םירחא םיאשונו דמלנה רמוחה
.הל הצוחמו הקיטמיתמה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו