םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


רפסה תיב ידימלת/ךוניח/עדימ יצורע//

עוצקמ) םלוע ידומילל יכוניח רתא
היפרגואיג בלשמה שדח דומיל
ליעי ןוגרא .טנרטניאב (הירוטסהו
תונידמה לע עדימה תורוקמ לש רדוסמו
.םידמלנה םיילבולגה םיאשונה וא
תודימצב םידימלתל םיליעפ םירושיק
.םידימלתל
תא גיצמו טרוא תשר י"ע חתופש רתא
לכ םירדוסמ הב תירוזחמה הלבטה
.הלוע ימוטא רפסמ יפל עבטבש תודוסיה
תוארקנה תורושמ תבכרומ הלבטה
.תוצובק תוארקנה תודומעו ,םירוזחמ
לבקתמ ,הלבטב דוסי לכ לע השקה םע
,הירוטסיה ,ףסונב .ויתודוא רצק רבסה
.היפרגוילביבו םירושיק ,תונוכת
םידימלת תוליהק לש הדימל תרגסמ
העיצמ "תרווכ" .טנרטניאב םירומו
תולעפהו תויוליעפ לש תשק רפסה יתבל
הארוה םיבלשמה תעד ימוחת ןווגמב
םינוש רפס יתב תופתוש ךות התיכב
.טנרטניאה תשרב תדמול הליהקב
ס"הבל תומיאתמ תועצומה תויוליעפה
.םינוכיתהו םייניבה תוביטח ,ידוסיה
ליגה תבכשל דעוימה ביהרמ יכוניח רתא
החנמה תיכוניחה הסיפתה רשאכ הריעצה
בושקתה ןדיעב ךוניחה תייאר איה ותוא
רתאה .תומדקתמ תויגולונכטב שומישו
,םיריעצה םידימלתה יכרצ תא אלממ
דומיל רשפאמו םירוההו םירומה
חופיט דצל האנהו עדי בלשמה ,יתיווח
.בשחמ תויונמוימ
ותרטמש תינונס תיבמ בשקותמ טקייורפ
הדימלהו הארוהה תויונמוימ תא םדקל
היגולויבה ידימלתו ללכב םידימלתה לש
:ןוגכ םיאשונ ללוכ רתאה .טרפב
תרושקת ,היצולובא ,היגרנא ילוגלג
,השרות ,ח"עבו םיחמצב תוסיוו
ףוליחו םיכילהת הייבר ינונגנמ
.אתב םירמוח

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו