םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיהובג םידומיל/ךוניח/עדימ יצורע//

יעדמ ימוחתב םידמולל ילאוטריו סופמק
י"ע םקוה ילאוטריוה סופמקה .בשחמה
American Institute for Computer
.Sciences
The University of New לש רתאה
הינבל הקלחמה תא גיצמ South Wales
,הכרדה ,םירקחמ ,תוכורעת .תיתביבס
.דועו םושיר
תקסועה החותפה הטיסרבינואב הקלחמ
הארוה תוטיש לש העמטהו חותיפ ,רקחמב
עדימ תויגולונכט לע תוססובמה הדימלו
תושיגנ תרצוי םלת .םיבשחמ תרושקתו
לכמ םיטנדוטסל טנרטניאלו םיבשחמל
הנבנ בשקותמ סרוק לכלו ,ץראה יבחר
תווצ לש בקעמ םייקל רשפאמה רתא
.הארוהה
ןתינ ןליא-רב תטיסרבינוא לש רתאב
,הטיסרבינואה לע יללכ עדימ לבקל
,םימוסרפ ,תוקלחמ ,דומיל תוינכות
םינווקמ םיתוריש ,תושדח ,תוירפס
םידומילה תינכות לע עדימו טנדוטסל
תלעופה טנרטניאה ךרד תודהיב
הטיסרבינואב

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו