םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


טס`גדאג/םיבשחמ/עדימ יצורע//

.ןפדפדה לש םילכה לגרסל םניח ףסות
תוסינכ רפסמ יבגל תוקיטסיטטס גיצמ
וב םיאצמנ םתאש רתאל םירקבמ
.םימוד םירתאל םירושיקו
תרשפאמ)ישיא שומישל םניח תנכות
םיספט יולימ תרשפאמה (תויוהז יוביר
רותפכ תציחלב
/תוירפסה הנבמ תא תחתנמה םניח תנכות
םתרקיב םהבש םירתאב םירושיקה תיכרריה
טנרטניאב םימוסרפה תיברמ תא ענומ
תעינמ .הפוצ התא םהב םיפדב עיפוהלמ
.םימסרפמה רתאל ךבשחממ עדימ תחילש
השק ןכלו ישיא שומישל םניח הנכותה
םוסרפה ורהזיה ךא הילע ץילמהל אלש
םירתאב דחא רפסמ ךמותה אוה טנרטניאב
ןכות/עדי תוריש קפסל םישפחמש םייטרפ
.תימצע ןומימ תלוכי םתורשפאב ןיא ךא
לגרסל םניח ףסות Yahoo ה יבבוחל
Yahoo יפדל רושיק ,שופיח .םילכה
.דועו , Messengerראוד ,םינושה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו