םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םינואיזומ/עדימ יצורע//

,הקירפא :תיעבט הירוטסיה ןואיזומ
דועו עבט תורצוא ,םיקרח
תוכורעת לע עדימ ללוכ רתאה
רשפא תוכורעתה תא .זכרמב תומייקתמה
ואדיו תמלצמ תרזעב on line תוארל
שי ןכ ומכ .םלואה זכרמב תבצומה
,היחנהו הלעפה ,היינב יפדל תוינפה
רובע םיטקיורפל ,םייכוניח םיבאשמל
.ןויד תוצובקלו רפס יתב
ןפי ,ויקוטב עדמה ןואיזומ
תוליעפ לע יללכ עדימ ללוכ רתאה
.וב תומייקתמה תוכורעתה לעו ןואיזומה
ללוכ רתאה Franklim Institute
וגצוה רשא רבעהמו הווההמ תוכורעת
- on lineה תוכורעת .ןואיזומב
םיאשונב תויוליעפו דימ תוללוכ
,םיסונייקוא :המגודל ,םינווגמ
,המדא תודיערו שעג ירה ,וינינ-לא
רשפא ןכ ומכ .`דכו בלה ,ריוואה גזמ
תולאשב ןואיזומה יחמומ םע ץעייתהל
אשונב עדימ תאיצמ ךרוצל וא פוטויב
.יעדמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו