םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיהובג םידומיל/ךוניח/עדימ יצורע//

.ןמציו ןוכמ לש םיעדמ תארוהל הקלחמה
,הקיטמתמ :דומיל יאשונל קלוחמ
,תויוליעפ .דועו הימיכ ,הקיזיפ
.םימורופו עדימ רגאמ ,םיסרוק
תואטיסרבינואלו תוללכמל ךירדמ
הדימל תוינכות שי ןהב ,ב"הראב
תודסומ שופיח ךורעל ןתינ .קוחרמ
,תודועת וא םיראת םיקינעמה םייפיצפס
.דומיל ימוחת פ"ע וא ב"הראב רוזיא פ"ע
הכימת עיצמה ילארשי הכרדה רתא
םיננוכתמה םידימלתל תיביטקארטניא
םידמולה םיטנדוטסלו תורגבה תוניחבל
םימורופ ןאכ אוצמל ולכות .הימדקאב
,הקיטמתמה ,תילגנאה ימוחתב רזע ילכו
.דועו םיבשחמ ,הלכלכ ,היגולוכיספה
םע תיאקירמא תילאוטריו הטיסרבינוא
.ב"הראב הכמסהה יפוג לש תימשר הרכה
,םידומילהו םיסרוקה לע עדימ רתאב
עדימ ,םיטנדוטסל םיתורישה לע םיטרפ
תויומלתשהו תיעוצקמ הרשכה לע
תועצמאב םינתינה םידבועל
.המשרה לע םיטרפו תגצמ ,הטיסרבינואה
םיהובג םידומילל רושיקו עדימ זכרמ
י"ע קזחותמ זכרמה .טנרטניאה תועצמאב
.ודרלוק תטיסרבינוא לש בשחמה תדיחי

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו